H(nlp) A(actie) R(oode) K(rnis). Noord, Help Zuid De NIEUWE officieele bonnenlijst No. 1596 Zaterdag 14 Juli 1945 35a Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per Jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uilgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond G uur Verschijnt wekelijks van 15 tot en met 21 Juli 1945 Officieele bonnenlijst voor het District Amsterdam Elk der volgende bonnen geeft recht ophetkoopen vgeldig 15 t/m 21 juli '15 PREDIKBEÜR TEN Zondag 15 Juli De HIJp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Bv, Luthersche Gem. s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gra.lt Ned. Hervormde Gem. s namid. 2£ uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Üost-GraitaijK geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer 8 Avonds 8 uur Ds. F. Bobeldijk Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Zuid-Schermer geen dienst GOEDEREN-INZAMELING. Zooals overal elders, zal ook in onze gemeenten een goederen inzameling door de H.A.R.K. ge houden worden. Wij hier in deze slreek weten niet half, welk een nood er in de geteisterde gebie den geleden wordt In 't najaar was het alleen ARNHEM dat om hulp riep, thans is het de geheele BETUWE,eendeelvan LIMBURG, BRABANT, GELDERLAND en OVERIJSEL, te veel om op te noemen. Er zijn daar duizenden menschen, die het aan het hoogst noodige ontbreekt. Zïjn wij, uit ui een strték wonen, waar niets verwoest is, dan niet zedelijk verplicht aan onze mede- menschen de helpende hand te bieden? Eerstdaags zal een goederen inzameling worden gehouden, zal aan Uw deur geklopt worden of gij ook iets over hebt voor Uw medemensch in nood. Gij kunt nu reeds nakijken, wat gij niet strikt noodig hebt en het apart zetten. Het comité vertrouwt er op, dat gij ook deze keer de helpende hand zult bieden. Bedenkt goed, het is prettiger te helpen, dan geholpen te worden. Het moet geen gave zijn, maar een offer. Daarom moet deze goederen inzameling in onze kring ook slagen. HELPT ALLEN MEE I Het comité. 800.000 Nederlanders alles kwijt. Volgens een roorloopige taxatie van deskundigen Is tien procent van het Nederiandsche volk al zijn bezittingen kwijt. Meer dan 800.000 Nederiandsche mannen, vrouwen en kinderen bezitten geen bed. dat zij hun eigen kunnen noemen, geen bord om van te eten en geen stoel om op te zittenA.N.P.) 121, 122, 187, 188 elk 400 gr. brood 139 600 gr. biscuits R 25 250 gr. rijst of kindermeel 123 125 gr. vers vleesch of 4 oz. (112 gr.) vleesch of visch in biik 124 4 oz. (112 gr.) vleesch of visch in blik 125, 126 elk 100 gr. vet of 125 gr. margarine 127, R 26 elk 125 gr. suiker 128 l tablet chocolade 129 2 liter melk R 27 4 liter melk 130 100 gr. kaas Graan 121, 122, 137, 138, 139 Vleesch 123, 124 DE RIJP Er rijden weer meer auto's Zaterdagmiddag |l. geraakten de hr enmw. Dan. Spaarman, op de smalle Schermerdijk bij het uitwijken voor een auto. met de fietsen in eikander, waar door de hr Spaarman zodanig kwam te vallen, dat hij een zijner beenen kneusde. Hoewel zij nog doorreden naar Alkmaar, moest hij zich de vol gende dag naar zijn woning laten terugbrengen. Allen weer electriciteit. Vanaf begin October '44, toen we ons met een olie-pitje moes- 131 200 gr. bloem 132 50 gram zeep 133 50 gram zout 134,135,140 elk 1 kg. aardappelen ïntegvel: Geldig t/m 4 Aug. GB 501 4J liter melk GC 501 4J liter melk Nog geldige bonnen t/m 21 Juli 94 50 gr. zeep inleveren voor 15 |uii D 05 bevooiadingsbon voor vet Melk 129.R27, GBenGC501ïnlv. Aardappelen 134, 135, 140 len behelpen tot 15 Juli 1945, heeft dit ongemak geduurd. De industrie was hierdoor het ergste getroffen. Ook in onze gemeente is men begonnen de stoppen in de elec- trische leidingen te plaalsen, zoo dat we gelukkig weer allemaal licht kunnen maken en 'n matig ge bruik van electr. apparaten. Geslaagde kanotocht Van de Kano-vereeniging „De Argonauten" uit de Rijp, hebben Zondag 8 Juli j.l. een 14-tal leden Beemster s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Schermerhorn JVed. Her v. Gemeente 8 Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds. R. Koolstra Rectificatie. Ingez.. .dan mededeeling. De aandacht van belanghebben den w gevestigd op de aan 't gemeentehuis aangeplakte Wo- ningverhuur-Verordening, vastge steld door den militairen com missaris voor het district Alkmaar (oniiprhetweikvallen de gemeenten de R«jp er. Graft), volgens welke het verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders een woning of een gedeelte daar van te verhuren of te huren. Overtreding wordt ten strengste gestraft. Op deze bonnen mag reeds worden gekocht met ingang van Zaterdag 14 Juli a.s. mat uitzondering van de artikelen melk en aardappelen, welke eerst op Maandag 16 Juli mogen worden gekocht. De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van den voorraad bij de winkeliers; de keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op de bonnen 123 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd. Is dit niet mogelijk, dan wordt vleesch in blik verstrekt. De bonnen GB 501 en GC 501 (inlegvel) zijn aanvullingsrantsoenen voor melk voor kinderen, die in het bezit van deze inlegvellen zijn, voor 'n tijdvak van drie weken. Deze kinderen ontvangen derhalve 1| liter melk per week meer dan personen van 18 jaar en ouder. De bonnen GB 501 en GC 501 zijn geldig t/m 4 Augustus a.s. Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die voor melk, mogen aan de winkeliers eerst bij aflevering der goederen worden afgegevenongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de artikelen rijst of kindermeel, suiker, chocolade, kaas, zeep en zout moeten worden gekocht bij de detail listen, waar men destijds resp. de bestelbonnen K 05 (blauw), K 04. K 06, K09, K 08 en K 07 heeft ingeleverd. Alle overige artikelen kunnen worden be trokken van de winkeliers waar ze tot dusverre verkrijgbaar waren. Dit geldt ook voor de artikelen vet en margarine, welke men ditmaal NIET behoeft te betrekken van den detailltst bij wien men de bestelbonnen D 05 en K 12 heeft ingeleverd. Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1