„Noord helpt Zuid" BELANGRIJK de Rijp NH. no. 1 Goederen-inzameling No. 1597 Zaterdag 21 Juli 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,10 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 6 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Teief. I Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PBEDIKBE UB TEN Zondag SS Juli De Nijp Ned. Hervormde Oem. 8 Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Oem. geen dienst Ev. Luthersche Oem. s Avonds V uur Ds. Th. Scharten Jr Geretorm. Oem. 8 Morgens 10 uur en s midd. 3.80 uur Leesdienst Gratt Ned. Hervormde Oem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Grait geen dienst Oost-Oraftdtjk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer geen dienst Driebuizen geen dienst Zul d-Sohe rm er s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Beemster s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Schermerhorn Ned. Berv. Gemeente geen dienst Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds. R. Koolstra Zondagsdienst Artsen 22 Juli 1945 Dr. Goosen.Middenbeemster Telefoon 7 Voor de groep Beemsterde Rijp, omvattende de practijken van Dr. Schermerhorn, Wegdam, v. Welsenes en Goosen wordt de Zondagsdienst op 22 Juli waargenomen door Dr. Goosen, Middenbeemster, telef. 7. De Zondagsdiensten artsen zullen iedere week direct onder de predik beurten-lijst komen te staan. Men neme hier steeds goede nota van. CORRESPONDENTIE. Aan sport vriend. Uw stukje nemen we in het volgende nummer. We ontvingen het te laat. De redactie. Drukkerij, Uitgeverij, Boekhandel G. J. HOOGCARSPEL is weer telefonisch aangesloten DE RIJP—GRAFT Nederlands-Volks-Herstel de Rijp—Graft Dezer dagen heeft een toewijzing plaats gevonden van B 2-goederen voor wat betreft personen, die daar toe een aanvrage hebben ingediend. Degenen, die een van een distri butiezegel voorzien toewijzingskaartje (koopvergunning) thuisbezorgd krij gen,dienen deze koopvergunning ZOO BPÜ-bDlG MOGELIJK in te wisse len bij de op 'de raambiljetten ver melde winkeliers TE PURMEREND. De koopers moeten er evenwel rekening mee houden, dat wellicht hun maat niet aanwezig zal kunnen zijn, terwijl zoowel oude als nieuwe kleedingstukken beschikbaar moesten worden gesteld. Kan men het toegezegde artikel niet verkrijgen, dan dient de koop vergunning te worden teruggegeven aan het bureau N.V.H. Ter toelichting moge dienen, dat werkkleeding en kousen in het geheel niet en schoenen in een uiterst be perkte hoeveelheid aanwezig waren (heerenschoenen b.v. 1 paar voor beide gemeenten). Een groot gedeelte van de aanvra gers moesten we teleurstellen op grond van de zeer bescheiden voor raad goederenvoorradig waren nl. ongeveer 180 stuks voor een geza menlijk inwonertal van 2700 personen. De aandacht van de bewoners van de Rijp en Graft wordt er op geves tigd, dat mogelijk in den loop van de volgende week de H(ulp) A(ctie) R(oode) K(ruis) een inzamelactie zal houden ten behoeve van de geteis terde gebieden in ons land. Het parool luidt: De menschen in sommige streken van Zeeland, Gelderland en Limburg hebben letterlijk niets meer en zien reikhalzend uit naar hulp. Laten we deze menschen, die niet kankeren en klagen, helpen, zooveel Bij het afdr. van dit no. was de NIEUWE lijst nog niet ontvangen Officidele bonnenlijst voor het District Amsterdam van 15 tot en met 21 Juli 1945 Elk der volgende bonnen geeft recht ophetkoopen v geldig 16 t/m 21 juli'46 131 200 gr. bloem 132 60 gram zeep 133 60 gram zout 121, 122, 139 R 26 123 124 126, 126 127, R 26 128 129 R 27 130 137, 138 elk 400 gr. brood 600 gr. biscuits 250 gr. rijst of kindermeel 125 gr. vers vleesch of 4 oz. (112 gr.) vleesch of vlsch in blik 4 oz. (112 gr.) vleesch of visch in blik elk 100 gr. vet of 126 gr. margarine elk 126 gr. suiker 1 tablet chocolade 2 liter melk 4 liter melk 100 gr. kaas 134,136,140 elk 1 kg. aardappelen Inlegvel: Geldig t/m 4 Aug. GB 501 4f liter melk GC 601 4i liter melk Nog geldige bonnen t/m 21 Juli 94 50 gr. zeep Inleveren voor 15 Juli D 05 bevooradingsbon voor vet Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren ioi sci.t tan ioo nr\ aan i iUJ, jlöv Vleesch 123, 124 Melk 129,R 27, GBeuGCöuliuiv. Aardappelen 134, 136, 140 als in ons vermogen ligt. Daarbij mogen wij NIET van het standpunt uitgaan, we kunnen zelf niets missen. Met wat GOEDE WIL is er altijd wel iets te vinden, b.v. een mes, een vork en dergelijke artikelen. Laten we het als een EERE-PLICHT beschouwen deze Nederlanders, die ons van hun schamel rantsoen, le vensmiddelen hebben afgestaan, te helpen. Benoeming gemeente-bode. De heer N. Bommer, Oosteinde, is benoemd tot havenmeester en gemeen tebode van de gemeente De Rijp en Graft. Einddiploma U L.O. Wil Bruin Pd., jaap Roemer Pz. en Wim Zee jr. behaalden hun einddiploma van de U.LO.-school te Beemster. Overgegaan Van le naar de 2e klas: Aart Hoog- carspel en jan Zee Van 2e naar de 3e klas: Karei ter Beek, Gré van Leeuwen en Piet Spaar- man. Van 3e naar de 4e klasGerard Kieft en Annie Roemer. daarvoor en hopen dat zijn opvolgers het vertrouwen, dat de heer Boot genoot, waardig zullen zijn. BEEMSTER ZUID- EN NOORD-SCHERMER Brandstofienzaak Boot. Blijkens een advertentie in dit num mer. heeft de heer Boot zijn brandstof- fenzaak overgedaan aan de heeren C. van Tiel en Zoon. jarenlang heeft de heer Boot eer lijk als goud zijnde zijn klanten met stiptheid bediend. Deze klanten danken de heer Boot Geslaagd voor le klas H.B.S. jan Porte Wz. en jan Sas Kz. alhier slaagden voor het toelatings examen van de R.H.B.S. te Purmerend. SCHERMERHORN Kermis. Zondag, Maandag en Dinsdag werd hier de traditioneele kermis weer ge vierd. Vooral des Zondags was er 'n gezellige drukte en er werd naar har telust gedanst. Veel attracties waren er niet. Advertentiër, Hiermede vervullen wij de plicht. U in kennis te stellen van het zacht en kalm overlijden van onzen innig geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Jacob Klerk, weduwnaar van Antje de Goede, in den ouderdom van 83 jaar. De familie Klerk. Graft, 20 juli 1945. De teraardebestelling zal plaats heb ben op Maandag 23 juli a.s.. des namiddags 2 uur te Gféfr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1