Y(o«ts4a$ SJtëtU No. 1598 Zaterdag 28 Juli 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Qraft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 60 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per Jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGOARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per gal)ard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PHEDIKBE UB TEN Zondag 39 Juli De Bljp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Ev. Duthersche Gem. s Avonds 7 uur Ds. Th, Scharten Jr Gerelorm. Gem. 8 Morgens 10 uur en s midd. 3.80 uur Leesdienst Grait Ned. Hervormde Gem. 8 Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Driehuizen s Middags 2.80 uur Ds. j. M. de Jong Zuid-Schermer geen dienst Beemster s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos (Beemster Biddag Collecte) Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Gereformeerde Keri s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds. R. Koolstra Zondagsdienst Artsen 29 JmH 1945 Dr. v. Welsenes, Middenbeemster, Telefoon 2 Terugkeer plaatsgenooten uit Duitsobland. We hebben willen wachten met onze gelukwensch aan alle man nen en jongens, tot ze allen te ruggekeerd waren. Laten we hopen, dat ook de ontbrekendenspoedigterugkeeren. Ook anderen stonden plotseling voor hun woning. De verhalen, welke men te hoo- ren krijgt, zijn gelijkluidend. Een enkele, die minder te verduren had. Op het platteland was het ook daar, vaak het beste. Verder was het voor velen een hel. Ter wijl verschillende nooit behoor lijke arbeid verricht hebben. in een vorig nummer stonden 2 doodsberichten van bekenden vermeld. Van meester Lips, on derwijzer aan de R.K. school, de Rijp en den heer H. J. Krüg, directeur van de gymnastiekver- een. „Bato", eveneens te de Rijp. Beiden gepakten, de heer Lips wegens verkeerde papieren, en de heer Krüg als gijzelaar in verband met een aanslag op een uit de sportwereld bekend onguur indivi du, handlanger van den vijand. Zoo venden duizenden hun dood in de martelkampen. We vergeten spoedig, doch laten we die dui zenden blijven gedenken. Zij stier ven in de hoop, dat wij zouden kunnen leven In een meer geor dende maatschappij. Laten wij overlevenden probee- ren te zorgen, dat dit inderdaad zoo wordt. Dat zijn we verplicht aan hun streven en hun sterven. Zij, w.o. de beste krachten in geestelijk opzicht, gaven alles, wat zij bezaten. Dit is vrijheids strijd. Moeten we dan hen, die 5 jaar een winterslaap hielden en nu terug willen naar de periode van voor den ooilog, hun gang laten gaan? Dat is de bedoeling niet van hen die stierven in beuls- handen van het Nazi Duitschland, dat we daar niet tegen strijden. We hopen dan ook, dat de regeering Schermerhorn streng zal optreden tegen dergelijke reati- onnaire groepen. Want anders zijn deze 5 jaren vergeefs geleefd. Laat dat dan hèt nieuws onder de zon zijn, inplaats van het eeuwige „niets geen nieuws on der de zon" en „de geschiedenis herhaalt zich". West-Graftdijk viert Woensdag 1 en Donderdag 2 Augustus haar bevrijdingsfeest. Officieele bonnenlijst voor de provincies Noordholland Zaidholland en Utrecht Nieuw aangewezen bonnen voor de 4e week van de 8e periode 1945 29 juli t/m 4 Augustus 161, 162, 163, 177, 178 elk 400 gr. brood 168,R35,R36 elk 2 liter melk 169,170,180 elk 1 kg. aardappelen 171 100 gr. versv!eeschof4oz. (112 gr.) vleesch of flsch in blik 172 4 02. (112 gr.) vleesch of visch in blik 179 600 gr. biscuits R 33 250 gr. rijst of kindermeel 164 200 gr. bloem 165 1 tablet chocolade (55 gr.) 166, R 34 elk 125 gr. suiker 167 100 gr. vette kaas (vóór- inleveren uiterlijk 28 Juli) Nog geldige bonnen t/m 4 Augustus GB 501 4£ liter melk (inlegvel) 151 125 gram boter GC 501 4j liter melk 152,153,154 elk 125 gram margarine 155 100 gr. kaas Distributie-kriDg De Rijp Met Ingang van 12 Juli '45 is de bon 112 (rood en blauw) van de M.G. kaart geldig verklaard voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid leder van 25 gram. De geldigheidsduur van bovengenoemde bon is onbeperkt. De bedoeling is, dat het publiek deze bon eerst dan inlevert bij den schoen hersteller, wanneer laatstgenoemde in staat is, b.v. binnen 14 dagen de reparatie te verrichten, geen voorinlevering der bonnen dus- Door de onbeperkte geldigheidsduur der bonnen is het mogelijk deze te samen met later aan te wijzen bonnen bij den schoenhersteller in te leveren voor het verrichten van grootere reparaties. Inlevering bonnen zelfverzorgers, 8e periode Dinsdag 31 Juli lokaal b/d Pastorie te West-Graftdijk van 9.30—12 en 1.30—3 Woensdag 1 Aug. café van Saase aan Zuidervaart idem Donderdag 2 Aug. café Verduin te Akersloot idem Vrijdag 3 Aug. café Kaay te Grootschermer idem Zaterdag 4 Aug. distributiekantoor de Rijp van 9.30—12 DE RIJP—GRAFT KLATERBUURT „Gelukkig! "zeggen alle huisvrouwen. „Veel hoofdbrekens minder om warm voedsel gereed te maken" zeggen ze Yerder, en laten een lange diepe zucht. Geen geduvel meer met de duvel of het „zomerkacheltje". Hulde, dames! Het eerste kolentransport na de oor log kwam Dinsdag jl. bij de gasfabriek aan. De vlag ging in top! Naar we vernemen, zal Woensdag 1 Augustus a.s. begonnen worden gas, IN BEPERKTE MATE, te verstrekken. Het rantsoen is 17 M3 per maand, per gezin van 2 pers., ieder pers. meer 3 M3 per maand. Bij kwantum over schrijding volgt absolute afsnijding. De uren van openstelling zullen ver moedelijk zijn des morgens van 11— 12.30 en des namiddags van 5—6 uur. Zoo herstellen zich langzaam aan vele zaken. 3 maanden na de oorlog weer voedsel, water, electriciteit. gas. Een woord van groote lof wijden we aan de hulp en bereidwilligheid van directieenpersoneelvanonzegasfabriek, in het bijzonder, den bedrijfsleider, den heer G. Rot. Veel is er door hen gepresteerd om ons zoo lang mogelijk te helpen. Wat hadden we een genot van onze gaspit op tafel, waar we allen om heen ge schaard zaten. Het flakkerde wel eens, wel eens heel erg, maar wie kon daar nu wat aan doen. Het was er en spaarde andere, niet te krijgen vloei bare brandstoffen voor verlichting. Velen uit andere plaatsen waren ja- loersch, als je over het gaspitje sprak. Dank brengen we aan genoemde heeren en naar we meenen, namens de geheeie burgerij voor alles, wat zij konden doen, om het duistere leven van de drukkende bezettingsjaren te ver lichten (in letterlijke en figuurlijke zin). Hield het kookgas met 10 Dec. '44 op, het lichtpuntje hield het uit tot 1 Maart 1945, het begon te branden helf October 1944 des avonds van 7 10 uur. En laten we toch vooral niet vergeten de heet-water-voorziening, welke bij honderden liters uigego- ten wordt. Een groote besparing op de krappe houtvoorraad, en voor geringe kosten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1