Goederen-inzameling No. 1599 Zaterdag 5 Augustus 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprij s 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,10 per )aar plus incasso-kosten Losse nummers 6 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt weke lijk- PHEDIKBE UB TEN Zondag B Augustus Do Rijp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. GEEN DIENST Ev. Dutbersobe Gem. Wegens vacantie geen dienst Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Woensdag 8 Augustus 's Avonds 7.30 uur den heer Hegeman van Rotterdam Grait Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gom. Noordeinde van Graft GEEN DIENST Oost-Graftdijlc geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Sobermer geen dienst Driebuizen geen dienst Zuld-Sotaermer s Middags 2.30 uur Ds. J. M. de Jong Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst (vacature Purmerend) Doopsgezinde Gem. geen dienst Scbermerborn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Gereformeerde Eerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur dienst Zondagsdienst Artsen 5 Augustus 1945 Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 DE RIJP—GRAFT Benoeming onderwijzeres Mejuffr. J. C. Kwadijk, onderwijzeres te Nieuwe Niedorp heeft hare benoe ming tot onderwijzeres aas de OL. school te de Rijp. aangenomen. Zeer waarschijnlijk zal de indienst treding niet voor 1 Oct. plaats hebben. PRACHTIG RESULTAAT! In de Rijp, Graft, Noordeinde en Graftermeer is de goederen- inzameling voor de H.A.R.K. voor Arnhem geschied. Met grote animo werd door de medewerkers alles in dank aanvaard. Het is een prachtige voorraad, welke reeds opgeslagen is in de vroegere melkfabriek „De Nieuwe Beemster". Oost- en West-Graftdijk volgt nog. De offervaardigheid is groot in onze dorpen!! Mei. Kwadiik was reeds eerder tijde lijk werkzaam aan de school, terwijl zij ook aan de Centrale schooi in de gemeente Graft dienst heeft gedaan. Jb. Roemer Pz. te de Rijp slaagde voor het examen M.T.S. te Haarlem. Hij zal de af deling vliegtuigbouw volgen. Cor Bruin Lz., Noordeinde van Graft zal dezelfde afdeling bezoeken aan de zelfde onderwijs-instelling. Ook hij slaagde voor het examen. DE RIJP—GRAFT KLATERBUURT De gaskraan open De driekleur op nü volle ketel De heer G. R. A. Meijer, directeur van de Mij tot bevordering van nij verheid", te de Rijp heeft Woensdag jl. in bijzijn van heren commissaris sen der Mij officieel weder de hoofd kraan voor de gastoevoer geopend. Tevoren was een rondgang ge maakt door de door het pers. geheel schoongemaakte fabriek. De direc teur sprak daarna een toepasselijk woord en wees er o.a. op, dat sedert de opening van de gasfabriek in 1866, nimmer de gastoevoer behoefde af gesloten te worden. (Dus ook niet in de oorlogsjaren 1914—1918,). Voorts deelde de directeur mee, dat het personeel 25 proc. loonsverhooging gegeven wordt. WEST-GRAFTDIJK 3e opv. "West op z'n best" Zaterdagavond jl. werd met even groot succes de 3e opvoering gege ven van de revue "West op z'n best". Ook nu was de zaal van den heer Kramer weer geheel bezet. In het volgend nummer nemen we NIEUWE NOODKAART 5 A en 5 B IN GEBRUIK GENOMEN Officieele bonnenlijst voor de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht Nieuw aangewezen bonnen voor de week van 5 t/m 11 Augustus 1945 500, 501, 502, A 550, A 551, A 652 elk 400 gr. brood B 553 250 gr. rijst of kindermeel 503 200 gr. bloem 505 1 tablet chocolade (55gr.) 506, B 550 elk 125 gr. suiker 513, B 551, B 552 elk 2 liter melk B 13, C 13 (inlegrel) elk li liter melk 514 100 gr. vers vleesch of 4 oz. (112 gr.) vleesch of vlsch in blik 4 oz. (112 gr.) vleesch of visch in blik 516, 517, A 555 elk 1 kg. aardappelen Geldig van 5 t/m 18 Augustus 1945 515 A 553 600 gr. biscuits 504 50 gn zout 507, B 554 elk 125 gram boter 508, A 554 elk 125 gram margarine 509 100 gr. vet 510 100 gr. kaas 511 100 gr. «ipoeder 512 50 gr. zeep Bon A 12 van het inlegvel GA 501 1 doosje lucifers geldig tot 4 Augustus Naast de bon 112 (rood en blauw) van de M.G. kaart, welke 12 Juli '45 reeds is geldig verklaard voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveel- A stCid cdcr van -3 gram zijn neg 2 bonnen bekend g<.n>aakt 1S1 cu 132, leder met 'n hoeveelheid van 25 gr. leder. Geldigheidsduur dezer bonnen onbeperkt. Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren Graan 500, 501, 502, A 550, j A 551, A 552, A 553 j Vleesch 514. 515 Melk 513, B 551, B 552, B 13, C 13 (inlegvel) Aardappelen 516, 517, A 555 een verslag op van het bevrijdings feest op 1 en 2 Augustus jl. ZUID- EN NOORD-SCHERMER N.V.H. en H.A.R.K Collecte en goedereninzame- ling beide een groot succes! In deze gem. heeft een geld- en goedereninzameling plaats gevonden voor het Nederl. Volksherstel. De collecte heeft het schitterende bedrag opgebracht van f 15.461,50. Ook de goedereninzameling is een groot suc ces geworden. De plaatselijke com missie van het N.V.H. voelt zich ge drongen om alle ingezetenen van Zd. en Ndschermer hartelijk dank te zeggen voor hun goede gaven Zd. en Nd.Schermer heeft getoond iets over te hebben voor de zwaar ge troffen landgenooten. Het is de commissie van het N.V.H. gebleken, dat veel inwoners der gemeente be reid zijn om kinderen tijdelijk op te nemen. De voorkeur is bijna zonder uitzondering op meisjes gevallen. De vraag rijst waarom geen jongens ge nomen worden. Ook die hebben goede voeding en buitenlucht noodig. Zij, die een of meer jongens kunnen plaatsen, worden verzocht hiervan kennis te geven aan de commissie te Grootschermer. Orgelconcert Hans Keuning Donderdagavon 26 Juli jl. werd in de Ned. Herv. Kerk alhier een or gelconcert gegeven door den heer Hans Keuning, te de Rijp. Een 5-tal nummers werden door hem ten gehoore gebracht. De op komst had grooter kunnen zijn. Jam mer voor het goede doel, daar de gehouden collecte geheel ten goede kwam aan N.V.H. Door den hrKeuning werd vooraf van ieder nummer een toelichting gegeven. Daar het de be doeling is meerdere van dezeconcerten te geven, is het gewenscht hieraan meerdere bekendheid te geven. Velen zullen dan zeker het mooie spel van den hr Keuning komen bel'jisferesL— BEEMSTER Geboren: Geertruida Emenrentia Maria, d v N. A. Knook en M. A. van Baar, Pierre, z v. J. de Harten M. Oliemans. Overleden: Jan Ubbels, 75 j., echtgen. van Aaltje Worp. Theodorus Petrus deJong,9j., zv.Th.deJong en J. Konijn. Concours-hippique geslaagd Begunstigd door goed weer en ga degeslagen door vele toeschouwers werd Donderdag jl. te M.-Beemster een concours-hippique gehouden. In een 8-tal klassen waren ong. 80 mederijders, waaronder goed mate riaal. De uitslagen waren: Eenspannen voor paarden, welke nog geen prijs hebben gewonnen, 1, Usto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1