No. 1600 Zaterdag 11 Augustus 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Gratt, Noordeinde, Oost- en West-Gratfdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 cis. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGOARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per gai)ard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 0 uur Verschijnt wekelijks PREDIKBE UR TEN Zondag 13 Augustus De Rijp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Duthersohe Gem. s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en 8 midd.3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdiik s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Ned. Hervormde Gem. Groot-Sohermer s Avonds 8 uur Ds. F. Bobeldljk Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Scherm erh orn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds. C. Meurs van Beverwijk Zondagsdienst Artsen 12 Augustus 1945 Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 OOST- EN WEST-GRAFTDIJK STARNMEEREN SPIJKERBOOR BEVRIJDINGSFEEST De Nationale feestdag voor Oost en West-Graftdijk, waarbij zich aan gesloten hadden de Starnmeer en Spijkerboor, werd gevierd op Woens dag 1 Aug. en Donderdag 2 Aug. Langs artistiek versierde gevels en Donderdagavond 13, Vrijdag 14 en Zaterdag 15 September'45 BEVRIJDINGSFEEST te de Rijp. Donderdagavond jl. kwam het Oranje-Comité bijeen in café Lenferink. Notaris Luijckx, voorz., opende, en verzocht na een korte inleiding, den aanwezigen ter eere van de gevallenen zich een moment van hun zetels te verheffen en hen in stilte te herdenken. Bnrg. v. Staveren was wegens ziekte verhinderd aan wezig te zijn. Besloten werd de feesten te houden in de Rijper Kermisweek op bovengenoemde dagen. Het navolgende voorloopige programma werd opgesteld: Donderdagavond: officieele plechtige herdenking door de plaatselijke geestelijkheid van alle gezindten in vermoedelijk in de Ned. Herv. Kerk. Mede werking zal het R.K. Kerkkoor verleenen. Na afloop massa-zang op de Dam door de Zangvereeniging „Voorwaarts" met medewerking van vele ingezetenen. Vrijdagi 7 uur des morg. reveille om7 uur door het muziekkorps „Kunst na Arbeid". Des morgens: Kinderspelen voor de 11. der beide scholen totongev. 0 jaar. Des middags: optocht, waarbij alle mogelijke versierde voertuigen ver wacht worden. Des avonds: concert op de Dam door het muziekkoips, ter wijl dan tevens dansgelegenheid zal zijn in, alweer vermoedelijk, een groote danstent op het AVV-terrein. Zaterdag: des morgens kinderspelen voor de oudere 11. van beide scholen. Des middags: Volksspelen voor volwassenen en 's avonds gecostumeerd bal in de danstent. Dit programma is voor wijziging vatbaar. Geldprijzen zullen beschikbaar gesteld worden. Het comité wekt voorts de bewoners op de gevels van hun huizen en de gehele buurt een prachtig feestelijk aanzien tc geven. Men doe dit zelf in zijn eigen buurt Waarschijnlijk worden hiervoor ook prijzen beschikbaar gesteld. Tevens zal een étalage wedstrijd gehouden worden. Ook daarvoor dus het beste beentje voor. Ver der worden ook hier pogingen in het werk gesteld, de kinderen te tracteren, de ingrediënten daarvoor zullen gevraagd worden aan welwillende grote firma's en gaarne houdt het werkcomité zich aanbevolen voor zulke giften in natura van die ingezetenen, die dit missen kunnen. In de komende week zal door de comité-leden met lijsten een geldelijke bijdrage gevraagd worden, want zonder geld kan het niet. Nu we er hier zo goed afgekomen zijn, hebben we voor dit bevrijdingsfeest ook wel wat te missen, nietwaar? Al met al hopen we, dat de Rijp in opgewektheid en eensgezindheid zijn bevrijding uit de ban van druk recht feestelijk zal vieren, en dat allen hieraan hun aandeel zullen geven. vrolijk wapperende vlaggen trok Woensdagmorgen de grote allego rische optocht van West-Graftdijk naar Spijkerboor. Op het feestterrein waren 's middags de volksspelen en op de speelplaats van de Centrale School 's avonds om 8 uur het ge- costumeerde bal met liefst 82 deel- nemers(sters). De betekenis van al de nummers afzonderlijk werd aan het publiek medegedeeld. Iets om nooit te vergeten, dit bal in de openlucht met aan de glooiing van de dijk zeker een 600 toeschouwers. Donderdagmorgen trad 't zangkoor op onder leiding van den heer G. Hop De grote stilte van de taliijke aan wezigen heeft wel bewezen hoe men dit op prijs wist te stellen. Vermelden we tenslotte nog 't gecostumeerde voetbalspel van dames en heren en 't bal in de beide café's, dan hebben we de hoofdpunten van 't programma vermeld. Dit feest is in alle opzichten ge slaagd en een woord van dank aan alle medewerkenden is hier zeker op z'n plaats. de rijp Op het R.K. Lyceum te Alkmaar werd Piet Droog van de le naar de 2e klasse bevorderd. Jan Droog ging voorwaarlijk van 4 naar 5, terwijl Vaal Smit Lz. met 1 herexamen van 5 naar 6 ging.' Jan Hoek slaagde voor het toela- tings-examen. Met kano omgeslagen Aart Hoogcarspel geraakte Zondag avond j.1. achter de werf van den heer Pilkes met een kano overstag. Tot zijn hals toe ging hij in het water, zwemmende bereikte hij de wal. De eerste aardappelen van geïnundeerde grond. De heer D. ter Beek alhier, heeft in de week van 30 Juli t/m 4 Aug. de eerste aardappelen van 100 roede grond uit het ex-geïnundeerde Eilands poldergebied gerooid. Ze waren 1 maand te laat in de grond gegaan, het was een mooi glad product. Propaganda-feest avond viienden van de Waarheid Vrijdag 3 dezer werd bovenge noemde avond gehouden in „De Een dracht". Medewerkenden waren: Rolien Numan voordrachtkunstenares, Paul Geugjes en R. van Veen viool en piano, Maria van Veen-Muller en van Veen zang en piano. Het pi-ogramma stond op hoog peil. Iemand apart noemen zou niet fair zijn, zij gaven hun beste krachten. Meerderen hadden van hen kunnen genieten. In de Rijp worden we heus niet verwend met dergelijke program ma's. Frits Reuter sprak een korte pro- pagandaspeech. Men schrijft ons: Het betreft een geval uit deze oor log over onzen plaatsgenoot P. Riteco Het is hem mogen gelukken 20 stuks prima postduiven achter te houden, zij het met gevaar voor eigen leven want de gevaren hieraan verbonden zijn niet te onderschatten geweest, maar naar hij mij zelf vertelde is hij bij iedere razzia die hij verleden jaar in de Wieringermeer meemaakte er toch nog goed afgekomen, want niet alleen dat hij bij iedere razzia zijn duiven moest laten onderduiken, hij moest zelf ook onderduiken en met hem nog vier andere onderduikers, werkzaam op het zelfde bedrijf. Dus als er bericht kwam, wat gelukkig altijd op tijd was dan was het snel handelen. Hij had voor dit doel dan ook een heele grote kist gemaakt met 20 verschillende vakjes, voor iedere duif afzonderlijk vooral om het roepen en het vechten tegen te gaan. Deze kist werd dan door twee man naar de schuilplaats gedragen daar hij voor een man te groot en te zwaar was. Er was steeds in de Wieringermeer razzia over verschillende dagen, wat gezien de grootte der polder aanneme lijk is, dan bleven allen in de schuil plaats, dan ging Pros zijn duiven 's nachts van eten en drinken voor zien wat in donker een heel werk was, maar het is hem tenslotte toch mogen gelukken deze over te houden wat voor hem toch een grote vol doening is, gezien het vele geld wat op het oogenblik voor duiven word* J betaald. Verleden week werden Amsterdam 15 stuks postduiven ten bate van N. V. H. verkocht. Deze brachten de som van maar eventjes 7000 gulden op daarom is het thans zoo jammer, dat hij door omstandig heden zich als Vrijwilliger bij de Koninklijke Marine heeft aangemeld wat ten gevolge zal hebben, dat de meeste duiven zullen worden ver kocht, doch zooals hij mij verzekerde, zijn er twee kameraden, die ieder een stuk of wat voor hem zullen overhouden om hem deze na terug keer uit Indië weer er boven op te helpen. Een ieder, die deze vogels wil bezichtigen, kan te allen tijde bij hem terecht. Een sportvriend Japan 10 Aug.'45 gecapituleerd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1