CEHEELE WERELD VERLOST VAN 80RLOGSGEESEL? No. 1601 Zaterdag 18 Augustus 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordelnde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 60 ets. per 3 maanden bij vooroitbet. franco per post f 2,40 per ]aar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur-Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond C Verschijnt wekelijks PBEDIKBE UFi TEN Zondag- 19 Augustus De Btjp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Dankdienst Ev, Duthersche Gem. s Morgens 10 uur de Heer H. Henning. van Beemster Dankdienst Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A, Kastein Dankdienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Bier-vormde Gem Groot-Sober mer s Avonds 8 uur Ds. F. Bobeldijk Dankdienst Zang van Mevr. Piepenbroek uitOudorp Bijzondere collecte voor de door de oorlog getroffen kerkelijke gemeenten Driebulxen geen dienst Zuid-Schermer s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Beemster NedHervormde Gem s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Vrede dankdienst Extra collecte Sch erm erh om Ned. BLerv. Gemeente geen dienst Gereformeerde IZerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds- R. Koolstra Zondagsdienst Artsen 19 Augustus 1945 Dr. Goosen, Middenbeemster Telefoon 7 Versiering Oosteinde De bewoners van het Oosteinde, vanaf den hr A. Pilkes worden ver zocht Dinsdagavond 7.30 u. in „De Eendracht" aanwezig te zijn, tenein de versiering van dit gedeelte van de Rijp te bespreken. Ook de jonge gezinsleden worden verwacht. De voorl. commissie. 100 dagen na de capitulatie van Nazi-Duitschland, hebben de oorlogs zuchtige leiders in Japan Woensdag 15 Augustus hetzelfde moeten doen. Na bijna 4 jaar oorlog hebben zij in de Vereenigde Volkeren hun meerde ren moeten erkennen. Goddank, aan het bloedvergieten is een einde gekomen, zeggen we allen. Hoop wordt nu weer gegeven, iets te vernemen van of over hen, die 4 jaar lang de gevangenen zijn geweest van de gehate Jappen. De terreur-methode zal wel niet verschild hebben met die der Nazi's. De strenge, onrechtvaardige heerschers hebben ook daar niet lang geregeerd. Echter lang genoeg om in de bezette gebieden een toestand te scheppen, welke gelijk is aan die in Europa. Wanorde, vernietiging van alles wat waarde heeft, geestelijk als wel materieel. De herrijzenis, de her bouw, welke ook hier zoo moeizaam vordert, omdat alles geroofd en gedes organiseerd is, zal ook in Indië ontzaggelijk moeilijk zijn. Overal zijn de Japanners geweest hun vernielzucht bot te vieren, toen zij bemerkten, dat het verkeerd ging. Aan het einde van het radio-programma op Woens dagavond, nadat de minister-president, prof. Schermerhorn en de minister van overzeesche gebieden prof. Logeman en 3 geestelijken gesproken had den, werd dank gebracht aan de Geallieerden, terwijl de volksliederen gespeeld werden van alle volkeren, die zich geschaard hadden achter de 3 grooten, Amerika, Rusland en Groot-Brittannië, en van die landen, welke onder de voet geloppen werden door de As-mogendheden. Het was een indrukwekkende uitzending. De lust om op buit uit te gaan is beide landen, Duitschland en Japan, voor lange jaren vergaan. Laten we hopen, voorgoed. Tegenstellingen zullen er altijd zijn, doch de tijd, deze te regelen door bommen en granaten, moet nu toch eigenlijk voorbij zijn. Verstandige goedwillende wezens bewandelen andere wegen dan oorlogsmakers. Eerstgenoemden moeten de overhand krijgen bij het regelen van kleine en groote geschillen. G.J.H. DE RIJP Volontair ter Secretarie De hr P. Formsma, te Beemster, is aangesteld als volontair ter secre tarie, alhier In de Tuinbuurt omgeslagen Een logé Tan de familie de Vries alhier was een dezer dagen in de Tuingracht aan het pagaaien in een kano. Door een verkeerde manoeuvre geraakte de kano om, de bestuurder er onder. Hij wist zich zelf zwemmende te redden. Buurtcommissies Voor de versiering van gevels en straten, zijn reeds verschillende com missies in het leven geroepen. Zelfs heeft men op een buurt reeds met lijs ten voor dit doel gelopen! Dat belooft goed te worden. Operette „Surcouf de Kaper" Naar we vernemen, zal de zangver eniging „Voorwaarts" op 11 Nov. haar eerste opvoering van „SurcoufdeKaper" geven. We hopen, dat velen deze avond vrij zullen houden voor deze mooie operette. DE RIJP GRAFT De nationale feestdag Op de nationalefeestdag, 16 Augustus 1945 wapperde van de officiëele ge bouwen en van vele woningen weer de driekleur met of zonder oranje wimpel. Het was weer een vrolijk ge zicht; hoewel de eigen bevrijding op 5 Mei enthousiaster werd aangevoeld. Iets, wat wel te begrijpen is! Vergadering kruideniers Zaterdag 4 Aug. vergaderden de krui deniers in café Lenferink, teneinde de mogelijkheid te bespreken om ook hier in onze plaats te komen tot een vacan- tieregeling voor de levensmiddelenbe- drijven. Uit de gehouden discussie bleek dat allen heter over eens waren, dat een paar dagen vacantie geen overdadige weelde is en dat het ook best mogelijk was. Besloten werd voor dit laar de vacan tie te houden in de a s. kermis- of feestweek gedurende 3dagen, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, behoudens goedkeuring van officiëele instanties. Verder werd de almeer ter sprake geweest zijnde munten-kwestie be sproken. Daar het niet mogelijk is enige korting op de inkoop te krijgen, besloot men om de verkoopsprijs van de gasmunt te stellen op een i ct. boven de kostprijs. GRAFT Vis- en hengelacten De aandacht wordt er op gevestigd, dat de vis- en hengelacten thans op de gemeente-secretarieën verkrijgbaar zijn. Feest met Grafter Kermis Het ligt in de bedoeling met Graf ter Kermis het bevrijdingsfeest te vieren. 534, 535 A 576 B 571 528 529, 530 631 532 533 536 537 A 566, 567 A 568 A 570 A 571, A 572 565 Officieela bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 19 Augustus t/m 1 September 1945 Geldig tot 25 Aug. elk 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 2 liter melk 6 liter melk lnlegv. B 16 li liter melk C 16 li liter melk A 577, 578, 580 elk 1 kg. aardappelen B 572 1 kg. aardappelen lnlegv. B 17 1 kg. aardappelen Geldig tot 1 Sept. 200 gr. bloem elk 125 gr. gort 100 gr. vermicelli 100 gr. eipoeder 100 gr. kaas 100 gn zout 225 gr. huishoudzeep A 561. 562, 563, 564, 565 eik 800 gr. brood elk 400 gr. brood 600 gr. biscuits 125 gr, peulvruchten 250 gr. suiker 125 gram boter A 573, 574, 575 elk 125 gr. margarine B 561, 562 800 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel elk 250 gr. suiker 2 tabl. choc. (elk 55 gr.) elk 125 gr. boter 125 gr margarine lnlegv. C 17 2 tabl. choc. (elk 55 gr.) lnlegv. B 15 800 gr. brood D 13 800 gr. brood lniegv. E 13 250 gr. rijst of kindermeel Zelfverzorgers moeten hun bonnen voor brood, v ees, melk en aardappe len zorgvuldig bewaren. Zie voor num mers het voldende nummer van dit blad. Graftermeer 100 jaar Op 6 September a.s. zal het 100 jaar geleden zijn, dat de Graftermeer als polder gereed kwam. Eenige festiviteiten zullen gehou- den worden ter herdenking van dit feit. Veranderde data BEVRIJDINGSFEEST DE RIJP In verband met ingekomen bezwa ren, heeft het oranje-comité besloten het feest te houden op Maandagavond 10, Dinsdag 11 en Woensdag 12 Sept. Verder werd besloten voor het gecostumeerde bal een jury van 3 leden te benoemen, niet in de Rijp woonachtig, zodat zij onbevooroor deeld haar keuring kan verrichten. Verder deelt het comité mee, dat het bij gem. verordening niet toege staan is, versiering over de straat en erepoorten lager dan 4 m aan te brengen. Het spreekt vanzelf, dat de versierde voertuigen nit hoger dan 4 meter opgemaakt mogen worden. B 563 B 564 B 566 B 567, 568 B 570

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1