No. 1602 Zaterdag 25 Augustus 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij voornitbet. franco per post f 3,30 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Teief. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PREDIKBE UFt TEN Zondag 36 Augustus De Flljp Ned. Hervormde Gem. Geen dienst Doopsgezinde Gem. s morgens 10 uur Ds. j. P. Keuning van Terhorne Ev. Luthersche Gem. s Avonds 7 uur Ds. Th. Schatten Jr Gereiorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gratt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft s Morgens 10 uur Ds. Keuning Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer- s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldïjk Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zuld-Sohermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. J. M. de jong Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds. R. Koolstra Zondagsdienst Artsen 26 Augustus 1945 Dr. v. Welsenes, Middenbeemster, Telefoon 2 DE RIJP Beroepen Onze oud-plaatsgenoot, Ds. J. P. Keuning, Doopsgezind Predikant te Terhorne (Fr.) is beroepen te En schede. Geslaagd De Heer J. Th. M. Pielage, onder wijzer aan de R.K. School, alhier, slaagde dezer dagen voor het eerste gedeelte Hoofdakte. Optocht op Koninginnedag Het Oranje Comité meldt: Op de eerste verjaardag van onze Koningin na de bevrijding zal des avonds 8 uur een optocht met mu ziek, te verzorgen door „Kunst na Arbeid gehouden worden. Een voorproefje voor de a.s. fees ten, waaraan door het groote Comi té, alswel door de buurtverenigin gen in stilte plannen gemaakt wor den. Iets te vermelden hieromtrent kregen we tenminste niets. Onderwijzeres O L.S. Per 1 Septembei a.s. zal mejuffr. Kwadijk haar functie aanvaarden als onderwijzeres aan de Openbare La gere School alhier. Het personeel van onze school en de ouders zul len dit ten zeerste toejuichen. Ingezamelde goederen H A.R K. De in de „Nieuwe Beemster" op geslagen goederen zijn een dezer dagen verzonden naar de bestemde plaats. DE RIJP—GRAFT BLOEMEN tolk van onze dankbaarheid Ej leeft in de harten van het Ne- derlandsche volk een warm gevoel van dankbaarheid voor al het goede, dat het in de afgeloopen maanden van de zijde van onze bondgenooten en het Zweedsche en Zwitsersche Roode Kruis mocht ontvangen. Voor de omvangrijke zendingen levens middelen.... voor de pakketten uit de lucht.... voor de snelle hulp bij het weer op gang brengen van onze voedselvoorziening.... enz. Nederland zou graag aan deze dankbaarheid uiting willen geven. Daarom is opgericht het Nationaal Comité „Bloemen, tolk van onze dankbaarheid". Dit Comité, waarvan Prins Bernhard beschermheer is, heeft een plan ontworpen, waardoor de tuinen der regeeringsgebouwen te Washington, Londen, Ottawa, Moskou, Stockholm en Bern in het voorjaar 1946 in vollen Neder- landschen bloei kunnen staan. Hiervoor is geld noodig en daar voor doet het Comité ook een be roep op U, inwoners van Graft en de Rijp. De inteekenlijst zal U dezer dagen worden aangeboden. Wij zijn er zeker van, dat de volken van Amerika, Engeland, Canada, Rusland, Zweden en Zwitserland deze. voorloopige uiting op prijs zul len stellen en hopen, dat zij het hare zal mogen bijdragen tot een goede verstandhouding der naties van onze oude eerbiedwaardige, vaak zoo weerbarstige wereld. De busverbindingen Nu de N.A.C.O. bussen niet meerde tijdelijke dienst AlkmaarAmsterdam behoeven te rijden, hopen we, dat nu SPOEDIGde verbindingen Purmer- endde Rijp—Groot-SchermerAlk maar en Purmerend—Oost- en West- GraftdijkAlkmaar weer ingesteld zullen worden. Vermoedelijk zal van officieele zijde hieraan wel aandacht geschon ken worden. We hopen 't ten zeerste. WEST-GRAFTDIJK Verloting De trekking der verloting, gehou den op Zondag 12 Augustus ten be- r.ccve vuii Je uiiyactnbday voor ou den van dagen luidt als volgt: 96 twee glazen bonbonschaaltjes. 239 sierkleedje. 330 steelpannetje 364 theeservies 379 stel lepelhangertjes 394 bonbonschaaltje 461 naaimand 619 rijwiel 647 juslepel 649 scheerapparaat 841 sierkleedje 843 sierkannetje 958 nest schalen 980 stel pannenlappen SPIJKERBOOR. Feest te Spijkerboor De buurtvereeniging Spijkerboor heeft Woensdag 29 Augustusja.s. haar feestdag. Kinderspelen, volksspelen, een gecostumeerde voetbalwedstrijd, een gemaskeerd gecostumeerd bal staan op het programma. Het kan een feest worden, dat klinkt als een klok. SCHERMERHORN Bevrijdingsfeest Op Dinsdag en Woensdag 29 en 30 Augustus a.s. viert ons dorp de bevrijdingsfeesten. Het programma vermeldt o.a. een historische en folkloristische optocht. Filmvoorstellingen. Veteranen voetbal Gecostumeerd bal. Op Donderdag kinderspelen, volks spelen, Oranje-avond in beide café's te verzorgen door Schermerhornders, tot besluit. Prijzen worden beschikbaar gesteld voor de mooiste gevelversiering. Met goed |weer zullen we veel kunnen genieten. ZUI0- EN NOORD-SCHERMER Bezoek minister-president Min. Schermerhorn heeft Zaterdag 'n bezoek gebracht aan deSchermer, waar hij, op initiatief van de „Scher mer Werkgemeenschap" in de groote landbouwschuur van den heer Splun- ter te Stompetoren voor een gehoor van duizend belangstellenden een rede gehouden heeft. Officieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 26 Augustus t/m 1 September 1945 538, 539 elk 100 gr. vers vlees of 4 oz. (112 gr.) vlees of vis in blik 540 2 liter melk B 573, 574 elk 2 liter melk lnlegv. B 18 lj liter melk C 18 lj liter meik A 581 2 kg. aardappelen 541 1 kg. aardappelen lnlegv. B 19 1 kg. aardappelen 19 Augustus t/m 1 September 1945 528 200 gr. bloem 529, 530 elk 125 gr. gort 531 100 gr. vermicelli 532 100 gr. eipoeder 533 100 gr. kaas 536 100 gn zout 537 225 gr. huishoudzeep A 561, 562, 563, 564, 565 elk 800 gr. brood A 566, 567 elk 400 gr. brood A 568 600 gr. biscuits A 570 125 gr. peulvruchten A 571, 250 gr. suiker A 572 125 gram boter A 573, 574, 575 elk 125 gr. margarine B 561, 562 800 gr. brood B 563 250 gr. rijst of kindermeel B 564, 565 elk 250 gr. suiker B 566 2 tabl. choc. (elk 55 gr.) B 567, 568 elk 125 gr. boter B 570 125 gr margarine lnlegv. C 17 2 tabl. choc. (elk 55 gr.) lnlegv. B 15 800 gr. brood D 18 800 gr. brood lnlegv. E 13 250 gr. rijst of kindermeel Distributiekring De Rijp Brandstof voor kookdoeleinden Aan alle gezinshoofden en alleen staande bewoners, die voor het berei den van maaltijden gas, respectievelijk electriciteit, dan wel petroleum gebrui ken, zullen per post enquêlte-formulie- ren worden toegezonden. Aan particu lieren kunnen dit laar geen vaste brand stoffen voor het bereiden van maaltijden worden toegewezen. Deze categorie zal moeten overgaan tot petroleum. De in gevulde formulieren dienen voor 1 September a.s. op het distributiebureau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1