Ka li jaar onderdrukkingeerste verjaardag van Koningin Wilbelmiira ia bevrijd laad 31 Augustus 1945 - Een historische dag! No. 1603 Zaterdag 1 September 1945 35e laargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Sohermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 60 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per jaar plus Incasso-kosten Losse nummer. 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever Da Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks «fc-— Onze abonné's in onderstaande dorpen zal navolgend schrijven wel zeer interesseeren Oosterbeek, 28 Augustus 1945. Aan Redactie Rijper Courant te de Rijp Geachte Heeren, Gebruik makende van de gelegenheid, dat er iemand voor familiebezoek naar de Rijp vertrekt, meld ik U hiermede de goede aankomst van het schip „De onderneming'waarin de goederen, die door de bevolking van de Rijp, Graft, Noordeinde van Graft, Oost- en West-Graftdijk zoo spontaan voor onze getroffen Gemeente werden ingezameld. Dit voorlopig bericht dient alleen, om U de goede ontvangst te berichten en wij komen op de geschenken nog nader in een meer officiéél schrijven, dat U dan wel zo goed zult willen zijn als ingezonden stuk in de Rijper Courant te willen plaatsen, terug. Als curiositeit vermeld ik hier, dat één van mijn helpsters het pakje door haar gi uoiinüéuei' vuui mensen cugesidcui, z,eif heen uiigepaki, zodat zij deze de goede overkomst van het geschonkene kan melden. Hoogachtend, De Directeur N.V.H.-Hark van Renkum Heelsum, E. KLAASSEN- DHEDIKBETJH TEIV Zondag 3 September De Fèljp ZVöd. Hervormde Oezn s Avonds 7 uur Ds. W. A, Kastein Collecte voor de wederopbouw Doopsgezinde Oezn s Morgens 10 uur Ds. Keuning EvLuthersche Oem. geen dienst GeretormOezn. v 1(> - -.ijMf* O 1)0 S iflUlgVilt, UU« O U1UU. u.«v Leesdienst Woensdag 5 September s Avonds 7.30 uur de Hr C. Hegeman van Rotterdam Gratt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdijlc s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Ned. Hervormde Gem. Groot-Sahermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Driehuizen geen dienst Zuid-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst (vacature Watergang) Sohermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur dienst Zondagsdienst Artsen 2 September 1945 Dr. Sohermerhorn, de Rijp Telefoon 12 DE RIJP—GRAFT Burgemeester van Staveren in ziekenhuis opgenomen Men schrijft ons: Nadat Burgemeester van Staveren wegens het lijden aan neuritis reeds eenigen tijd het ziekbed heeft moeten houden, is hij Dinsdag jl. opgenomen geworden In het Stadsziekenhuis te Purmerend, ten einde zich onder spe cialistische behandeling te stellen. Het is te betreuren, dat onze Burge meester zoo spoedig na het eervolle herstel in zijn functies, zijn ambts bezigheden moet onderbreken. Er is door den Burgemeester bereids zieken verlof aangevraagd. Laten wij hopen, dat Burgemeester van Staveren weer spoedig, hersteld, in zijn gezin, en daarmede in onze gemeente mag terugkeeren. DE RIJP De bevrijdingsfeesten Er komt tekening in de plannen van het Oranje-comité. We wijzen op een advertentie in dit nummer, betreffende de historische-allegorische optocht en hetgecostumeerde bal, waarin aangifte verzocht wordt voor beide delen van het programma. Gemaskerd bal Tijdens de kermis-week gemaskerd bal. Mevr. v. d. Vliet-Luder, Hotel „De Eendracht", organiseert op Donderdag 13 September een gemaskerd bal. Be langstellenden wijzen we op de aan gifte bij den heer A. N. Leguit. Men leze de betreffende annonce. 00ST-GRAFTDIJK Een kroosdniker Door onopgehelderde oorzaak reed bakker Jonker tijdens het broodbezor- gen bij het verlaten van het erf van den heer J. Kaay, plotseling in het bag- gerslootje naast de poort en kwam daar zelf met fiets en broodmand in de modder en kroos terecht. De heer Jon ker wist zich zelf weer op het droge te helpen, doch zag er ontoonbaar uit. Het broodbezorgen moest tijdelijk ge staakt worden! WEST-GRAFTDIJK Geen bestelling van Postbode D. Kool in de eerste weken De heer D. Kool alhier, kwam bij het vallen van een trap, zo ongelukkig neer, dat hij zijn dijbeen brak. Hij werd in het St. Elisabeth ziekenhuis te Alkmaar opgenomen. SPIJKERBOOR. Geslaagd feest Ondanks het slechte weer, Is het feest op Woensdag 29 Aug. j.1. geslaagd. Veel heeft geleden door de vele regens, doch het gehele progiamma is afge werkt kunnen worden. GROOTSCHERMER Koe doodgeslagen Tijdens een fel, kort onweer op Woensdagmorgen j.1werd een koe van den heer Jb. Hartog alhier door de bliksem getroffen en doodgeslagen. Bevrijdingsfeesten Plannen worden gemaakt voor het houden van bevrijdingsfeesten op Maandag 24 en D'nsdag 25 Septem ber a.s. O.a. wordt een gemaskerd bal gehouden, kinderspelen, volks spelen enz. Het ligt in de bedoeling de volgende week gelden voor deze feesten op re iiaien. SOHERMERHORN Gehouden bevrijdingsfeesten In het volgend nummer hopen we een verslag te geven van de feesten op 29 en 30 Augustus j.1. Naar we vernamen was de historische en fol kloristische optocht een groot succes. Er was veel moois te aanschou wen. Vele menschen uit andere ge meenten waren komen kijken. Heel jammer was het, dat_het weer zoo'n spelbreker was. SPORTNIEUWS A.V.V.-Nieuws A.V.V. I speelde Zondag j.1. in het West-Friesland beker-tournooy te Hoorn, tegen de 4e klasser „Sport", en plaatste zich door een 53 over winning, in de volgende ronde, welke a.s. Zondag, wederom te Hoorn wordt gehouden. Er moet dan gespeeld worden tegen „Always Forward", een zeer sterke tegenstander De 2e wedstrijd op deze dag zal zijn tegen „Hollandia II" of „De Grass hoppers". Óm deze sterke tegenstanders zo goed mogelijk partij te geven, ver trouwen wij er op, dat er geen afbe- richten binnenkomen. Jédé. CORRESPONDENTIE. Doordat Zater dag 1 September de posterijen ook niet werken, zult U de Rijper Courant ditmaal later ontvangen. Hiertegen kon den we geen maatregelen meer nemen, daar het te laat op het postkantoor, eerst Donderdagmorgen, bekend werd. De Koninginnedag was reeds als rustdag bedoeld. DE UITGEVER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1