DE RIJP, FRAAI VERSIERD, GAAT AANVULLING BEintlJDINUöIttSUN Ut KIJP De bevrijdingsfeesten HARK SpielgoeÉzameig Tïo No. 1803 Zaterdag 8 September 194S' 35e RIJPER COURANT voor de Rijp, Qraft, Noordelnde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij voornitbet. franco per post f 3,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGOARSPEL Verantwoordelijk Redacteur -Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks BrenTtrRglTR T>5T7VT Zondag 9 September De Rijp Ned. Hervormde Oem. geen dienst Doopsgezinde Oem. S Morgens 10 uur Ds. Keuning Bv. Luthersche Oem. t Morgens 10 uur Ds. Th. Scharteo Jr Gereiorm. Oem. s Morgens 10 uur en s mldd. 3.80 uur Leesdlenst Vrijdag 15 September s Avonds 7.30 uur Ds. A. Verhagen van Lisse Gratt Ned. Hervormde Oem. s namld. 2t uur Ds. W. A. Kasteln Collecte voor de wederopbouw Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdljk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds 7f uur Ds. F. Bobeldijit Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos DOOP Doopsgezinde Gem. Nam. 2.30 uur K1NDERKERK onder leiding van Ds. Doorenbos Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kasteln Gereformeerde Kerk 3 morgens 10 uur en s middags 3 uur dienst Zondagsdienst Artsen 9 September 1945 Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 van het programma voor de bevrijdingsfeesten te de Rijp Het is de bedoeling van het Oranje-comité, dat er enkele prijs jes beschikbaar worden gesteld voor: Ie de mooist versierde buurt 2e de mooist versierde étalage De étalages, zowel als de buurten zullen door een aparte jury wor den gekeurd n p inninnnipn w c »i ar ni||t Maandag 10 September 1945 N.m. 7 uur precies HERDENKINGSPLECHTIGHEID In de Nederl. Herv. Kerk te de Rijp. VoorgangersDs. Kastein, Ds. Keuning, Ds. Scharten en Pastoor Coppens. Met medewerking van het R.K. Kerkkoor en den Heer Hans Keuning, orgel N.m. 9 uur OPENINGSWOORD door den Weled. Heer C.Sieswerda vanaf het bordes van het raadhuis, waarna volkszang op de Grote Dam, te geven door de Zangvereniging „Voorwaarts', versterkt met niet-leden Dinsdag 11 September 1945 V.m. 7 uur REVEILLE V.m. 9 uur KINDERSPELEN voor de schoolkinderen van 6—10 jaren N.m. 2 uur GROTE OPTOCHT van alle mogelijke versierde voer tuigen, gecostumeerde groepen en -personen N.m. 8 uur CONCERT op de Dam, te geven door het fanfarecorps .Kunst na Arbeid" Woensdag 12 September 1945 V.m. 9 uur SPELEN VOOR KINDEREN va») 10 iaren en ouder N.m. 2 uur VOLKSSPELEN OP HET FEESTTERREIN N.m. 8—10 uur GECOSTUMEERD BAL OP 'T FEESTTERREIN HET ORANJE-COMITÉ Komt kjjkea! Wij wjzen onze abonné's bui ten de Ryp op de advertentie van het Oranje-Comité te de Ryp. De bewoners hebben allen het programma in huis gekregen. Het kan goed en gezellig wor den. De buurtversieringen zijn van dien aard, dat het een lust moet zyn by goed weer op straat te vertoeven. De verschillende buurtvereni gingen hebben allen hun best gedaan, zoodat een lofwaardig geheel verkregen is. De Ryp was niet karig met het geven van geiden voor het ondergrondsch verzet; men heeft nu gelden verzameld om te ge tuigen, dat men blij is verlost te zyn van den bezetter, waaraan de N.B.S. zoo'n machtig aandeel heeft gedaanen waarvoor zoovelen het leven lieten, en uit dat in zyn versiering en feesten. Het programma geeft voldoen- afwisseling voor een ieder. Ter- wyi des Maandagsavonds een herdenkingsplechtigheid zal plaats hebben in de Ned. Herv. Kerk. KOMT KIJKEN I Meer behoeven we niet te schryven. VIERT VROLIJK FEEST. Wy hopen op mooi weerl GE RIJP—GRAFT Velen, die indertyd hun gaven offerden ten behoeve van geteis terd Arnhem hebben misschien niet gedacht aan SPEELGOED. Speelgoed (stuk of heel) is ook welkom. Zy, die reeds gaven, onze dank. Voor hen, die nog willen geven, dit bericht: Er komt nog een inzameling l Zie volgende week in dit blad. DE RIJP RÜper kermis De volgende spellen en attrac ties zullen tydens de kermis van 9 l/m 15 September aanwezig zijn: 1. Zweefmolen. 2. Draaimolen. 3. ,2 st. Pyramide sporttent. 4. Schiettent. 5. Kinderschommel. 6. Schiet- en ballengooitent. 7. Speeren-sport. 8. Rad van avon turen. Voorts verwyzen wy naar de advertenties van de plaatselijke café-houders, en naar die van de R.K. Tooneelvereeniging.Be- nedictus XV". Voor 4 avonden is de opvoering van de revue „'t Zit er op" verzekerd. ,De Hoepia-Petters", bekend om hun optreden op de NVH- treden thans op met een revue in hotel .De Eendracht". Zy allen geven veel te genie ten. Officieels bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 9 t/m 15 September 1945 612, D 661, D 662 2 Hter melk B 670, C 670 IJ liter melk 613, B 672 1 kg aardappelen A 671, B 671, C671 2 kg aardappelen Voorlnleveriagsbon jam 644 Ontbijtkoek 646 2 t/m 15 September 1945 Alle noodkaarten VI 600 200 gr. bloem 601 250 gr. gort 602 100 gr. «ipoeder 603, 604 200 gr. suiker 606 100 gr. kaas 607 100 gn zout 609, 610 1 rantsoen vleei Noodkaarten VI A, B, C A, B, C 650 t/m 655 800 gr. brood A, B. C 656, 657 400 gr. brood A, B, C 658 250 gr, peulvruchten A,B, C661 125 gram boter A, B, C 662, 663 125 gr. margarine A, B, C 664 100 gr. vet A 665 1 doosje lucifers B 665 800 gr. brood C 665 110 gr. chocolade Noodkaarten VI D D 650, 651 800 gr. brood u 250 gr. Vijai ui kiudciiiicCi D 653 100 gr. suiker D 654 110 gr. chocolade D 655, 656 125 gr. boter D 657 125 gr. margarine Inlegvellen D 14 800 gr, brood E 14 250 gr. rijst 49 Tabaksk. 2 rants. tabaksartikelen De bonnen A 670, A 672 en C 672 zullen niet worden aangewezen en kunnen worden vernietigd. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 10 Sep tember geleverd worden. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood, vlees, melk of aardappelen. Distributie-kring de Rijp Inlevering detaillisten Detaillisten kunnen hun bonnen a.s. Maandag 10 Sept. van 1.30_3i30 uur inleveren op het Distributiekantoor. Dinsdag en Woensdag a.s, is het Distributiekantoor gesloten Uitreiking Petrolenmkaarten voor kookdoeleinden Alleen aan hen, die niet inhetbezii zijn van gas of eleetriciteit. Medegebracht moet worden de twee de distributie-stamkaart van alle gezins leden. De uitreiking vindt plaats te de Rgp: Maandag 10 Sept. 9 12 en 1.393 uur voor Qraft, Oost- en West-Graftdijk en de Rijp Donderdag 13 Sept. van 9—12 en van 1.30—3 uur voor Zd. en Nrd. Schermer. Te Akersloot heeft de uitreiking piaats Vrijdag 14 Sept. van 9—12 en 1.30—3 uur voor Akersloot (dorp) en omgeving Akersloot Voor de uit te reiken kaarten, ver wijzen wij U naar de biljetten. Enquête brandstoffenrant- soenen 1945—1946 Ter bepaling van de aan huisbrand- verbruikers (geen particulieren) toe te wijzen rantsoenen brandstoffen voor Ktucruui voor zijn aanvraagformulieren M.O. 393—04 verkrijgbaar gesteld by de distributie-dienst, welke formulieren voor 15 September a.s. ingevuld bij deze dienst moeten zijn ingeleverd. Huisbrandverbruikers wier rantsoeneH Voor de aanstaande winter intussen door de brandstoffencommissie zijn vastgesteld en in verband hiermede een indentieteltkaart '45/'46 hebben ont vangen behoeven uiteraard geen aan vraagformulier MD 393—04 in te vullen. GRAFT iel - Herdenking lOO-jarige bedij king Graftermeer Donderdag 6 September jl. her dacht het polderbestuur en alle bezitters en pachters in de Graf termeer de dag, dat het Grafter meer 100 jaren geleden bedykt was. Een eerepoort was opgesteld by de brug by het dorp Giaft. Het muziekkorps „Kunst na Arbeid" uit de Ryp verleende zyn medewerking by de feeste- lijkheden. Het maakte een rond gang door de polder, terwyi het voor muzikale afwisseling zorg' by de kinderspelen. Bevrijdingsfeesten Op Donderdag 27 en Vrydag 28 Septembep a.s. houdt Gratt baar bevrydingsfeesten. Een ad vertentie in dit nummer geeit het voorlopige programma. In Graft weet men ook wat feestvieren is, zodat ook hier de stemming goed zal zijn. DE RIJP—GRAFT Opbrengst gehouden collecte De dezer dagen gehouden collecte „Bloemen - tolk van onze dankbaar heid" heeft opgebracht f 477,85. Onze dank aan allen, die hunne dank baarheid hebben getoond voor het vele goede, dat zg van onze bondgenoten eu yan het Zweedse en Zwitserse Rode Kruis aan levensmiddelen, hulp ea steun by onze wederodbouw enz, enz. mochten ontvangen. i t. Eveneens zijn wij erkenteiyk voor 4 de hulp, welke de collectrices hebben geboden. Het plaatselgk comité, J. Dalenberg, secretaris. ZUID- EN NOORD-SCHERMER Opbreng De opbrengst dei collei— Bloemen - tolk van onze dankbaar' held heeft in onze gemeente f 429.35 opgebracht. SPORTNIEUWS A.V.V.-Nieuws A.V.V. 1 behaalde In het West-Fries- land-beker-tournooy de 3e plaats, on der de 8 deelnemers, alten N.V.B. elf tallen. In dit tournooy verloor zy één wed- strgd met 6—0, van Alw. Forward. Hollandia II werd, na een zware stryd met 2—1 verslagen. Onze reserve-doelverdediger was zo ongelukkig, om voor de aanvang van de wedstryd, by het doelschleten.zijn rechter wijsvinger te breken. Na in het ziekenhuis „De Villa'' te zyn opgeno men, kon hy 's avonds wederom mee naar huls. We zullen hopen, dat Henk weer spoedig, geheel genezen zal zyn. Jédé.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1