Begunstigd door moei weer, vierde t üijp oen onvsrgoteüjk bsvrijdisgsfesst No. 1604 Oproeping Zaterdag 15 September 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordelnde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per )aar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOQCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur -Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PREDIKBE UFt TEN Zondag 18 September De FlUP Ned. Hervormde Qem. Avonds 1 uur Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Qem. geen dienst Ev. Luthersche Qem. 8 Middags 3 uur Ds. H. Johannes van Edam (Afscheid) Qerelorm. Qem. 's Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leendienst Gralt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Qem. Noordeinde van Qraft s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ned. Hervormde Gem. Qroot-Sobermer geen dienst Driebuizen geen dienst Zuld-Sobermer s Middags 2.30 uur Ds. M. de Jong Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Gereformeerde Kerk geen opgave Zondagsdienst Artsen 16 September 1945 Dr. Goosen.Middenbeemster Telefoon 7 Allen, die iets te vorderen hebben van het Oranje-comité de Rijp, worden verzocht zich Zaterdag 15 September a.s. tussen 3—5 uur te vervoegen ten huize van den Penningmeester Dan. Spaarman, alwaar betaling (Ongecorrigeerd) ln kort bestek geven we verslag van de geslaagde bevrijdingsfeesten te de Rijp. Maandagavond 10 September. De opening, de herdenkingsplech tigheid in de Nederl. Herv. Kerk was een evenement. 750 k 800 personen van alle gezindten en richtingen had den gehoor gegeven aan de oproep van het Oranje-Comité dank te bren gen voor onze bevrijding. De 4 voor gangers Ds. Kastein. Pastoor Codpens, Ds. Scharten, en Ds- Keuning vonden een aandachtig gehoor, toen zij hun woorden van dank tot den Allerhoog- ste richtten. Ze spraken over wat was gebeurd, herdachten daarbij de gevalleuen van 1940, en de gevallenen van de verzets beweging, en stelden ons de toekomst voor oogen. Ds. Kastein deelde o.a. in zijn ope ningswoord mee, dat een schaduw over de feesten lag, door de *eer ern stige ziekte van Burgemeester van Staveren. Spr. aoopte, dat het Burge meester van Staveren gegeven moge zijn hersteld in zijn gezin terug te keeren. Het R.K. Kerkkoor verleende zijn medewerking. Een elk genoot van de sublieme zang. De heer Jan Tel directeur van het koor begeleidde op het orgel, terwijl de heer Jb. Berkhout het koor dirigeerde. Hans Keuning vergastte ons op prach tig orgelspel. Deze medewerking van zang en orgelspel deden mede een gevoel ontstaan van saamhoorigheid, welke zoo hoognoodig is in de sa menleving van thans. Het waren indrukwekkende oogen- blikken toen na de opening het „Wilhelmus" en aan het einde „Wilt heden nu treden" door alle aanwe zigen werd gezongen. Na beëindiging werd door den WelEd. Heer C.Sieswerda vanaf hef bordes van het historische raadhuis het saamgestroomde publiek toege sproken. Spr. zei onder meer: Door het Oranje Comité is mij ver zócht enkele worden te spreken bij de opening van onze bevrijdings feesten. Zoo graag had ik hier onzen burgemeester staan, doch door een ernstige, ja een zeer ernstige ziekte- is hij daartoe helaas niet in staat. Laat ons hopen, dat zijn ziekte een gunstige wending moge nemen. Notaris Luijckx kan opgwekt feest vieren, nu zijn beide zoons ongedeerd weergekeerd zijn, en wij allen felici- teeren hem en zijn familie van gan- scher harte met dezen gelukkigen afioop. Ik zeg tot hen, die nog in angstige spanning op berichten van hun in Duitschland vertoevende familieleden wachten, zou ik met Jan Piete^sz. Coen toe willen roepen „Dispereert niet". Nog nooit zag ik ons dorp zoo mooi en zoo algemeen versierd en overal pakkende opschriften, die culmineeren in de woordenvrijheid, bevrijding, Nederland en Oranje. \Vij hebben tijdens de onderdruk king onze vrijheid leeren waardee- ren en dat was ook de eerste en grootste reden van ons verzet. Toen waren we één en van alle kanten kregen wij steun bij ons illegaal werk. Zonder aanzien des persoons, onverschillig tot welke rang of stand, godsdienst of politieke richting, of het een man or een vrouw, een jon gen of een meisje was, ieder steunde ons. Zoo waren de verdrukte Neder landers op zijn best en nu is het doel bereikt en kunnen wij jubelen: ,/WIJ ZIJN VRIJ". Nu prijsden we ons gelukkig, dat Koningin Wilhelmina hier leiding gaf aan ons verzet, en steeds op dc bres stond voor de Nederlandsche belan gen. Alle reden is er dus nu om feest te vteren, de vrijheid is het dubbel eu dwars waard. Eensgezind in het verzet, tijdens de onderdrukking, zouden wij dan nu in vrijheid niet even eensgezind feest kunnen vieren, als dat niet zoo was, zouden wij moe ten bekennen, de' wij nog weinig geleerd hadden uit het tijdperk van onderdrukking en dat kan en wil ik niet gelooven. Viert dus vroolijk feest, eensgezind en blij, waardig en opgewekt onder de leuzen: leve de vrijheid, ons Vorstenhuis en ons Vaderland. Een geweldig applaus brak los. Na het zingen van het le en 2e cou plet van het aloude Wilhelmus, ging men naar de Groote Dam, waar de Zangvereeniging „Voorwaarts", ver sterkt met vele niet-leden onder leiding van de directeur, de heer Ger Hop opgesteld stond, volkslie deren ten gehoore zou brengen. In groote stilte werden 9 liederen aangehoord door de talrijke aanwe zigen. Het publiek, waaronder vele inwo ners uit de omliggende dorpen, ver spreidde zich. Het bewonderde de versiering, welke overal zoo kwistig en zoo smaakvol was aangebracht, terwijl men daarbij de gedachte aan de oorlogs- en terreur-slachtoffers niet vergat. De aangebrachte ver lichting maakte het geheel nog sprookjesachtiger. De ruimte belet ons, er uitgebreider over te schrijven. Door het prachtige weer waren de bewoners in staat oij straat te vertoeven. Aardige en gezellige tafe- reelen. Het echte natuurlijke votks- karakter kwam hier naar voren. Dinsdag 11 September. Om 7 uur trokken 4 herauten te paard er op uit, de trompetten te doen schallen. Reveille! Om 8.45 v.m. vond door het Oranje-Comité een kransiegging plaats op het grafmonument van de 2 B.S.ers Willem Woesten- burg en Lau Beumer. Het was een plechtig oogenblik. Wordt vervolgd PRIJSWINNAARS Erepoorten 1. Tuingracht (by melkfababriek) 2. Ons genoegen (bij Kalis) 3. Oosteinde bij (Wed. v. d. Vliet) 4. Westeinde (bij Wed. Eisma) 5. Keizersbuurt (by Wed. Woes- tenburg Baurtversiering 1. Centrum (bij Dr. Schermerhorn) 2. Tuingracht 3. Oosleinde 4. Vlaanderen (Keizersbuurt) Eervolle vermelding, Zuideinde Etalages 1. K. van Manen 2. H. J. Kaptein 3. P. Beers 4. Joh. Stoop 5. A. van Marken 6. N. Woesteburg 7. J. Honig 8. P. Brouwer M. C. v. Voorden eerv. vermelding Optocht Enkelingen 1. De grote drie Guurtje Bakker 2. Duitsland wint op alle fronten J. Klous 3. Theemuts Corrie Hop 4. Hommel Adr. Roele 5. Roodkapje Ria Drenth 6. Roodkapje Greetje Kaptein 7. Voddenraper van Parijs Arie Roele 8. Canadees Cor Visser Paren: 1. Onder moeders paraplu Lida Vredevoort 2. de Ryp helpt Arnhem Afra Schipper 3. Bruidspaar van den dag A. Twint 4. Gelaarsde kat P. de Wit en markies Fr. Rijkes Groepen: 1. Voiendammers Kleuterschool 2. Contrasten v. d. Bos 3. Muzikale Trio H. Kaptein Kleine voertuigen: 1. Amphetietank K. van Straten en J. Schipper 2. Spelende kinderen om de Mei boom J. v. Straten 3. Eerste joodje C. Molenaar Wagens: 1. Zigeuners Buurt 't Zuid 2. Gedenk hen, die vielen Ons genoegen 3. Mussert en Seys Inquart T. v. d. Heide 4. Hans en Grietje Nellie Visser 5. Vrede Tuingracht 6. Praalwagen De Hanze 7. Marine en luchtmacht Dr. Schermerhorn 8. Prinsesjes terug G. Visser 9. Vrede A. Marrees

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1