rijoinasieesien te Grootschermer Gelegenheid tot schurfthehandeling HUK SpeelpeÉzading van de bevrijdingsfeesten Bevrijdingsfeesten de Bijp op 23. 24 en 25 September 1945 JWe K uin's Fotohand el No. 1605 Zaterdag 22 September 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Oraft, Noordelnde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per post f 2,40 per )aar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur -Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PjREDIKBB UFt TEN Zondag 33 September De FOJp Ned. Hervormde Oem. geen dienst Doopsgezinde Oem. s Sïorgens 10 uur Ds. Keuning Ev. liuthersehe Oem. s Nam. 5 uur Ds. Th, Scharten Jr Heilig Avondmaal Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gratt Ned. Hervormde Gem. s Middags 2.30 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdljk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Dankdienst voor den vrede Driehulzen s Middags 2.30 uur Ds. J. M. de jong Zuid-Schermer geen dienst Beemsfer Ned. Hervormde Gem. -»een dienst (vacature Watergang) Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. E. Loysen Gereformeerde Kerk geen opgave Zondagsdienst Artsen 23 September 1945 Dr. v. Welsenes, Middenbeemster, Telefoon 2 Hebt U reeds nagedacht over wat U geven wilt? Dan is het nu de tijd het bij elkaar te zoeken. Ook kapot speelgoed wordt aan genomen; het kan misschien ge repareerd worden. t~Töïgeade week komen wij het halen. Dank UI Vervolg verslag Dinsdagmorgen 9 uur trokken de schoolkinderen, voorafgegaan door Kunst na Arbeid" naar het feestterrein voor het houden van kinderspelen. De uitslag luidde: Meisjes 6—7 jaar: Bal op lepel 1. Corrie Zomerdijk 2. Gré Commandeur 3. Tini Palsma 4. Gonnie Houtman Jongens 6—7 jaar: Balrollen 1. Cor Visser 2. Piet Roelofsen ZPIIOAB n SFPTFMBER 1945 V.m. 10 uur Herdenkingsplechtigheid in de Ned. Hervormde Kerk. Voorganger: Ds. Kastein N.m. 1 uur Gecostumeerde veteranen voetbalwedstrijd N.m. 2 uur Grootschermer I—Reo I N.m. 4 uur Gecostumeerde dames voetbalwedstrijd 's Avonds dansen bij van Truljen en Kay MAANDAG 24 SEPTEMBER 1945 V.m. 9 uur Opening voor het Raadhuis door den eere-voorzitter, Burgemeester Vaalburg Optocht door het dorp N.m. 1 uur Kinderspelen Dansen bij van Truijen en Kay N.m. 8 uur Uitvoering door de tooneelvereniging „Thalia" DINSDAG 25 SEPTEMBER 1945 V.m. 9 uur Opening. Rondgang door het dorp, daarna volksspelen voor jongens en meisjes N.m. 1 uur Volksspelen voor volwassenen N.m. 8 uur Gecostumeerd bal Maandagavond en Dinsdagavond is er bij van Truijen alleen toegang voor hen, die in het bezit zijn van een kaart Nagekomen advertentiel Dinsdag* 25, Woensdag 36 en Donder dag 37 September 19-15 in het WEESHUIS te GRAFT door het Roode Kruis Aanvang des morgens 9 uur Kosten per persoon ongeveer 50 cent Dr. S. SCHERMERHORN Dr. J. G. WEGDAM RK. MEISJE, 21 jaar, zoekt BETREKKING voor dag en nacht, liefst met kinderen Brieven onder no. 2 aan het bureau van dit blad Verloren: zilveren schakel-armband Zondagavond Tegen beloning terug te bezorgen bij S. Grasboer, Graft 95 Verloren: op sportterein tijdens de volks spelen op Zondagmiddag 16 September j.1. een dames paraplule Terug te bezorgen bij Leo de Jongh, Tuingracht, de Rflp GEVRAAGD: een leerling om in 't vak te worden opgeleid in de drukkerij van dit blad 3. H. van Dalen 4. Cor Smit Meisjes 8—9 jaar Onder water door 1. Annie Kuiper 2. Truus Bommer 3. Jopie Stoop 4. Tinie Bakker Jongens 8—9 jaar: Kruipdoor-zakloop 1. Nico Stoop 2. Joop Smit 3. Thijs Molenkamp 4. Piet Berkhout Dinsdagmiddag 2 uur De groote optocht. Onder groote belangstelling van de zijde van hnt publiek trok deze opzienba rende lange stoet door de Rjjp en Graft. De prijswinnaars ston den in het vorig nummer ver meld. 's Avonds 8—10 uur werd een keurig uitgevoerd concert gege- zijn een blijvende herinnering aan deze historische dagen Uw bestellingen tegemoetziend de Rijp De Rijper klokken terug Men deelde ons mede, dat èn de 2 klokken van de Ned. Herv. kerk en de R.K. kerk terug komen. Ze zijn gevonden in de provin cie Groningen. Ze zijn dus den rover ontfutseld. Gelukkig' Dun kuitn v»c wee, de mooie zware klanken van de twee historische klokken uit de Rijper toren. ven door het muziekkorps „Kunst na Arbeid", onder leiding van den dirigent Paul Geugjes. Een plechtig oogenblik was het, toen de 4 volksliederen gespeeld werden: het Engelsche,hetAme- rikaansche, het Russische en het Nederlandse. Bij ieder lied werd op het bordes van het Raadhuis de betreffende nationale vlag ontplooid. Woensdag. Deze dag werd besteed aan kinderspelen in de morgen en volksspelen op de middag. Voor de volksspelen was zooveel animo dat Zondagmiddag jl. voortzetting moest plaats hebben. De winnaars waren Meisjes 10—11 jaar Fles vullen 1. Trien Besseiing 2. Greetje Oudejans 3. Annie Stoop 4. Loffi Franke Meisjes 12—13 jaar: w'asiiiOgen - 'viagsieken 1. Trien Mul 2. Tecla Bakker 3. Corrie Smit 4. Nel de Boer Meisjes 14—15 jaar: Wedloop met aankleden 1. Alie v. d. Gragt 2. Geertje Woestenburg 3. T. Plukker 4. All van Straten Jongens 10—11 jaar: Blokjeswedloop 1. Jan Kruiswijk 2. Fred Rijkes 3. Ger Abels 4. Jan Zee Jongens 12—13 jaar: Worstslaan 1. J. Oudejans 2. Kees Mul 3. N. Schrama 4. Rein Bakker Jongens 14—15 jaar: Koolkruien 1. J. Marrees 2. A. Roelofsen 3. D. Veenman 4. C. Zomerdijk Volksspelen: Heeren 15—17 jaar 1. N. Woestenburg 2. P. Droog 3. A. Stoop 4. P. Blokdijk 5. N. Hooijberg Dames 15-17 jaar 1. A. Vredevoort 2. S. Bakker Pd. 3. Riek Oudejans 4. Gr. Smit Heren 18—25 jaar 1. D. de Jongh Dzn. 2. A. Blokdijk Dz. 3. S. Konijn 4. Th. Luyckx 5. J. Klous Dames 18—25 jaar 1. Jans Verdonk 2. Jannle Blokdijk 3. T. Akkerman 4. Dieuw Beerse Dames 25 jaar en ouder 1. H. Dekker—Zomerdijk 2. Gré Sünder 3. Eva Beumer 4. C. van Zon Zondagmiddag Hera" 1. G. Kamps 2. G. Vendel 3. A. Veil 4. R. Spaarman Paren voor paprace 1. Ki. Visser en B. Kaandorp 2. P.RoemerenG.deBoer-Roemer 3. E. Vilten en 4. T. Zomerdijk en Annie Marrees 5. M. Veenman en Des avonds werd op het feest terrein een gecostumeerd bal ge houden. 70 deelnemers traden naar voren. Het was een kleur rijk, feëriek schouwspel. Jammer, dat de kunstverlichting zoo spaar zaam was aangebracht. En hiermede was een einde gekomen aan het oificieele pro gramma van het Oranje-Comité. Geenszins echter nog van het publiek, Dit vermaakte zich nog tot laat in de nacht. Zonder wanklank is vrolijk het bevrijdings-vrede-feest in ons versierde schilderachtige de Rijp gevierd. De kermis Is voorbij «->. DC Mictcti'- Ci d A^lvCiiiiUi draaiden lustig tot groot genot van de jeugd. En men draaide lustig in de danszalen. Men voelde zich vrijl Is het wonder, na 5 jaar gesard en geknecht te zijn? Op de eerste kermiszondag traden „De Flierefluiters" uit Landsmeer op met het tooneel- stuk „De mooiste oogen der oogen der wereld". De Eendracht was geheel gevuld met een en thousiast publiek. Zes opvoeringen werden ge geven door Benedictus XV van de revue „'t Zit er op" Vlot ge speeld, goede zang, keurige de clamatie. Gevoelvolle scènes naast boertige humor, leuke dans groepen. Het geheel onder goede muzikale leiding van Ger Hop. Donderdagsavonds werd ia De Een dracht een groot gemaskerd bal ge houden, waaraan door 163 personen werd deelgenomen. Hetwas één kleur, al kleur. Het ging er zeer gezellig toe. Des Vrijdagsavonds traden in dezelf de zaal „De Hoeplapetters" op. Hun optreden had weer succes. Anne Leguit trad bij de heeren op als gast. Het monument voor de 3 gevallenen In de bus, geplaatst bij het geïmproviseerde monument voor hen die vielen, in de Kerkesteeg tijdens de bevrijdingsfeesten, werd voor dit doel f 257,50 gestort. 8R00TSCHERMER Benoeming De heer Jn. Wiedijk Fzn. is benoemd tot onderwijzer aan de O.L. school te St. Maarten Nh. SPORTNIEUWS A.V.V.-Nieuws A.s. Zondag 2 uur speelt A.V.V.1 tegen een elftal uit de bezetting van „Fort Spijkerboor". Aangezien hier enkele zeer goede spelers in zijn opgesteld, belooft het een mooie partij voet bal te worden. jèdé,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1