Carbonpapier 0. J. Scholten, Graft No. 1607 Zaterdag 23 September 194S 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Oraft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij voarultbet. franco per post f 2,40 per jaar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks PREDIK.BE XJR TEN Zondag 30 September De Rijp Ned. Hervormde Oem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Aanvang der catechisatie Woensdag a.9. 1 uur Doopsgezinde Oem. s Morgens 10 uur Ds. Keunlng Er. Luthersche Gem. geen dienst Geretorm. Oem. 8 Morgens 10 uur en s midd. 8,30 uur Leesdienst Gratt Wed. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Oost-Graftdijk s Middags 2 uur Ds. P. Keunlng Wed. Hervormde Gem. Groot-Sohermer s Middags 2 uur Ds. F. Bobeldijk Wegens de duisternis geen avonddienst meer Driehuizen geen dienst Zuid-Soherm er s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Beemster Wed. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. geen dienst Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Aanvang der catechisatie Donderdag a.s. 7 uur Zondagsdienst Artsen 30 September 1945 Dr. Wegdam, de Rijp telefoon 38 DE RIJP Qoed nieuws uit Thailand De familie A. Pilkes, alhier, ontving éen dezer dagen de ver heugende tijding van hun zoon, de heer E. Pilkes, dat hij in goe de welstand verkeert. Gevangen genomen op Java, was hij met andere krijgsgevan genen door de Jappen op tran sport gesteld naar Singapore en vandaar naar Thailand (Siam), waar zij zwaar werk moesten verrichten, een slechte behande ling ondervonden, mishandeld werden, en bijna geen voeding kregen. Het laatste bericht, dat de heer E. Pilkes van zijn vrouw ontving-, was vanuit een kamp op Java, gedateerd 30 April 1945. Van hun twede zoon, de heer J. Pilkes, eveneens inlndië, werd nog geen bericht ontvangen. Brand Zondagavond jl. ontstond brand ten huize van de familie Kamps aan de Lievelandsbuurt. Vrijwel onmiddellijk was de vrijwillige brandweer ter plaatse. Officieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 30 September t/m 13 October 1946 Bonkaart K 611. Alle kaarten 730 200 gr. bloem 731 260 gr. gort 732 125 et. lam 733 200 gr. kaas 734 200 gn zout 735 225 gr. huishoudzeep Kaarten A, B en C 700 705 800 gr. brood 706 707 400 gr. brood 708 600 gr. peulvruchten 709 400 gr. suiker 710 125 gr. boter 711 712 125 gr. margarine 713 100 gr. vet A 750 1 doosje lucifers B 750 800 gr. brood Kaart D 750 751 800 gr. brood 752 250 gr. rijst of kindermeel 753 500 gr. suiker 754 755 125 gr. boter 756 125 gr. margarine Inlegvellen D 17 800 gr. brood E 19 250 gr. rijst of kindermeel E 16 2 rants. eenheldszeep 52 Tabaksk. 2 rants. tabaksartikelen (geen import-eigaretten) 30 September t/m 6 October 1945 A 751 2 liter melk B, C 751 3) liter melk D 757—758 8 liter melk 740 100 gr. vlee» 741, B 752 1 kg aardappelen 714 2 kg aardappelen Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 September a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 1 Octo ber geleverd worden. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. ook plano(hele) vellen Boekhandel G. J. Hoogcarspel De brand kon gelocaliseerd worden, wat wel zeer gelukkig was, daar het stormde, en het gevaar voor overslaan niet denk beeldig was. Het pand brandde uit. Vergadering S.D.A.P. De heer J. Schouten opende deze vergadering, welke Dinsdag jl. in „De Eendracht" werd ge houden. Spr. zei o.a., dat alleen het vaandel der afdeling, dateren de uit 1913 overgebleven was. Rost van Tonningen viste achter het net. Een centraal ledenregis- ter werd niet gevonden. De spreker, Evert Vermeer, hield een boeiende rede, welke aandachtig aangehoord werd door de aanwezigen. Hij besprak de ingrijpende maatregelen van de regering, w.o. opheffiing van het bankgeheim, de invoering van het Plan van den Arbeid van Ir. Vos, thans minister van Handel en Nijver heid. Hij behandelde voorts de vele moeilijkheden op schier elk terrein, en gaf middelen aan om uit de impasse te geraken. Na de pauze stelde de heer A. Leguit vragen inzake kwestie „Waarheidsvrienden", de heer Luder informeerde naar de e.v, samenwerking. De spr. beant woordde deze vragen, terwijl hij ook den heer J. Dekker antwoord de inzake Koningsschap—Repu bliek. Grote waardering had spr. voor Koningin Wilhelmina. Aan het einde gaven verschil lenden zich op voor het lidmaat- -f - ZUID- EN NOORD-SCHERMER Gastolen klokken teruggevonden Ook de geroofde klokken van Groot-Schermer en Driehuizen zijn in de provincie Groningen gevonden. BR00TSCHERMER Bevrijdingsfeesten op 23, 24 en 25 Sept. j 1. De feestdagen werden voorafgegaan door een Herdenkinga-plechtigheid in de N H. Kerk, Voorganger Ds. Kastein Het kerkkoor verleende hierbij mede werking. Maandagmorgen 9 uur opende de Burgemeester met goedgekozen woor den vauaf het Raadhuis de feestelijk- Dankbetuiging Aan de Firma Jn KREB, levens- middelenbedrijf en de Firma VAN T1EL, groenten- en fruithandel, alhier wordt hartelijk dank ge bracht voor de grote hulp voor en tijdens de bevrijdingsfeesten te Groot-Schermer. Het feest-comité ie Groot-Schermer. Groot-Schermer, Sept. 1945. heden. Ons fanfarecorps „Chr. de Wet" verleende hierbij en verder bij de op tochten en rondgangen hun zoo ge waardeerde medewerking. Zeer aardig was de kinderzang voor het Raadhuis. De optocht was een groot succes, en had aller bewondering. „Thalia" gaf een zeer geslaagde uitvoering. H«t gecostumeerd bal overtrof aller verwachtingen. □ebrulk aan ruimte belet ons uitge breider te zijn. Het uitvoerend comité heeft Groot- Schermer onvergetelijke dagen gegeven. Uitslag wedstrijden: Gevelversiering: 1. W. Schermerhorn 2. J. Pilkes (Zuideinde) 3. J. Pilkes (Noord) Optocht Kinderen. Enkelingen 1. Nellie Hoek 2. Jan Bood 3. Wim Schermer Paren 1. Arie Plooyer en Gerda Leishen 2. Dirk Kuin en Stekelenbos Groepen 1. Kinderen Schipper Groteren. Groepen 1. A. van Tiel en Reitsma 2. Dames Kieft Wagens: 1. K. Schermerhorn 2. J. Pilkes 3. K. Wiedljk Eervolle vermelding Boerderij „Houtlust" Kinderen 4—7 jaar Jongens: Vlaggetjes in stoof 1. Albert Cramer 2. Floor Klinkhamer 3. Kees Reitsma MeisjesUit 5 vlaggetjes het oran je vlaggetje halen 1. Annie Kroes 2. Gerda Leishen 3. IJbe Rigterink Kinderen 8—11 jaar Jongens: Door autoband 1. Klaas Reitsma 2. P. Rood 3. Wichert Kroes Meisjes: Was ophangen 1. Nini Reitsma 2. Olml'éC* sJliiippCf 3. Hennie Kroes Jongens 12—14 jaar: Touwklimmen 1. Dirk Kuyn 2. Gerrit Hartog 3. Jaap Bart DRIEHUIZEN Bevrij dingsfeesten Te Driehuizen zijn zeer goed geslaagde bevrijdingsfeesten ge vierd. BURGERLIJKE STAND Nadruk verboden DE RIJP Geboren: Adrlauus |acobus, z v A. Zomerdijk en C. M. M. Wokke. Mar- garetha Anna Emerentiana, d v C. Twint en M. J. Delemarre Getrouwd: Martlnus Bood, 87 j. en Maartje Potgie9er, 36 Thomas Nib- bering, 26 j. en Anna Cornelia Lleftlng, 26 j. Overleden: Trijntje Pranger, 63 j. GRAFT GeborenJohannes Cornells, z V N. A. Kleijn en G. Oudt rVvart-den: Maartje Groot, 681eeht- gen. van W. Ton. jannetje Wittebrood, 78 j., wed. van C. Prins ZUID- EN NOORD-SCHERMER Getrouwd: Jan Pleter Romer en Grietje Glijnls. Johannes Kuil en Trijntje Vol ger, Gosse Suk en Maria Pieternella Voorthuljzen Overleden: Neeltje Elisabeth Dekker, 41 j. (overl. te Haarlem). BEEMSTER Geboren: Clasina Maria, d vJ.C.Roet en C. M. Hersbach. Maria Cornelia, d v L. A. Konijn en M. C. Molenaar Ondertrouwd: Cornells Verwer, 23 J. en Aaltje Meissen 21 j. Gerbrand Vis, 31 j. en Maria Agatha Huiberts, 30 j. Getrouwd: Jan van der Wijk, 35 j. en Teatske de Jong, 25 j. OverledenJacobus Theodorus Klaren- beek. 68 echtgen. van A. Scheepers, jan Willig, 78 j., echtgen. van N. Spaans SPORTNIEUWS Reo-nieuws. Ter gelegenheid van de bevrijdings feesten te Groot-Schermer, was Reo I uitgenodigd een wedstrijd te spelen tegen G.S.V. I. De twee reserve's waren niet op gekomen en zoo speelde Reo met slechts 9 man. De wedstrijd werd gewonnen met 4—3. Zoo ziet men, dat het een verkeerd Idee ls om wanneer men reserve staat, men dan zonder meer wegblijft, en men de club daarmede een slechte dienst bewijst. Want nu is er wel gewonnen maar voor de andere spelers ls het niet prettig. Gr.- Schermer had voor de winnaar van dezen wedstrijd een goed gevulde fruit mand beschikbaar gesteld. Een aardig idee dat in goede aarde vlei. Doordat we verleden week geen ver voer konden krijgen ls Reo 1 en 2 ultgebekerd, Wel heeft het Bestuur nog geprobeerd er in te blijven, maar dit zullen we nog even moeten af wachten. Hallo, hallo Met vergunning <S punten Hier bereidsverklaring! Zie onze etalage

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1