IlifoU C6UCQ*it No. 1608 Zaterdag 6 October 1945 35e laargang voor de Rijp, Qraft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PREDIKBE UH TEN Zondag "7 October De Hijp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Avonds 1 uur Ds. Keuning Ev. Duthersche Gem. s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr Geretorm. Gezn. s Morgens 10 uur en smidd. 3.30 uur Leesdienst Gratt Ned. Hervormde Gem. s Middags 2.30 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft s Morgens 10 uur Ds. Keuning Oost-Graftdljk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Middags 2 uur Ds. F. Bobeidijk Catechisatie Woensdag 10 October, 5-6 uur jongere jongens en meisjes Donderdag 11 October, 5—6 uur oudere jongens en meisjes Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Zuld-Sohermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Sch erm erh orn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeidijk Zondagsdienst Artsen 7 October 1945 Dr. Goosen.Middenbeemster Telefoon 7 DE RIJP De vlag in top De familie A. Pilkes, alhier heeft thans ook van haar twede zoon, 1 de heer J. Pilkes, bericht ontvangen, dat hij gezond en vrij in Singapore is. Zijn vrouw en de vrouw van zijn broer bevijojnden zich beiden in één kamp op Java. Een ieder verheugde zich over dit heug'lijk feit, en weldra werden veie vlaggen uitgestoken. KROOSSCHOUW Eilandspolder Door onoplettendheid onzerzijds sloop een storende fout in de adver tentie Kroosschouw Eilandspolder. We wijzen belangstellenden op de nogmaals geplaatste verbeterde an nonce. VERBETERING In ons verslag betreffende de ver gadering van de SDAP lieten we den heer J. Dekker een antwoord vragen over „houding S.D.A.P. in zake het Koningschap", Officieele bonnenlijst Aanvullende bonnenlijst van 7—13 October A 753 2 liter melk D 760—761 3 liter melk B, C 753 3f iiter nïeïk 742 100 gram vlees 743 en B 754 1 kg aardappelen 715 2 kg aardappelen Deze vraag was echter ook gesteld door den A. Leguit, doch door den spreker verzuijnd te beantwoorden, waarna de heer Dekker hem daarop wees. De straatverlichting hersteld Tot aller voldoening zijn op vele punten, o.a. bij de bruggen de lan taarns ontstoken. Na 6 jaar lopen- we weer in een zee van licht, waar voordien geen of een* afgeschermd lichtje mocht branden. De bewoners van de Tuinbuurt zullen het o.i. wel zeer waardeeren, indien aldaar halverwege nog een lantaarn ontstoken kan worden. Paul Geugjes eerste violist N.R.O. De heer Paul Geugjes, directeur van muziekkorps „Kunst na Arbeid" is tijdelijk benoemd tot eerste violist bij het symphonie-orkest van de Ne- derlandsche radio-omroep. Voor „Kunst na Arbeid" zal het jammer zijn, wanneer het zijn kun- digen en actieven directeur zal moeten missen. De heer Geugjes feliciteren wij met zijn succes, en wij hopen, dat de tijdelijke aanstelling spoedig door een vaste benoeming zal worden gevolgd. KIESGOLLEGES NOODGEMEENTERADEN Door de commissaris der Koningin zijn in de onderstaande gemeenten benoemd tot leden van het kiescollege DE RIJPP. Bruntink, J. Dalenberg, O. HamstrcP, G. J: Hoogcarspel, A. A. Kruiswijk, J. de Lange, G. Lub, J. Nat, J. P. Poel, P. Roemer, D. Rijkes, J. B. Sassen, S. Schermerhorn, C. Sieswerda, L. J. Smit, K. J. Spaarman, C. Twint, A. F. Vredevoort, J. G. Wegdam, P. Zee en E. J. J. Zurlohe. Woensdag 3 October werden door deze commissie de volgende leden candidaat gesteldO. Hamstra, J. de Lange Nz., J. Nat, J. P. Poel, P. Roe mer, D. Rijkes en J. B. Sassen. De burgemeester werd voorgelicht door de commissie van vertrouwens mannen, bestaande uit de heren C. Sieswerda, J. Nat en J. P. Poel. GRAFT: W. Altman, Jb. van Ammers, J. Blaauw Azn., S. Booij, L. Bruin Pzn., P. Bruin Hzn., A. Caton, Jb. Dubbeld, J. C. Duin, S. Heinis, J. C. Heijnis, J. Houtkooper, N. A. Klijn, J. A. Kramer. R. Leegwater, G. Mul, K. van Petten, P. Rol Cz., J. C. Schol ten, C. Taam en K. Tentij. Zd. en Nd. SCHELER: Joh. van Baar, G. A. Breure, Jb. Boekei, D. Broertjes, D. Glijnis, Jb. Hartog, Jb. Heinis Mz., G. Kieft, H. Kieft Jzn., W. Koning, J. Kraakman, Jn. Kuin, C. Langendoen, A. Molenaar, Jb. Ouwel tjes, Jn. Pilkes, K. Schermerhorn, Wijb. Schermerhorn, T. V-aalburg, K. Wa genaar, F. Wiedijk. Candidaat gesteld zijn de volgende leden: Jb. Boekei, Jb. Heinis Mz., C. Langendoen, K. Schermerhorn, Wijb. Schermerhorn,T.Vaalburg,F, Wiechjk. BEEMSTER: C. J. van Baar, J. C. van Baarsen, H. Bart, H. J. Brand, C. A. van Diepen, A.Doets,W. N. Droog, D. J. Ernsting, C. v. d. Erve, D. Goosen, K. J. Groot, N. Groot, C. P. Hartog, Jb. Hille, Chr. v. d. Hoek. K. Hogetoorn, M. Kerkhoven, P. Koeman Psz., D. Lakemond, D. Muntjewerff, M. P. Nootebos, F. J. M. v. d. Pavert, Th. Roet, D. Scheringa, Jac. v. Splun- ter, A. Tol, D. Tromp, J. C. de Visser, M. Walda, A. Weder, K. J. v. Wel- senes, A. IJff, Jb. Zeekant Benoemd tot candidaten tijdelijke gemeenteraadC. J. van Baar, J. C. van Baarsen, K. Hoogetoorn, D. Muntjewerff, F. J. M. van de Pavert, eJ. P. Poel, S. Schagen, D. Scheringa, P. S. Visser, M. Walda, A. IJff. SCHERMERHORN: A. Benjamin, A. de Boorder J. Broersen, Th. Boonacker, H. Jonker, J. Klippel, H. Konijn, J. Krul, J. La- keman, P. N. van Langen, J. van der Lee, P. Mantel, KL Muntjewerff, KI. Oostwouder, G. Plevier, G. Rus, J. Th. van Saaze, M. Slabbekoorn, J. Tromp, H. Pols, B. Plugboer. GROOTSCHERMER Uitslag gemaskerd bal Enkelingen 1. Sprookje, M. Kuijn—Kelderman. 2. Poëzie, A. Stekelbos—Groot. 3. Amor, I. Stobbe. 4. Ooievaar, Jan Kuijn 5. Kerstmannetje, M. Pilkes—Beumer Paren 1. Radlo-Oran)e-Herrijzend Nederland, A. en R. Schermer. 2. Ruilen-kaart 3. Mlcky Mous. M. Rijke—Pilkes en G. Pilkes. 4. H.A.RJC., T. Kuijn en G. Velthuis. 5. Bonnennood, Hartog—Hartog Prins Groepen 1. Zangklasse Jacob Hamel. J. Oudejans en M. Oudejans—Vlaan deren. L. Wiedijk, M. Kieft, L. Velt huis, E. Kroes, F. Kluit, B. Schipper. Jubileum D. Pascha Maandag 1 October j.1 Is voor den heer D. Pascha, besteller der P.T.T. alhier en zijn familie tot een onvergetelijke geworden. De belangstelling betoond b|j zijn 25-jarig ambtsjubileum was zo groot, dat men van een heu gelijk gebeuren kan spreken. Van velschillende zijden werd de jube- laris gecomplimenteerd. Me). Zuster Tlemstra sprak den heer Pascha toe namens de bewoners in de bestelkring, bracht dank over namens allen en overhandigde hem daarbij een oorkonde, benevens een envelop met inhoud. Reo-nieuws. A s Zondag krijgt Reo 1 bezoek van B.F.C. I uit de Beemster. Dit kan een aardige wedstrijd worden. Aanvang half 3 Ook de Ajr. krijgen een thuis-wed- strljd en zullen hun zustervereniging n.l. de AVV-adsplranten op bezoek krijgen..Dlt zal wederom 'n Interessante kamp worden, want de twee laatste keeren dat deze jongeren elkaar ont moet hebben, was het werkelijk de moeite waard een kijkje te nemen. De laatste keer verloren de onzen. Dus we rekenen op revanche. Aanvang 1 uur. Om 12 uur zullen de Bjr. ook thuis spelen en krijgen GSV A-adspiranten uit G'ootschermer pp bezoek, Graftdjjk-Nieuws. j.1. Zondaag speelde G. 1 haar tweede wedstrijd voorde vrijheidsbeker.Nadat de eerste tegen Sandow 2 met 3—0 was verloren, werd nu Purmerend 3 met 5—3 verslagen. Over de wedstrijd het volgende. Voor de rust een gelijk opgaande strijd. P was gelukkiger en kon een 2—1 voorsprong verkrijgen. Na de rust een kleine omzetting in de G-voorhoede en werd er veel beter gespeeld en kwam het P-doel veel keer ln gevaar en wist G de achterstand om te zetten ln een 5—3 voorsprong, waar mede het einde kwam. Voor Zondag Oct. Knollendam 2— Graftdijk 2 om 2 uur te Oost-Knotlen- dam. Ook voor de korfbal is een wedstrijd aangevraagd maar daar was nog geen berlcbt van ontvangen. P.P.C. Familie-berichten In plaats van kaarten Ondertrouwd: Jacobus Martinus Kaptein en Elizabetb Margaretba Oudejans Huwelijksvoltrekking Woensdag 24 October 1945,'s morgens 9.30 uur In de Parochiekerk van den H. Bonifacius te de Rijp de Rijp, 4 October 1945 Qraft, Receptie Graft, 7 October a s. van 3.30—5 uur de Rijp, 14 October a.s. van 3.30—5 uur Toekomstig adres: Regtestraat 19 Op 28 October hopen onze gelieide ouders E. Boots en Th. Boots—Hermsen de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in het huwelp traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dank bare kinderen Agnes Dina de Rijp, October 1945 Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij, mede namensonzeouders.hartelijkdank. Th. Nibbering A. C. Nlbbering-Lieftlng de Rijp, October 1945 Vlaander 29»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1