No. 1609 Zaterdag 13 October 1945 35e Jaargang Jlifrev C&ucoht voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprij s 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,10 per laar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PFtEDIH.BE UB, TEN Zondag- 14 October De Bljp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A, Kasteln Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Duihersche Gem. geen dienst Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Oost-Graftdljk s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds uur Ds. F. Bobeldijk Driehulzen geen dienst Zuid-Schermer 8 Morgens 10 uur Ds. W. A. Kasteln Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst (vacature Purmerend) Doopsgezinde Gem. geen dienst Sch erm erh orn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Zondagsdienst Artsen 14 October 1945 Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 DE RIJP Bericht nit lndië De familie van Houwelingen, alhier, ontving deze week een brief van hun dochter, mevr. A. Smit—van Houwelingen, ged. 21 September 1945, uit Batavia. Zij en haar beide kinderen zijn be houden gebleven. Zij hebben 'n verschrikkelijke tijd doorgemaakt in de 3 kampen, waarin zij ach tereenvolgens met honderden an dere vrouwen hebben uioeten leven. Slecht eten, en al het werk zelf doen. Iets onmogelijks voot een blanke vrouw. Sommige vrouwen wogen dan ook niet meer dan 70 pond. Het ongeluk, dat haar getroffen heeft, het overlijden van haar man, den heer P. A. Smit, in 1943 in een krijgsgevangenkamp te Osaka (Japan) was haar nog onbekend. Dit is wel een zeer schrijnend leed naast het geluk, dat haar thans beheerscht. Geslaagd G. Roelofsen, alhier, ontving uit handen van Ir. Rietsema het diploma voor fruit- en groenten- teelt. De heer R. is leerling van de Tuinb.vakschooi te Z.O.- Beemsfer. 737 738 739 Nieuw aangewezen bonnen 11 t/m 27 October 1915 Bonkaart K 511. Alle kaarten 200 gr. bloem 210 gr. ontbijtkoek 200 gr. kaas Kaarten A. B en C 716 722 800 gr. brood 723 100 gr. suiker 121 i2o gr. poier 725 250 gr. margarine 72G 125 gr. margarine B 755 756 100 gr. brood Kaart D 762 763 800 gr. brood 761 250 gr. rijst of kindermeel 7G5 560 gr. suiker 766 250 gr. boter 125 gr. margarine 767 Inlegvellen D 18 19 100 gr. brood E 20 250 gr. rijst of kindermeel 01 Tabaksk. 2 rants. tabaksartikelen (geen import-eigaretten) B.C.D 780 1 ei 11 t/m 20 October 1915 A 770 2 liter melk B, C 770 3i liter melk D 770 6 liter melk A,B.C.D 771 100 gr. vleee A,B,C,D 772 1 kg aardappelen A.B.C, 773 2 kg aardappelen B 757 2 kg aardappelen 736 25 gr. leer De eterenbon kan uitsluitend worden aangenomen door detaillisten, die tot dusverre bij de verkoop van eieren voor zieken waren ingeschakeld. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 October a.s. van des .middags 12 uur fif worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 15 Octo ber geleverd worden. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. Distributie-kring de Rijp Uitreiking bonkaarten K 512 Leder-Textielkaart VA 510 en Groenten/Prnit/Viskaart N 512 Tegen inlevering van bon 510 van de inlegvellen QA, B, C, D en E zal worden uitgereikt een bonkaart K 512, een Leder-Textielkaart VA en een Qroente/Fruit/VIskaart N 512. Uitreiking te de Rijp De uitreiking vindt plaats: de Rijp Maandag 15 Oct. 9—12 en 1.30—4 uur, Qraft, Oost- en West-Grafdijk Dinsdag 16 October 9—12 en 130—4 uur, Vrij dag 19 October 9—12 en 1.30—4 uur Zd. en Nd. Sehermer. Uitreiking te Akersloot. Deze vindt plaats Woensdag 17 en Donderdag 18 October van 9—12 en 1.30—4 uur. Zie voor verdere bijzonderheden de biljetten. Tijdens deze uitreiking zal er gelijk tijdig gelegenheid bestaan tot het in ontvangst nemen van aanvraagformu lieren voor petroleum stalveritchting. Petroleum voor stalveritchting mag al leen worden aangevraagd, wanneer geen aansluiting voor electricitelt of gas aanwezig is. Woordenboekjenleuwespelllng f 0.20 Boekhandai G. J. Hoogcarspel Tijdelijke gemeenteraad De burgemeester heeft de vol gende alphabetisch gerangschikte lijst van opgegeven candidaten vastgesteld O. Hamstra, J. de Lange Nz„ J. Nat, J. P. Poel, P. Roemer, D. Rljkes, J. B. Sassen. Afd. SDAP weer opgericht Na 5 jaar van gedwongen op heffing van de afdeeiing de Rijp en Omstreken der S.D.A. P. is weder tot oprichting overgegaan met aanvankelijk 11 leden, waar van het bestuur is samengesteld D. Tol voorz., D. deJonghSecr. en H. van Braam Penn. Vaststelling winter-campagne Natsdepartement De Rijp Dinsdagavond j.1. kwamen be stuur en leden bijeen in „De Eendracht". De voorz. Ds. Kastein opende, was verheugd, dat thans weer vrij vergaderd kan worden, her innerde aan de zeer ernstige ziekte van den penningmeester, burge meester van Staveren. De notulen gelezen door den secretaris, den heer van Houwe lingen, worden onveranderd goed gekeurd. Na bespreking werd besloten te trachten een tooneelstuk te iaten opvoeren. Voor de eerste Nutsavond zal de heer M. H. K. Franken uit genodigd worden: met de film camera d. West-Sumatra (hoofd zakelijk Mentawei, Minangkabou en Nias). GRAFT Het kiescollege in deze gemeente is tot overeenstemming gekomen om voor de tijdelijke gemeente raad een gelijk aantal candidaten te stellen als plaatsen te vervul len zijn, zodat een stemming niet behoeft plaats te vinden. Cari- didaat gesteld zijn de heeren: J. Biaauw Az A. Caton, S. Heinis, J. C. Heijnis, j. Houtkoper, P. Rol enC.Taam. Nabenoemdverklaring van deze heren zal de zetelverde llngvan den tijdelijken raad zijn als volgt: Plaatselijk Belang 3, R.K. 2, S.D.A.P. 2. Vergadering „Volksnut" Vrijdag 5 October vergaderde het Volksnut" in de oude school. De voorzitter, Ds.Kastein, herdacht in zijn openingswoord den overleden secretaris, den heer S.Haas. in zijn plaats werd gekozen de heer J. Kieft. De penningmeester, de heer L. Bruin, deed rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, en deelde mee, dat een aan tal nieuwe leden waren toegetre den. Qepoogd zal worden in den komenden winter een nutsavond te geven met eigen krachten, om dat de kas geen grote uitgaven ge doogd. SCHERMERHORN Dodelijk ongeval. Toen Zaterdagavond ongeveer half 6 de heer C. Kramer, bij de Hervormde Kerk zijn vrachtwagen draaide, kwam tot nog toe onop gehelderde oorzaak de 7-jarige Jan van Saase, onder één der achter wielen. Deerlijk verminkt werd hij levenloos er onder vandaan ge haald. Tragisch is, dat vorig jaar een broertje verdronken is, zoodat dit zwaar beproefde gezin in ruim een jaar tijd 2 kinderen door een ongeluk heeft moeten verliezen. Tijdelijke gemeenteraad De burgemeester heeft de vol gende alghabetisch gerangschikte lijst van opgegeven candidaten vastgesteld T. Boonacker, A. de Boorder, J. Broersen, P. Mantel, K. Muntje- werft, 6. Plugboer en J. Tromp. GROOTSCHERMER Straatverlichting Met vreugde zullen de inge zetenen van Zuid- en Noord- Schermer geconstateerd hebben dat de straatverlichting, zij het beperkt, weer Ingeschakeld is. Zo gaan wij weer geleidelijk van de duisternis naar het licht. Vergadering E. V. O. In café J. Kay, te Groot-Scher mer hield de afd. Groot-Scher mer van de Eenheidsvakcentrale Dinsdagavond j.1. een openbare vergadering. De opkomst was buitengewoon goed. Spreker was den heer j. Nelen van Assendelft. Een zeer goede en nette spreker. Duidelijk zette hij doelen streven der E.V.C. uiteen. Erzoufelteiyk worden gesproken over „Lonen en Prijsregeling", doch het was meereen zuivere propaganda rede. Over het hier boven genoemde onderwerp, wat toch wel zeer belangrijk ^s, in deze tijden zou zeker een geheele avond zijn te spreken. Dit werd den spreker bij de gedachtenwissellng dan ook verteld. Verschillende vragen werden door den heer Nelen tot genoegen der vragers beantwoord. Met de hoop op eenheid, vooral tusschen werkgever en werknemer besloot de voorzitter onder dank zegging voor de opkomst deze vergadering. SPORTNIEUWS Graftdijk-Nieuws. J.1. Zondag speelde G.S.V.2 voor het eerst na langen tijd weer een wedstrijd en wel tegen Knollen dam 2. De uitslag was 1—1. De korfbalclub speelde haar eerste wedstrijd tegen S.K.C. van Grootschermer. Eindstand 3—0 voor S.K.C. Voor Zondag: GSV 2 G.-Schermer 2 om 2 uur op het GSV-veld. Reo-nieaws. A.s. Zondag gaar Reo I naar Monnikendam. Vertrek half 12 precies op tijd jongens. Zoo zien we, dat we weer ingedeeld zijn, en hopen we, dat de heeren met een overwinning thuis komen. Het kan als allen de tanden op elkaar zetten. Er zijn Zondag op het Reo-veld 2 nieuwe briefjes van f 1,— gevonden. BURGERLIJKE STAND Nadruk verboden DE RIJP OndertrouwdHendricus Oudejaas, 29 j en Henderika Maria Blokdijk, 24 j. OTerieden: Jacob Siekman, 71 weduwn. vaa J. Nleuwenkamp. Neeltje lansen, 68 j, wed. van G. Kaaij, Gerardus Olij, 77 j, echtg. van Maria Appel. GRAFT Geboren: Petronella Geertruida Nieu- wenhuizen, d v J. Q. Nieuwenhuizea en M. G. Root.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1