Voor speelkaarten 1610 Zaterdag 20 October 1945 35e Jaargang Uif^ec Cêmmé voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per ]aar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 0 uur BBEDIKBE UB TEN Zondag Si October De FOJp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Er. Luthersake Gem. s Nam. 4 uur Ds. Th. Scharten Jr „Internationale gebedsdag voor de Zondagsscholen" Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en s mldd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kasteln Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk s Morg. 10 uur Ds.J.H. Klein Wasslnk van Alkmaar Collecte voor het werk der Synode West-Graftdijk s Middags half drie Gemeente-samenkomst Ds. Klein Wasslnk spreekt over „De nieuwe geest in de Herv. Kerk" Collecte voor het werk der Synode Ned. Hervormde Gem. Groot-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk DOOP Driehulzen s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. J. M. de Jong Zondagsdienst Artsen 21 October 1945 Dr. v. Welsenes, Telefoon 2 DE RIJP BS-Jarig Huwelijksfeest Het is den 26en October a.s. een groote feestdag voor het echtpaar Polman—van Oenen. Zij genieten beiden een goede gezondheid. Het zal hen, naar we vermoe den, dien dag niet aan belang stelling ontbreken. Tijdelijke gemeenteraad Tot leden van den tijdelljken raad onzer gemeente zijn be noemd O. Hamstra, J. de Lange Nz., J. Nat, J. P. Poel, P. Roemer, D. Rijkes, J. B. Sassen. naar HQ0GCAR8PEL Een ontroerend gedicht. Op het lijk van een Amerikaansch soldaat werd tijdens den oor log een vers gevonden, dat door den aalmoezenier Johnson gepu bliceerd werd. Het ls zulk een ontroerend en diep-menschelijk poë ma, dat het in Amerika spoedig bekend stond als het meest popu^ lalre gedicht van den tweeden wereldoorlog. Kijk, ik heb nog nooit met U gesproken, God. Maar nu zou ik kennis met U willen maken. Weet U, God, ze hebben me gezegd, dat U niet bestond En ik, dwaas, die ik was, heb dat allemaal geloofd. Gisteravond zag ik vanuit een granaaitrechter Uw hemel En toen werd het me opeens duidelijk, dat ze me belogen hadden. Als ik me maar de moeite had gegeven Uw schepping te bezien, Dan zou ik hebben geweten, dat ze bezijden de waarheid waren. Zou U mij de hand willen drukken, God, zoo vraag Ik mij af, 't is vreemd, maar ik heb zoo'n gevoel, dat U me wel begrijpt. Gek, dat ik eerst naar deze helsche plaats moest komen Vóór ik tijd vond om naar Uw gelaat te kijken. Nu, ik geloof, dat er niet veel meer te zeggen valt, Maar ik ben echt blij, dat ik U vandaag ontmoet heb. Ik denk, dat mijn uur wel gauw daar zal zijn, Maar ik ben niet bang, daar ik weet. dat U bij me is. Daar gaat het signaal: Ja, God, ik zal moeten gaan, Ik ben bljj met wat U beschikt: ik wensch, dat Gij dit weten zult. Zie eens: Dit zal een vreeselijk gevecht gaan worden; Wie weet, misschien kom Ik vanavond al bij U. Al heb ik me tot nu toe niet om U bekommerd. Zoudt U misschien toch mij willen afwachten, God, aan Uw deur? Nee maar, ik ben aan het schreien ik en tranen I Ik wou, dat ik U mijn heele leven lang gekend had. Maar, nu moet ik gaan, God vaarwel 1 Vreemd, sinds ik U ontmoet heb, ben ik niet bang meer voor den dood. WEST-GRAFTDIJK Arrestatie SS-man Vrijdag 12 October jl. is door de P.O.D. te Alphen a/d Rijn, alhier een S.S.-man gearresteerd, die zich onder den schuilnaam Schrijver reeds sedert kort na de bevrijding alhier had gevestigd. Hij had zich voorgedaan als oor logsslachtoffer uit Zeeland, en was zoodoende in het bezit van een nood-distributiestamkaart en speciale vergunningen voor textiel gekomen. De textiel is ter beschikking gesteld van Nederlands Volks herstel te de Rijp. Op den ochtend van de arres tatie had hij juist een nieuw kosthuis betrokken en de kost baas was blij, dat hij zoo vroeg tijdig van dezen landverrader werd verlost. Hij vlei door de mand, door dat bleek, dat hij onder de oksel het bekende lidteeken droeg, dat alle S.S.-ers kenmerkt. Ten slotte bleek het, dat hij was aangebracht door een meisje, waarmede hij in betrekking heeft gestaan. Tooneeluit voering „Nieuw Leven" Zondag a.s. Zondag 21 October a.s. geeft bovengenoemde vereenigingjnog- maals een opvoering van „Men- schen rond de havens". We verwachten, dat de plaat sen, welke nog te koop zijn, be zet zullen worden, daar de uit voering op Zondag jl. een groot succes was. Het spel van deze amateur-tooneelspelers was zeer goed. GR00TSCHERMER Nood-gemeenteraad Tot leden van de tijdelijke ge meenteraad zijn benoemd: Jb. Boekei, J. Hartog, Jb. Hei nis Mz., K. Schermerhorn, Wljb. Schermerhorn, T. Vaalburg, F. Wiedijk. Rede over „Kerk en Maat schappij' Vrijdagavond jl. hield Ds. F. Bobeldijk alhier, een rede over „Kerk en Maatschappij", in café van Truijen. Zeer weinigen wa ren voor deze openbare bijeen komst opgekomen. Na de rede was er gelegenheid tot gedachten- wisseling, waaraan een paar der aanwezigen deelnamen. Inbraak in raadhuis Door het forceeren met een ijzeren staaf van een traliekozijn hebben inbrekers zich toegang verschaft tot een der cellen van het raadhuis alhier. Zij namen alle zich daar bevindende artike len in een grote kisten, tabak, sigaren, manufacturen, enz. toe- behoorende aan gedetineerden en S.D.'ers mee. Er is niets achter gelaten. Van de daders geen spoor. Verkiezing bestuursleden „Eilandspolder" Woensdag jl. vond de verkie zing plaats van bestuursleden van de Eilandspolder ter ver vulling van de met ingang van 1 Jan. a.s. openvallende plaatsen. In de plaals van den heer j. Blaauw Az. (Qraft) werd als heemraad ge kozen de heer P. Velthuis (Men- ningweer). De heer J. P. Poel werd als heemraad herkozen. Als hoofdingelanden werden herkozen de heren W. P. Besse (de Rijp) en Jb. Heinis Mz. (4ïrootscher- mer Voor Velthuis werd als hoofd ingeland gekozen de heer P. Bruin Hz. (Noordeinde van Graft). Alle benoemingen vonden plaats na en kele candidaatstelling. SPORTNIEUWS Reo-nieuws. Reo II speelde Zondag tegen W,B.C. II uit de Beemster met 10 man en wist een 10—1 over winning te behalen. De A-Jr. waren de gasten van A.V.V. en speelden wederom ge lijk 2—2. Ofschoon Reo 3inval- Officieele bonnenlijst Aanvullende bonnenlijst van 21—27 October 1946 Alle bonkaarten 511 744 250gr.gort,havermoutenz. 745 100 gr. vermicelli,pudding poeder enz. 746 200 gri zout 747 100 gr. cacaopoeder 748 125 gr. jam 749 100 gr. gedr. zuidvruchten Bonkaarten 511 A, B, C 727 250 gr. peulvruchten 02 Tabaksk. 1 rants. Import sigaretten A 774 2 liter melk B, C 774 3{ liter melk D 774 6 liter melk A.B.C.D 775 100 gr. vlees A,B.C,D776 1 kg aardappelen A,B,C, 777 2 kg aardappelen B 778 1 kg aardappelen B,C,D 780 1 ei Geldig van 17 Oct t/m 20 Nov. A,B,C,D 781 3 liter petroleum Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend, dat in het Noorden des lands van 17 Oct. t/m 20 Nov. a s. op de bonnen A,B,C,D 781 der bonkaarten 511 3 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld. Het Is inverband met de be voorrading van den handel mogelijk, dat de petroleum niet overal onmiddellijk verkrijgbaar zal zijn. Voor-inlevering der bonnen mag evenwel niet plaats vinden. Voorts moet men er rekening mee houden, dat waarschijnlijk niet spoedig weer voor de gehele bevolking een bon voor petroleum zal worden aan gewezen. De eierenbon kan uitsluitend worden aangenomen door detaillisten, die tot dusverre bij de verkoop van eieren voor zieken waren ingeschakeld. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 October a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 22 Octo ber geleverd worden. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. Nieuwe rantsoen en wisselbonnen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend, dat binnenkort nieuwe rantsoenbonnen en wissel- bonnen voor voedings- en genots middelen in gebruik zullen wor den genomen. De nieuwe rant soenbonnen zijn rood van kleur, terwijl de tekst in zwarte, rode of blauwe letter is gedrukt. De nieuwe wisselbonnen zijn in verschillende kleuren uitgevoerd en dragen als tekst de aanduiding van het artikel, alsmede de hoe veelheid. In omloop worden gebracht wisselbonnen voor: 50 gr. brood, 5 gr. boter enz., 25 gr. vlees, 25 gr. kaas en 1li liter melk. De thans in gebruik zijnde rantsoenbonnen voor bovenge noemde artikelen met den opdruk 20—1—'45, zonder opdruk of met de letters B.N G. in den onder grond, blijven nog t/m 10 Novem ber geldig. Na dien datum kan men van deze bonnen geen ge bruik meer maken. Iers had en A.V.V. hun beste keeper miste werd er goed spel geleverd. Voor de rust was Reo het meest in de aanval en hadden ze voor de rust reeds een 2—0 voorspong. Na de rust wisten de A.V.V .-aspiranten de achterstand in te halen. Het was wederom een prettige wedstrijd onder goede leiding van G. Klinkhamer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1