TUfaec Coucant Bij het overlijden van Burgemeester van Staveren No. 1611 Zaterdag 27 October 1945 35e Jaargang voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhom en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogearspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post 2,10 per Jaar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per gal)ard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur gï-trensaester van Staveren is niet, meer. Na een ernstige ziekte, waarin hij lichamelijk en geestelijk zeer veel leed, ls hij Vrijdag j.1. in de leeftijd van 54 jaar in het Wilhelmina-Gasthuis te Amster dam overleden. Vroeg, te vroeg is hij, naar menselijke maatstaven gemeten, van ons heengegaan. Zowel als hoofd van zijn gezin als van de Gemeenten Graft en De Rijp had hij nog een taak te ver vuilen. Zwaar wordt het Burgemeestersgezin in deze dagen getroffen. Ouze gedachten gaan dan ook het eerst uit naar hen, die hem het naaststonden: zijn vrouw en zijn kinderen. Mogen zij de kracht vin den dit smartelijk verlies te dragen. Ook de gemeenten hebben in burgemeester van Slaveren iemand verloren, die nog veel voor de belangen van haar ingezetenen had kunnen en willen doen. Na zijn intrede in ae gemeente Graft, afkomstig uit Ameide, in 1925 bleek al spoedig dat de heer Van Staveren bijzondere gaven had om een leidende plaats in het openbare leven in te nemen. En het was dan ook voor de bevolking een grote voldoening toen hij in 1931 als burge meester der gemeenten Graft en De Rijp benoemd werd. Als zoda nig heeft hij nog meer zijn leidinggevende krachten kunnen ontwik kelen. Wij allen hebben in meerdere of mindere mate kunnen er varen, met hoeveel enthousiasme de burgemeester de belangen der gemeenten wist voor te staan, hoe hij ais het moest, tot in hoogste instantie met welsprekende betogen opkwam voor de gemeentelijke belangen. Hij rustte dan niet voor een bevredigende oplossing was gevonden. Moeilijk is zijn ambtsperiode wel geweest. Aanvankelijk ten gevolge van de economische cricis, die ook onze plaatsen teister de, maar meer nog later tengevolge van de vijandelijke bezetting. On der de zorgen van deze jaren ging de burgemeester ten zeerste gebukt. Nochtans stond de te volgen koers voor hem steeds duidelijk voor ogen. Ernstige plichtsbetrachting, voor zover het de belangen van de gemeenten en haar inwoners betrof, paarde hfj aan een onverzette- iijken afkeer aan natlonaa'-SGCial.&t'sche -ecanietting.-butgc:nee3- van Staveren, ondanks zijn strenge principes, tot 1944 op zijn post heeft kunnen blijven, vindt wel voornamelijk zijn oorzaak hierin, dat onze gemeenten van bezettingstroepen bespaard zijn gebleven. Toen hem echter eischen gesteld werden om mensen aan te wijzen voor het graven van dekkingsgaten en om bespannen voertuigen te vor deren voor weermachtswerk, heeft hij caterogisch geweigerd. Zijn ge weten gaf hem in, dat hier een grens bereikt was, welke onder geen beding mocht worden overschreden. Zijn onwettig ontslag is toen gevolgd, maar wij herinneren ons nog hoe na de bevrijding burge meester van Staveren weer in zijn ambt terugkeerde en dat hij toen tevens met de waarneming van het buigemeesterschap in Schermer- horn en Zuid- en Noordschermer werd belast. Vurig had de burge meester steeds naar de dag van de bevrijding verlangd, om daarna met volle overgave, te zamen met de nieuw te vormen democratische instellingen, de werken des vredes in deze gemeenten ter hand te nemen. Het is hem helaas, na de moeilijke tijden, niet meer gege ven geworden de voorgenomen taak met kracht aan te vangen. Ve lerlei was het werk van onzen burgemeester, en velerlei waren de functies, die hij bekleedde. Wij noemen slechts de volgende: lid van het dagelijks bestuur van het destructordistrict Purmerend, voorzit ter van de ruilverkavelingscommissie, lid van het classicaal bestuur der ned. herv. kerk, hoofd van den vleeskeuringskring, en distributie- kirng DeRijp, enz.Belangrijk vooral ook was zijn ambt als secretaris-pen ningmeester van de Eilandspolder. Deze functie vervulde hij met grote toewijding en hij was voor de polder een raadsman, wiens ad viezen node zuiien wórden gemist, veel nad de ourgemeester in zijn verschillende kwaliteiten nog voor de openbare belangen kunnen doen. Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn nagedachtenis blijve ech ter in hoge eere uit dankbaarheid voor het vaak zo bezielende werk dat hij in het algemeen belang heeft verricht. Burgemeester van Staveren ruste in vrede 's Burgemeesters laatste gang De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van wijlen bur gemeester van Staveren vond onder overgrote belangstelling plaats Woensdag 24 October om half drie op de begraafplaats te Graft. Zeer velen uit de gemeenten en ook van daarbuiten hadden zich opgemaakt om den burgemeester de laatste eer te bewijzen. Onder de aanwezigen merkten wij o.m. op den heer M. A. Stufkens, grif fier der staten van Noordholland, de gemeentebesturen van Graft, De Rijp, Schermerhorn en Zuid- en Noordschermer, het waterschaps bestuur van den Eilandspolder, en verder tal van burgemeesters en secretarissen uit omliggende gemeenten en vele andere functionarissen. Toen de stoet vanaf de burgemeesterswoning vertrok, bleek deze meerdere honderden meters lang te zijn. In plechtige gang ging het vanaf het Westeinde langs de Graftetbaan, door de Grafter Dorps straat, voorbij het raadhuis (waarvan evenals van de gemeentehuizen van de andere hier voor genoemde gemeenten, en van het watergemaal van de Eilandspolder) de vlag halfstok hing, naar de begraafplaats. Een prachtig bloemstuk, afkomstig van de familie, sierde de baar. Het was de wensch van den overledene dat geen andere bloem stukken geschonken zouden worden. Aan de groeve ging voor Ds. W. A. Kastein. Spr. begon met te zeggen, dat het de wil van burgemeester van Staveren geweest was, dat aan zijn graf niet gesproken zou worden. Alleen voor het gods dienstig woord had hij een uitzondering willen maken. Spr. kon dat begrjjpen, omdat hij den burgemeester steeds als een gods dienstig mensch gekend had. In eenvoudige, duidelijke woorden schetste hij de vele verdiensten van den burgemeester als gezins hoofd en als vooraanstaand man in het openbare en kerkelijke leven. Het moge de familie tot troost strekken, dat haar echtgenoot en vader, na zwaar lijden, toch met hel volle bewustzijn in berus ting afscheid van dit leven heeft genomen. Ds. Kastein ging ten slotte voor-in gebed. Daarna dankte een der familieleden voor de laatste eer, den overledene bewezen. Hiermede was deze droeve, sohere plechtigheid ten einde. Het stoffelijk overschot van burgemeester van Staveren wes aan de aarde toevertrouwd. En een leder ging, vervuld met eigen gedachten en herinneringen aan den burgemeester, heen. 19nEDIK.BE UR TEN Zondag 88 October De Rijp Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning "Woensdag 31 Oct. 1945 s Avonds 1 uur Gemeenschappelijke Herdenking van de HERVORMING door Ds, Keuning Ds. Kastein Ds. Schartea Hans Keuning geeft een paar orgelsolo's Ev. Luthersche Gem. Evangelisatie s Morgens 10 uur de Heer H. Hennlng, van Beemster Qeretorm. Oem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Grait Ned. Hervormde Oem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst West-Graftdijk 8 Middags 2.30 uur Ds. E. Loysen Ned. Hervormde Gem. Gro ot-Sohermer s Avonds 7.30 uur Ds. W. A. Kastein Driehuizen geen dienst Zuld-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zang van het Graftdijker Kerkkoor Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. geen dienst Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Zondagsdienst Artsen 28 October 1945 Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 Offioieele bonnen lijst Nieuw aangewezen bonnen 28 October t/m 10 November 1915 Bonkaarten KA, KB. KC 512 100—106 800 gr. brood 107 200 gr. bloem 108 125 gr. biscuit 109 100 gr. suiker 110 200 gr. koffie 111 125 gr. boter 112 250 gr. margarine 113 100 gr. vet 111 200 gr. kaas 115 150 gr. vleei 116, 117 2 kg aardappelen B 01, B 02 100 gr. brood B 03, C 03 1 el B 01 1 kg aardappelen A 05 2 liter melk B 05, C 05 3J liter melk Bonkaarten KD, KE 512 200, 201 800 gr. brood 202 200 gr. bloem 203 250 gr. rijst of kindermeel 201 125 gr. biscuits 205 500 gr. suiker 206 250 gr, boter 207 125 gr. margarine 208 200 gr. kaas 209 1 ei 210 6 liter melk 211 150 gn vlees 212 1 kg aardappelen D 01, D 02 100 gr. brood E 01 250 gr. rijst of kindermeel 03 Tabaksk. 2 rants. tabaksartikelen (geen import-eigaretten) De bonnen voor vlees, melk en a'ardapdelen zijn geldig t/m Zaterdag 3 November a.s. Zoals uit bovenstaande lijst blijkt ontvangen personen van 1 jaar en ouder 1 kg aardappelen per week, inplaats van 3 kg aardappelen. Dit zal gedurende enige weken achtereen plaats vinden. De extra-hoeveelheld van één kilogram is bestemd om een voorraad te vormen, daar het niet mogelijk zal zijn het aardappelrantsoen gedurende de gehele winter op 3 kg te handhaven. Men houde hiermede dus rekening en be ware iedere week een kilogram aard appelen. Op de bonnen 111 en 208 zal In het Westen des lands 100 gram Ameri kaanse kaas en 100 gram Hollandse kaas worden geleverd; in het Oosten des lands zal uitsluitend 200 gram Hollandse kaas verkrijgbaar zijn. De Hollandse kaas zal voor de helft In volvette of 10 plus kaas en voor de helt in magere of 20 plus kaas wor den geleverd. De eieren op de bonnen B 03, C 03 en 209 zijn verkrijgbaar bij een hande laar, die eieren op rantsoenbonnen voor zieken pleegt te verkopen. OP de broodbonnen kan men Engelse biscuits betrekken, voor zoover de de detaillist deze nog voorradig heeft. Op een bon, welke recht geeft op 100 gram brood is voortaan 100 gram

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1