No. 1612 Zaterdag 3 November 1945 35e Jaargang lUfoet Couwht voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 8 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per Jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1. Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PREDIHBEVR TEN Zondag 4 November De Rijp Ned. Hervormde Oem. geen dienst Doopsgezinde Oem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Duthersche Oem. 8 Morgens 10 uur Ds.Th. Scharten Jr Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. s Middags 24 uur Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdljk s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. F. Vister van Amsterdam Collectevoorhet Ned. Bijbelgenootschap Oost-Graftdijk s Avonds 74 uur Gemeente-samenkomst Ds. F. Visser spreekt over: „De Bijbel voor alle tijden en voor alle menschen" Lichtbeelden Collecte voor het Ned.Bij belgenootschap Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds 74 uur Ds. F. Ecbeldijk Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Collecte Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Seh erm erh orn Ned. Herv. Gemeente 8 Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Zondagsdienst Artsen 4 November 1945 Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 DE RIJP. De fa. Enschedé te Haarlem en personeel betuigden hun dank Zooals men zich herinneren zal, zijn in de hongerwinter 1944 een 55-tal kinderen van het per soneel van bovengenoemd grafisch bedrijf ondergebracht in gezinnen Ze zijn hier en in de omgeving 6 weken gelogeerd geweest, en aangesterkt weer vertrokken. Zaterdagavond jl werd in „De Eendracht" door een tooneelge- zelschap, bestaande uit perso neelsleden van de firma, „Vrij dag de 13e", een kluchtig blij spel, voor de pleegouders en familieleden opgevoerd. Voor foto's Koninklijk gezin naar HOOGCARSPEL Een eigen band, eveneens door personeelsleden gevormd, ver zorgde de entre-acte muziek. De directie was vertegenwoor digd door een der directeuren, den heer Huysman en Jhr. Mr. van Riemsdijk, secretaris der directie. De heer Husmayn opende. Spr. was verheugd, dat zoovelen waren opgekomen, hij gaf voorts een korte uiteenzetting van het groote drukkersbedrljf, waar 900 personen werken. Spr. bracht zijn groote dank aan allen, die meegeholpen heb ben de ouders hun zware taak te verlichten. De heer Huysman memoreerde nog. het ongeluk, waarbij een dame en 6 kinderen de dood vonden. Na de opening werd het doek gehaald. Een vrolijk stuk, vol bijgeloof, werd vlot gespeeld. De vele ver makelijke verwikkelingen werden geestig weergegeven. Goede mi miek, keurige uitspraak en goed vertolkt bargoens. De rollen wa ren, ieder voor zich, aan de juis te personen gegeven. We weten niet, wie de regisseur is, dóch hij weet, wat hij met z'n materiaal kan doen. We laten de artisten de revue passeren.Jaap Holtink, de Indische vriend, was het juiste type. Jans- je Bevers (mej. T. Out) de trouw lustige, was kostelijk. Madame Leotine (mej. C. Lutterman), was karakterestiek. Achmed Ritzibi (de heer W. Out) een moeilijke rol, was zeer goed, doch moet niet doen, alsof de zaal mee be trokken is in het stuk. Het door de mand vallen van den profeet was perfect. Dorus Karreman (de heer F. J. Teeven) gaf een sterke uitbeelding van dit mensensoort. Moliy (mej. A. Ouwerkerk) kon ons zeer bekoren door haar uit beelding als verliefd jong meisje. De vriend van Moliy (de heer L. Costers moet iets meer vuur aan de dag leggen. Christoffel Ver baak (de heer H. Q. Vestering) was echt de tot nul gereduceerde echtgenoot van de xantippe Cor- nelia (mej. v. Leeuwen). Dank zij Jaap Holtink werd hij haast de oude Christoffel, hij kreeg warempel moed. Zij en hij gaven beschaafd spel, ondanks „de kwes ties" van vermeende ontrouw. Mevr. de Haan (mej. V. Jonge- pier) de feeks van het kwadraat, onuitstaanbaar in haar braafheid, speelde haar rol buitengewoon fel. De twee jongelui, Nelly (mej. M. Rap) en de schildersknecht (de heer W. Hessen) natuurlijk ook verliefd, speelden hun be scheiden en toch belangrijke rol len goed. Even losser je bewegin gen Hessen, dan speel je net zoo vrQ als je meisje. Een daverend applaus beloonde hen. Ds Kastein dankte namens de aanwezigen voor het gegevene en hoopte, dat het gezelschap nogmaals De Rijp zal willen be zoeken, bij welk verzoek wij ons aansluiten. Na afloop was er gelegenheid tot dansen, waarvan gretig ge bruik gemaakt werd. Mej.T. Out zong op verdienstelijke w|jze enkele liedjes, waarbij zij alle aanwezigen betrok, zij werd be geleid door een der leden van de band. Deze uitstekende band verdient alle lof. Rest ons nog, mee te delen dat 3 consumptiebonnen aan het pro gramma bevestigd waren. Voor de daarbij gereserveerde koek (heerlijk croquant) was door de ouders der kinderenafgestaanl Aan het einde van de toneel voor stelling werd door mej. Pape, die de organisatie had van de uitzen dingen, aan alle pleegouders, een fraaie ets van de Groote Kerk te Haarlem, door de Directie ge schonken, uitgereikt. De ets is vervaardigd door een lid van het personeel, de heer Zegers. Het was een zeer geslaagde avond. Hervormingsdag Woensdagavond 31 October j.[. werd in de Doopsgezinde Kerk al hier, de Kerkhervorming herdacht. Sprekers waren Ds. P. Keuning, Doopsgezind predikant, Ds. W. A. Kastein, Hervormd predikant en Ds. Th. Scharten Jr., Luthers predikant. Ds. Keuning ving aan met de inter kerkelijke Boodschap voor te le zen. De aanwezigen zongen Gez. 174: 1 en 3 Als tekst koos Ds Keuning „Strijdt den goeden strijd". Ds. Kastein„Houdt wat U hebt, op dat een ander Uw kroon niét neme", terwijl Ds. Scharten de zelfde tekst tevoren gekozen had als Ds. Keuning. In duidelijke bewoordingen gaven de drie predikanten uiting aan de strijd van Luhter toen, en de strijd van heden ten dage, in de woelingen van dezen tijd. „Strijdt den goeden (geestes) strijd, en ais overwinnaar zult ge het strijdperk verlaten". In deze ee'ne zin -lagen hun woorden besloten. Tot slot zongen de aanwezigen gezang 176 1. Beide liederen uit den buudel van den Prote stantenbond. De heer Hans Keuning speelde op het orgel een drie-tal solo's. We genoten van het fraaie orgel - spel. DE RIJP-GRAFT Nieuwe gemeentebode Met ingang van 1 Nov. a.s. is benoemd totgemeentebode-haven- meester van de Rijp en Graft, de heer J. de Wit. te de Rijp, en is met ingang van dien datum eer vol ontslag verleend aan de heer N. Bommer alhier. GRAFT—GRAFTDIJK Kermis De kermisdagen zijn weer voor bij. De spellen en zweefmolen heb ben goede zaken gemaakt. Het re vue gezelschap Duo Wi-Jo heeft het publiek in het cafe het Graf- ter wapen Maandag j.1. doen scha teren van de lach. Van de gele genheid tot dansen werd overal druk gebruik gemaakt. WEST-GRAFTDIJK 2e Opvoering toneelveren. „NieuwLeven". We herinneren be langstellende er aan, dat Zaterdag 3 November a.s. de uitgestelde op voering van „Mensen rond de Ha vens", tn caie Kramer gegeven zat worden. Enige plaatsen zijn nog verkrijgbaar. SCHERMERHORN Wijziging uren Consultatiebureau voor zuigelingen. Belanghebbende moeders wijzen we op de advertentie betreffende gewijzigde bezoekuren aan boven genoemd bureau. De uitvoering van cultuurtec- nische werken gedurende en na den oorlog. Radiorede van Ir. F. Mesu. Bezettlngsmoerlljkhetfen- In het begin werd weinig last van de Duitschers ondervonden: langzamerhand werd de toewijzing van materiaal minder om tenslotte geheel op te houden. Door veel' materiaal verspreid op te slaan, werd een gedeelte van vordering gevrijwaard. Ook de arbeiders ondervonden in het begin weinig last; maar spoedig werd onder scheid gemaakt tusschen „vrije" arbeiders en te'werkgesteiden bij den Rpsdienst voor de Werk verruiming. Om deze iaatsten te vrijwaren voor uitzending naar Duitschland, werden zij geplaatst in z.g. „vrije" objecten van. den- Cultuurtechnischen Dienst. Nader hand werden zij zooveel mogelijk verdeeld over de „boerenwerken". Doordat zij niet op de arbeids- bureaux waren geregistreerd-waren z|j a.h.w. administratief onderge doken. Door al deze moeilijk heden lagen tegen het einde van den oorlog vrijwel alle cultuur technische werken stil. Na de bevrijding Het weer op gang komen gaat na de bevrijding met grote moet- lijkheden gepaard. Arbeidskrach ten melden zich in onvoldoende mate aan wegens gebrek aan kleding, schoeisel, rijwielen, auto bussen en spoorverkeer. Materialen zijn uiterst schaars. Dit geldt ook voor de in het Zuiden opgerich- ten Dienst tot Uitvoering van Wer ken, die dezelfde taak heeft als tevoren de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Toch is reeds zeer veel verbeterd. Taak in geteisterde gebieden. De zwaarst getroffen gebieden worden het eerst hersteld. Op ruimen van fortificaties e.d. ge schiedt onder leiding van den Dienst Landbouwherstel. Indien met het in orde brengen der gronden tegelijk cultuurtechnische verbeteringen moeten worden aangebracht, dan maakt de Cul tuurtechnische Dienst daarvoor de plannen en brengt deze ten uitvoer. Moeilper is het probleem van de ruilverkaveling. In vele ver woeste gebieden zijn [veie be drijven in een aantal perceelen versnipperd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1