prentbriefkaarten No. 1613_ Zaterdag 10 November 1945 35e Jaargang JlijYCc C voor de Rijp, Graft, Noordelnde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f L— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PREDIK.BE UR TEN Zondag 11 November De Rijp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 1 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Oem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Luthersohe Oem. gcCfl uicüat Gerelorm. Oem. s Morgens 10 uur en s mldd. 3.80 uur Leesdienst Dankdag Vrijdag 16 November 10 en 3 uur Ds. A. Verhagen van Lisse Gralt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk geen dienst Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Openbaring 7 Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds <i uur Ds. F. Bobeldyk Driehulzen geen dienst Zuld-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. geen dienst Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Zondagsdienst Artsen 11 November 1945 Dr. Goosen, Middenbeemster Telefoon 7 DE RIJP Eerste sitting noodraad Donderdagmiddag 8 November jl. des nam. 2.30 uur kwam de tijdelijke raad voor de eerste maal bijeen. Voorz: de loco-burgemeester, de hr J. Nat. Secr: de hr j. Dalenberg. Aanwezig: de hm: O. Hamstra, J. de Lange Nz., J. P. Poel, P. Roemer, D. Rijkes en J.B. Sassen, raadsleden. De voorz. sprak de volgende openingswoorden: Ik open deze vergadering met een hartelijk woord van welkom aan U allen, en breng dank aan de raadsle den, die niet zijn teruggekeerd, voor hetgeen zij voor de gemeente hebben gedaan. Ik moge U in herinnering brengen de tijdens de teraardebestelling van burg. van Staveren, gesproken woor den. Om niet in herhaling te behoeven te treden, verwijs ik daarnaar. Boven dien was het den wensch van den overledene, dat niet gesproken zou worden en volsta ik daarom hem van deze plaats dank te zeggen voor het geen hij in een moeilijke ambtsperio de voor de gemeente heeft gedaan. Zijn beste krachten heeft hij aan de belangen van de gemeente en Ingeze- nen gewijd. Teneinde op dit moment en op deze plaats buigem. van Staveren te geden ken, verzoek ik U allen van Uw zit plaatsen op te staan om een oogen- blik van stilte aan den overledene te wijden. Het stemt mij verheugd, dat er we der een gemeenteraad is, waardoor controle op het gemeentebeleid kan worden uitgeoefend en we weder vrij en zonder vrees onze meening naar voren kunnen brengen. De afgeloopen jaren zijn voor de gemeente de Rijp op financieel gebied niet bepaald gunstig geweest. De ge meente is nog steeds noodlijdend, het tekort op de gemeente-begrooting 1945 is grooter dan oc". Voorts heeft de inundatie schade aangericht, doch we spreken de hoop uit. dat nu toch eens spoedig een inun datie-schaderegeling af moge komen. De afgebroken Beemslerbrug is we der geheel Intact. De nieuwe motorbrandspuit, met bij behorende slangen, is door de Duitsers gevorderd. Door de Ct. worden pogin gen in het werk gesteld, door bemid deling van de brandweerinspectie, an dermaal een nieuwe brandspuit te verkrijgen. Ten slotte verzoek lk U van Uw zitplaatsen op te staan om een ogen blik stilte In acht te nemen voor onze 3 plaatsgenoten, die door moordenaars handen zijn gevallen. De gegijzelden zijn gelukkig weder in ons midden teruggekeerd en ik spreek de hoop uit, dat spoedig enig bericht ontvangen zal worden van hen, omtrent wie nog steeds niets bekend is. Ik breng dank aan allen, die de on derduikers, op welke wijze ook, hebben bijgestaan. Beëediging. Overgegaan werd tot beëedi ging der raadsleden. 6 leden legden de eed af, 1 lid de belofte. De voorz. zei: ik doe een be roep op U om eendrachtig samen te werken in deze moeilijke tijden. We moeten begrip en waardee ring toonen voor eikaars stand punten en het algemeen streven om vernieuwing verstaan. Wethoudersverkiezing. In de vacature J. Nat, werd de hr j. Nat gekozen. 1 blanco. In de vacature J. P. Poel, werd de hr J. P. Poel gekozen. 1 stem blanco. Beide hrn namen hun benoe ming aan. Zij zegden toe, hun beste krachten voor het gemeente belang te geven. Rondvraag. De hr Hamstra vroeg de ver gaderingen des avonds te houden. Andere leden ondersteunden dit verzoek. Hieraan zal zooveel mogelijk voldaan worden, antwoordde de voorz. De hr Roemer vroeg de klei laag op het Westeinde te laten verwijderen en weer puin aan te brengen. De secretaris gaf inlichtingen hieromtrent. De voorz. zegde verbetering toe. De hr de Lange complimen teerde de hrn Nat en Poel met hun benoeming. Geen onbeken den uit de Contact-commissie. Spr. zegde toe en vroeg samen werking in het belang van de gemeente. De hr Sassen sloot zich aan bij de woorden van den hr de Lange. Voorts verzocht hij den voorz. pogingen in het werk te stellen abonnementen te verkrijgen voor de leerlingen aan leerinstellingen te Purmerend en Alkmaar voor de busdiensten van de NACO. De voorz. heefl hierover reeds een onderhoud gehad met de Directie. Opnieuw zullen pogin gen aangewend worden, Er schijnt weinig tegen te doen. De hr Poel zegde toe mee te werken wat tot groei en bloe van de gemeente kan strekken. De voorz. sloot hierna de ver. gadering. Beroep aangenomen Naar we vernemen, is Ds. Th. Scharten beroepen te Rotterdam. Ds. Scharten heeft het beroep aangenomen. Eiinden-üoliecte Ver. tot werkverschaffing aan hulp-behoefende Blinden van alle gezindten heeft f 153.27Vi opge bracht. Dank aan geefsters en gevers, en collectrices. DE RIJP—GRAFT Vergadering van de Coöperatieve Tuinbouw Vereniging „De Rijp" Dinsdag 6 November jl.kwam bovengenoemde vereeniglng in vergadering bijeen in café Drenth. Aanwezig 26 leden. De heer C. C. A. de Boer open de, heette allen welkom. Spr. hoopte, dat hij het ver trouwen zou winnen van de leden. Voorts herinnerde hij aan het over lijden van den eere-voorzitter van de ver. burgemeester C. A. van Staveren. Hij ruste in vrede, waren zijn slotwoorden. De notulen, gelezen door den secretaris, den heer J. Zee, wor den onveranderd goedgekeurd. Werktijden- en credietregeling werden breedvoerig besproken. In de raad van toezicht wer den gekozen de hrn D. ter Beek en D. Veenman. De voorz. lichtte het punt con tributie-verhooging en de nood zaak er van toe. Het bestuursvoorstel, na een tusschenvoorstel van den hr van Straten, luidende f 1.- direct en een kleine veihooging op de coöp. aankoop, werd aangenomen. Bij de rondvraag kwamen ver schillende zaken ter sprake, als klompen- en laarzen, kunstmest aan inundatte-tuinders, verzorging emballage, extra-voeding als de arbeiders in het geïnund. gebied. GROOTSCHERMER Benoeming Wethouders In de Donderdag j.1. gehouden vergadering van den nood-raad werden tot wethouders gekozen: de heeren T. Vaalburg en F. Wiedljk Jz. Bij de beëndiging der raads leden legden 3 leden de eed af en 4 leden de belofte. BEEMSTER Benoeming Wethouders In de Donderdag j.1. gehouden vergadering van den nood-raad werden tot wethouders gekozen: K. Hogetoren, Oosthulzerweg en S. Visser, Oostdijk, SCHERMERHORN Benoeming De heer M. Slabbekoorn, hoofd der O.L. School alhier, is be noemd tot hoofd der Rochdale- school te Alkmaar. Voor naar HOOGCARSPEL Offioieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 11 t/ra 24 Norember 1915 Bonkaarten KA, KB. KC 512 123 1 doosje lucifers 135141 800 gr. brood 142, 143 200 gr. bloem 144 1 rantsoen gebak 145 70 gr. beschuit 146 44)0 gr. «iifker 147 125 gr. boter 148 250 gr. margarine 149 125 gr. margarine 150 200 gr. baas 151 100 gr. choc. of suikerwerk 152 150 gr. vlees 153, 154 2 kg aardappelen B 11, B 12 400 gr. brood B 13 1 kg aardappelen A 14 2 liter melk B 14, C 14 3i liter melk Bonkaarten KD, KE 512 235, 236 800 gr. brood 237. 238 200 gr. bloem 239 250 gr. rijst of kindermeel 240 1 rantsoen gebak 241 70 gr. beschuit 242 500 gr. suiker 243 250 gr. boter 244 125 gr. margarine 245 200 gr. kaas 247 6 liter melk 248 150 gri vlees 249 1 kg aardappelen D 11, D 12 400 gr. brood E 11 250 gr. rijst of kindermeel 246 100 gr. choc. of suikerwerk 05,06Tab.k. 2 rants. tabaksartikelen (geen import-«igaretten) 11 Tabaksk. 1 rants. scheerzeep Uitreiking bonkaarten E 513 en tabaks- en versnaperingen- kaarten Controle Tweede distributie stamkaarten De uitreiking vindt plaats: de Rijp. distributiekantoor Maandag 32 Nov. 912 iett. A t/m F 1.30- 4 Q f/m K Dinsdag 13 Nov. 912 L t/m R 1.30- 4 S t/m Z Café N. v. d. Qragt, Qraft Qraft Woensd. 14 Nov. 9-12 lett A t/m K 1 30- 4 L t/m Z Oost- en West-Gaftdljk Donderd 15 Nov. 9-12 A t/m K 1.30— 4 L t/m Z Café Kay, Orootschermer Zuid- en Noord-Schermer Vrijdag 16 Nov. 9—12 lett. A t/m F 1.30- 4 G t/m K Maandag 49 Nov. 9—12 L t/m R 1.30- 4 S t/m Z Voor uitreiking Akersloot zie men het volgend nummer. In verband met de contröle op de Tweede Distributie-Stamkaar ten (welke wordt uitgevoerd door den ambtenaar van het bevolkings register) is het noodzakelijk dat streng de hand wordt gehouden aan de indeling van de oproeping naar de beginletters van de namen, terwijl ieder zich moet vervoegen in de eigen gemeente van inwoning. Gelieve het trouwboekje van het hoofd van het gezin mede te brengen. Voor verdere bijzonderheden raadplege men de biljetten. Reo-nieuws. A.s. Zondag Reo 2—Kwadijk 2 Kwadijk 1—Reo 1. Reo A Jr,— Volendam AJr. 12 uur. A.V.V.-nieuws A.V.V. I heeft in haar eerste com petitie wedstrijd een 71 neder laag geleden tegen het technisch en tactischbeterspelendAssendelft I. Onze verwachtingen waren niet hoog gespannen maar 7—1 was ook niet nodig geweest. Het tweede bracht het er niet veel beter af, met 5—1 bleef Sandow II in de meerderheid. De aspiranten behaalden een be ter resultaat n.1. een 5—1 over winning op Beemster A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1