KALENDERS No. 1614 Zaterdag 17 November 1945 35e Jaargang TUfret Cóuca+it voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspei De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per B maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5^cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond G uur PHEDIEBE UJFt TEN Zondag 18 November De Ftljp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Avonds 7 uur Ds. P. Keuning Ev. Duthersche Gem. Wegens ziekte van den predikant geen dienst Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Donderdag 22 November 1045. 12,30 u. Huwelijksbevestiging Gralt Ned. Hervormde Gem. s Middags24 uur- Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft s Morgens 10 uur Ds. Keuning Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk 's Avonds 7.30 uur Ds. J. E. Loysen Collecte voor de zending Verkiezing van een notabel Maandag 10 November 's Avonds half acht Samenkomst in de Heiv. Kerk Ds, M. Gtoenenberg, van Amsterdam, spreekt over: „God heeft een plan met ons volk Collecte voor de onkosten Oost-Graftdljk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Sobermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Driebuizen s Middags 2.30 uur Ds. J. M. de Jong Zuld-Sobermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst (vacature Watergang) Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Mórgens 10 uur Ds- J. E. Loysen Zondagsdienst Artsen 18 November 1945 Ingaande Zaterdagsavond 17 Nov. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 19 Nov. Dr. v. Welsenes, Middenbeemster, Telefoon 2 GRAFT Eerste vergadering van de tijdelijke gemeenteraad Woensdagmiddag jl. 2.30 uur werd de eerste vergadering na de bevrijding gehouden. Loco-burgemeester: de hr j. Blaauw Az. Secretaris: de hr J. C. Duin. Aanwezig; de hm A. Caton, S. Heinis, J, C. Heijnis, J. Hout- kooper, P. Rol Cz. en C. Taam, raadsleden. De hr Blaauw opent, heet allen welkom op deze eerste vergade ring. Spr. verzoekt de aanwezi gen zich Van hun zitplaatsen te verheffen om in stilte wijlen burgemeester van Staveren te ge denken. Spr. sprak over den lijd, toen burgemeester van Staveren als secretaris in de gemeente Graft kwam. De gemeente is niet te leurgesteld, met veel wils- en werkkracht heeft burg. van Sta veren zich van zijn taak gekwe ten. Zijn benoeming tot burge meester van Graft en de R<ip volgde in 1931. Op verzoek van den overledene zal ook spr. geen meerdere woor den wijden. Veel aangename her inneringen zullen ons bijblijven en met erkentelijkheid gedenken wij den overledene. Hij ruste in vrede. Den hr Jongkind dankt spr. voor het vele, dat hij in de raad heeft verricht in het belang van de gemeente. De voorz. verzoekt de aanwe zigen zich nogmaals van hun zitplaatsen te verheffen, ter na- gèdachtenis van de overleden raadsleden de hm J. Koppen en W. van Ammers Sr. Alvorens de voorz. de agenda in behandeling neemt, leest spr. het schrijven van de gemeente voor, gericht aan mevr. van Siaveren. Beëediging. Overgegaan wordt tot beëedi ging van de raadsleden. 4 leden leggen de eed af, 3 de belofte. Wethoudersbenoeming. In de eerste vacature wordi de hr J. Blaauw met 6 stemmen ge kozen. 1 blanco. De hr Blaauw neemt zijn be noeming aan, en dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De hr J. C. Heijnis wordt in de 2e vacature benoemd met 6 stemmen. 1 stem blanco. De hr Hejjnis neemt zijn be noeming aan en dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Wijziging suppl. begrooting. De secretaris zegt, dat een wijziging in de gemeentefonds- ultkeering het tekort op f 2500 brengt. Waarschijnlijk, dat verde re maatregelen het beeld iets rooskleuriger maken. De gemeen te was bijna zelfstandig. Na eenige discussie wordt de wijziging zonder stemming goed gekeurd.' Rondvraag. De hr Houtkooper informeert naar de mogelijkheid klompen te betrekken en te verstrekken aan schoolgaande kinderen. Al het mogelijke is gedaan en zal gedaan worden hierin te voor zien, zegt de voorz. De hr Taam wijst nog op het klompenfabriekje te Schermer horn. De hr Houtkooper vraagt en krijgt antwoord inzake ondersteu ning» beho^fllge personen. Spr. vraagt of nog méér licht punten voor de straatverlichting aangebracht kunnen worden. Dit zal onderzocht worden. De hr Caton zegt, dat te Oost- Voor naar H00GCARSPEL Graftdijk nog geen straatverlich ting brandt. Er zal opdracht gegeven wor den spoed te betrachten. De hr S. Heinis informeert naar onderhoud van gemeente eigendommen en toestand brand stoffen school. Weth. Heijnis dankt den secre taris voor het vele werk, dat de secretaris in deze moeilijke tijd heeft gepresteerd. De hr Duin dankt weth. Heij nis voor zijn waardeerende woor den. Weth. Blaauw zegt, dat het vanaf Augustus 1944 eigenaardig is toegegaan. Van alle mogelijke soort vordering zijn we bevrijd gebleven 1 Hierna sluiting, DE RIJP Aan U.L.O.-school benoemd Onze oud-plaatsgenoot, de heer G. Tol, is benoemd tot onderwijzer aan de U.L.O.-school te Ter Appel (Gr.) Beroep Ds. Scharten te Rotterdam Het bericht in hët torlg nummer, dat Ds. Scharten het beroep naar de Ev. Luth. Gemeente te Rotterdam had aan genomen, berustte op een foutieve mededeling. Ds. Scharten heeft het be roep niet aangenomen, noch bedankt daarvoor. Kind gered Greetje Ton geraakte Zaterdag j.l. in het diepe water.van de Kralinger- buurt. Heitze de Vries was in staat het meisje, dat reeds voor de twede maal zonk, te redden. Gefeliciteerd Heitze. Restauratie Herv. Kerk Eén dezer dagen heeft de heer Berg uit Dordrecht, met zijn personeel een aanvang gemaakt met het pïaatsen van de thans in brons gevatte gebrandschil derde ramen. Achtereenvolgens zullen allereerst geplaatst worden: De Tolle naars, Rebecca, kuiperij, zeegezicht, de Tempelbouwers, Mozes mét zijn 7 dochters, 2 wapen ramen en het toren- raam met het Rijper wapen. We zijn een kijkje gaan nemen en bewonderden opnieuw de prachtige kleuren der schitterende ramen. Frauduleus slachten Dinsdag j.l. is J. B. op de markt te Purmerend aangehouden en in arrest gesteld ter zake van clan destien slachten en verkoopen van dat vleesch. DE RIJP—GRAFT Beroep niet aangenomen Ds. Kastein, Herv. predikant alhier, heeft voor het beroep naar de Herv. Gemeente Obdam-Hens- broek bedankt. WEST-GRAFTDIJK Uitvoering Tponeelvereen. Nieuw leven Na een zeer geslaagde uitvoering van „Nieuw Leven" op Zondag 21 Oct. j.l. hield deze vereniging op Zaterdag 3 November haar 2e uitvoering van het voll^stuk „'Mensen rondde Haven" van Jack Bess. Ook deze 2de avond is voor „Nieuw Leven" een succes geworden, want toen den heer W. v. d. Hoff opende was de zaal van café Kramer weer geheel bezet. Alle spelers vertolkten hun rol naar behoren, en de avond .werd be- sloten met een gezellig bal. OOST-GRAFTDIJK Jubileumfeest G.S.V. Zaterdagavond j.l. hield G.S.V. een intieme feestavond met do nateurs en leden ter gelegenheid van haar 121/* jarig bestaan. De zaal van den Heer P. Jongens was voor dit doel feestelijk versierd. De voorzitter, de Heer L. H. de Koekkoek heette in zijn openings woord de talrijke aanwezigen har telijk welkom, in het bijzonder de voorzitter van A.V.V. uit de Rijp. Hij schelste de moeilijkheden waarmee G.S-V. te kampen heeft gegad, o.a. tweemaal inundatie van het terrein. Dankbaar was spr. het Bestuur A.V.V. dat haar ter rein voor G.S.V. disponibel stel de; tevens sprak hij woorden van waardering tot de fam. Jongens voor het gratis beschikbaar stel len van de kleedkamer. De ge storven sportkameraad Dirk Ceelie werd in een minuut van plechtige stilte herdacht. De heer J. Olsen memoreerde wat in de afgeloopen 121/» jaar in de ver. was geschied. Door hem werd de heer Koekkoek ge huldigd, benevens de leden-op richters. Door de fam. Jongens en den voorz. van A.V.V., den heer J. Dekker werden bloemen aan geboden. Daarna werd de leiding over genomen door het feestcomité. De heer P. C. Prins fungeerde op op voortreffelijke wijze als con- ferancier. Muziek, zang, voor dracht en- tooneel wisselden el kander af en is een succes ge worden voor G S.V. Daar de zaal lang niet alle donateurs kon be vatten, werd Zondag een tweede avond gegeven. Naar wij vernemen, wordt er van verschillende zijden op aan gedrongen, dit programma ook voor het publiek len beste te geven. De uitvoering van cultuur technische werken gedurende en na den oorlog. Slot. Zijn deze bedrijven groot, dan kan daor ruilverkaveling, gecom bineerd met aanleg of verbetering van het wegen- en waterloopen- net een goede toestand verkregen worden. Zeer moeilijk echter is het op lossen van de problemen bij de kleine bedrijfjes, daar dan niet voldoende grond beschikbaar is voor uitbreiding. Ruilverkaveling brengt hier niet het gewenst re sultaat; een deel van de landge bruiken moet er uit, maar waar heen? Er wordt gedacht aan den Noordooslpolder, vrijgekomen N. S.B.-boerderijen of annexatie van Duits gebied. De nadruk moet bij dit alles gelegd wotden op de vrij willigheid. indien het aantal vrij willigers groot genoeg is blijft er toch noch een andere moeilpheid'; de saneringheeft n.1. niet zoo zeer betrekking op de grondeigendom dan wel op het grondgebruik. Mo gelijk zal in dit verband bestaan de wetgeving in enkele opzich ten gewijzigd moeten worden. Taak in de niet-geteisterde gebieden. Door voorlichting van en in sa menwerking met de Waterschaps besturen zal de productiviteit on zer gronden met sprongen omhoog gaan. De ruilverkaveling, waarvoor grote belangstelling bestaat, kan niet zeer snel ten uitvoer wor den gelegd, door het gebrek aan arbeiders en materialen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1