uitsluitend verkaap acontant Surcouf de Kaper GESLOTEN No. 1615 Zaterdag 24 Novembq- 1945 35e Jaargang Tlifow C voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij Q. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per B maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per (aar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard régel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PFiEDIK.BE XJFt TEN Zondag 35 November De FOJp Ned.Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kasteln Doopsgezinde Oem. geen dienst Woensdag 28 September, 8 uur Ledenvergadering (suiker meenemen) Ev. Buthersche Oem. s Nam. 3 uur Ds. Th. Schatten Jr Gerelorm. Oem. s Morgens 10«uur en s midd. 3.B0 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Oost-Qraftdijk s Middags 2 uur Ds. P. Keunlng Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk geen dienst Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. L. Buenk van Amsterdam „God heeft een plan met de Kerk" Collecte voor de zending Ned. Hervormde Gem. Gr o ot-Sob er me r s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Doop Abraham Schermer Driebuizen geen dienst Zuid-Schermer s Middags 2.30 uur Ds. J. M. de Jong Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Doopsgezinde Gem. geen dienst Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Zondagsdienst Artsen 25 November 1945 ingaande Zaterdagsavond 21 Nov. 6 u. tot spreekuur Maand morg. 20 Nov. Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 DE RIJP „Surcouf de kaper" een klaterend succes Groot respect hebben we voor de moed van leiding en leden van de Zangver., Voorwaarts", alhier, voor wat zij hebben aangedurfd een zoo moei lijk muziek- en zang- en toneelwerk als bovenstaand uit te voeren. Was de .Klokken van Corneville" van den zelfden componist niet gemakkelijk, deze opera-comique stelt veel hoger eischen aan de leden. Ondanks dat, is het grote stuk Zon dag- en Woensdagavond jl. zonder stoornis uitgevoerd. Voor den dirigent den heer Gerbrand Hop en mevr. J. Kostelijk—Bom, die de regie in han den had, de solisten en het koor is het een groot succes geworden. De hoofdrollen werden zeer goed vertolkt, terwijl van de andere mede spelenden zang en mimiek in orde waren. De koren werden zuiver ge zongen, terwijl het geheel prachtig aaneensloot. De rollen (vrolijke) van de firn L. Slot en A. Leguit (als de matrozen Gargouse en Flageolet) werden door hen beiden perfect gespeeld en gezon gen. De geestigheden werden door belden piachtig ten toneele gebracht. De rol van den kaperkapitein Surcouf (de heer L. de Swart) is een zeer zware. Hij toch treedt in zovele crea ties op. dat van hem het zwaarste ge vergd wordt. We zagen hem liever eens wat krachtiger optreden, meer de kaper, zijn stem heeft niet het volume, dat daar voor noodig is. Overigens alle lofl De twee dames-hoofdrollen zijn eveneens in goede handen. De zusters •mevr. A- van der t Gragt—Zomerdijk (Graft) en mej. Gré Zomerdijk waren subliem in hun vertolking. Mej. Gré Zomerdijk als Yvonhe, de nicht en mevr. van der Grapt als Arabella, de vrouw van den reder Kerbiniou (de heer J. Zwart) gaven veel te genieten. De heer J. Zwart was weer kostelijk In zijn rol van den ouden, jonggehuw den reder. Ook de overige rollen als Marcof de kaperkapitein, (de heer J. Nat, Oost- Graftdijk) niet te vergeten Kap. Thom pson (de heer L. de jongh), de gou verneur Mac." Farlane (de heer J. Schipper, Beemster) en de andere klei nere rollen werden goed weergegeven. Wegens enorm succes nogmaals opvoering van in Hotel De Eendracht op Zondag 2 Deo. 7 uur n.m. Voorziet U tijdig voor plaatsen, want het loopt storm, aan de bekende adressen Het werd een groot succes voor allen. Het slotkoor moest eenige malen her haald morden. Dc prachtige mclcdicucc begeleidende muziek werd uitgevoerd door den dirigent, aan dev piano en mej. Schouten, Alkmaar (viool) zooals we reeds zeidenhet sloot alles perfect. Het toneel was keurig verzorgd, de speciale decors waren vervaardigd door den heer A, Spaarman. De costumes waren een lust voor de oogen, het grimeer en kapwerk viel ook zeer te roemen, De heer J. Zwart bracht aan het slot ook een dankwoord aan den heer J. Baas, die zeer veel bijgedragen heeft tot het succes, door het instudeeren van de zang rollen van de solisten. „Bescheidenheid siert den mensch" hr Baas, doch uw naam had toch wel op het programma vermeld kunnen wor den. Het openingswoord was gesproken door mevr. Knegt—Prins Voor Zondag a.s. zijn alle plaatsen uitverkocht. Het bestuur besloot tot een 4e opvoering op Zondag 2 Dec. a.s., men leze de betreffende advertentie in dit nummer. DE RIJP-GRAFT Vergadering R.K. Middenstandsvereen." De R.K. Mlddenstandsvereni- ging De Rljp/Graft hield Maan dagavond een leden-vergadering welke onder leiding stond van den heer G. de Jong. Alle aftredende leden werden bij de bestuurs-verkiezing her kozen, de leden toonden hierdoor, dat zij ondanks vijf oorlogsjaren, hun evenwicht niet hadden ver loren. Het bestuur werd met twee leden uitgebreid. Als het bestuur eenige ver snaperingen voor de jeugd kan machtig-worden, zal St.Nicolaas weer zijn rondgang houden. Getracht zal worden in overleg mei de afdelingen van L.T.B.-en Volksbond een ontwikkelings cursus voor de opgroeiende jeugd te organiseeren. Door de leden werd tevens nog een flink bedrag bijeen gebracht ten bate van Santos ter bestrijding van de ge vreesde T.B.C. Na rondvraag volgde sluiting. WEST-GRAFTDIJK „West op zijn best'' Na het succesvolle optreden van het revue gezelschap Graft- dijk op de behouden terugkeer der jongens uit Duitsland in Juli j.1, Heeft men op algemeen ver zoek besioien om met dit gezel schap door te gaan onder de naam van Graftdijker revue gezelschap „West op zijn best". Inmiddels is den heer P. Meurs gereed ge komen met de tekst voor een nieu we revue onder den titel„Behouden Vaart, en goede wacht", waarmee hij dan Ir. Jan. voor het voetlicht hoopt te komen- Toneelvereniging „Nieuw Leven" De toneelvereniging „Nieuw Leven" heeft het voornemen op 2e Kjrstdag een uitvoering te geven met het stuk „Mensen in Algiers". Spel uit het Oosten door Jack Bess, schrijver van „Mensen rond de havens". Het ligt in de bedoeling het stuk in Oosters cosluum Ie spelen. SPIJKERBOOR Brug naar de Beemster stuk gevaren Een Engelse landingsbootkraak- te Zondag j.1. genoemde brug op een dusdanige wiize. dat het ge ruime tijd zal duren, aleer de brug v. rijverkeer weer opengesteld zal kunnen worden. Voor voetgan gers is een overzetveer. BEEMSTER Bomen geplant Het plan voor de nieuwe be planting van de Beemster is zoo ver gevorderd, dat de nieuwe bo men geplant zijn, althans langs de Westdijk. SPORTNIEUWS A.V.V. nieuws Zondag j.1. was het voor A.V.V. een succesvolle dag. Van de drie te spelen wedstrijden werd de vol le winst binnen gehaald. De Aspiranten A. speelden om 11 uur tegen de aspiranten A. van Monnikendam en behaalden een flinke 6—0 overwinning, ga zo door jongensl Het tweede kwam daarna in het veld voor de 2e competitie wed- strfld, tegen Monnikendam II, en bleef met 42 in de meerderheid, speciaal de achterhoede met Zeeman aan het hoofd stond als een rots in de branding. Om halt drie traden De Rijp 1 en Monnikendam 1 binnen de krijtlijnen. Beide ploegen telden enkele invallers, wat echter niet belette dat het een aardige par tij voetbal was. Met 6—2 neder laag moesten de mannen van Oos- ting huiswaarts keren. A.V.V. 1 moesthet dezen middag doen zon der haar doelverdediger, wiens aspiraties naar andere ontspan ningen uitgingen. Kroon toonde zich echler een waardige plaatsvervanger. De baten van dezen sportdag kwamen ten goede aan het Steun fonds voor getroffen vereniginge. Het programma voor a.s. Zon dag vermeld, I.V.V. 111 De Rijp 11 aanvang 12 uur De Rijp A.— Purmerstein B. aanvang 1 uur. Jédé' G.S.V.-nieuws Voor Zondag Broek in Water land I G S.V. I om 2.30 uur te Broek in Waterland Vertrek om 1 uur vanaf Spijkerboor. P.P.C. Op DONDERDAG a.s., is onze winkel vanaf 12.30 uur Voor drukwerk en advertenties aan de drukkerij Officieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 25 November t/m 8 December 1945 Bonkaarten KA, KB. KC 513 300306 800 gr. brood 307, 308 200 gr. bloem 309 400 gr. suiker 310 100 gr suiker 311 125 gr. boter 312 250 gr. margarine 313 100 gr. vet 314 200 gr. kaas 315 150 gr. vlees 316, 317 2 kg aardappelen B 21, B 22 400 gr. brood A 23 2 liter melk B 23, C 23 34 liter melk B 24 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 513 400. 401 800 gr. brood 402; 403 200 gr. bloem 404 250 gr. rijst of kindermeel 405 500 gr. suiker 406 100 gr. suiker 407 250 gr. boter 408 125 gr. margarine 409 20Ö gr. kaas 410 6 liter melk 411 150 gr» vlees 412 1 kg aardappelen D 21, D 22 400 gr. brood E 21 250 gr. rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 01 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 01 .100 gr. choc. of suikerwerk X 01 2 rants. tabaksartikelen - (geen import-sigaretten) De bonnen voor vlees, melk en aard appelen zijn geldig tot en met Zater dag 1 December a.s. Deze week wordt wederom één kilogram aardappelen meer p. pers. ver strekt aan personen van 4 jaar en ouder. Dit kilogram extra is bestemd om eea voorraad te vormen. Men houde hier mede dus rekening en beware een kilogram aardappelen. Voor de week van 2 t/m 8 Decem ber a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vlees, melk, aardap pelen, bloem.biscuits, zout,peulvruchten tabak en versnaperingen. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 November a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 26 Novem ber geleverd worden. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te'bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. Wegens gebrek aan personeel Boekhandel G. J. Hoogcarspel Correspondentie Dooriaatontvangen advertenties moest het verslag van hetVolks- nut Graft blijven overstaan tot het volgend nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1