OndBrdrukking en Verzat uitsluitBnifveikaopacoRtaRt No. 1616 Zaterdag 1 December 1945 35e Jaargang lUfaw Couvevht voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever: Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,10 per )aar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PREDIK.BE TJR TEN Zondag S December De Rijp Wed. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Duthersche Gem. s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Wed. Hervormde Gem. s Middags 2j uur Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Grait geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Wed. Hervormde Gem. West-Graftdijk Kerkdienst in het verwarmde lokaal s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen „Gods planmet U zelf" Oost-Graftdijk geen dienst Wed. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds 7} uur Ds. F. Bobeldijk Driehulzen s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos De diensten worden in het vervolg in de bovenzaal van de kosterij gehouden Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Zondagsdienst Artsen 2 December 1945 Ingaande Zaterdagsavond 1 Dec. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 3 Dec. Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 DE RIJP Beroep aangenomen Ds. Scharten Ev. Luth. predi kant, heeft de vorige week Zon dag bekend gemaakt, dat hij zijn beroep naar Rotterdam defi nitief heeft aangenomen. Directeur benoemd De heer A. Peetoom te Alkmaar is benoemd tot directeur van het Fanfarecorps „Kunst na Arbeid" alhier. 5 nienwe leden in IJsclub- bestuur In de Woensdag jl. gehouden vergadering van de Rijper IJsclub onder leiding van den heer Bart Visser werden de heeren J. Dek ker, C. Molenaar, H. Roelofs, D. Tol en G. Verdonk tot best.leden gekozen. De afgetreden leden zijn Jb. Lakeman (vanaf 1930), B. Visser (1924) C. L. C. de Boer (1930), Nic. Oudejans (1934). De zittende bestuursleden zijn de heeren P. Hoek, Jb. Houtman, H. Marrees en Jb. Timmer. De heer J. Dekker werd met 14 stemmen tot voorzitter geko zen. De heer H. Marrees ver kreeg 1 stem. De heer J. Dekker nam zjjn Veranderde busdiensten NAC0 Met ingang van Maandag a.s. vervaltde dienstP'end—De Rijp Alkmaar Met ingang van dezelfde datum wordt een dienst P'end—De Rijp ingelegd Vertrek P'er.d 6 15, 9.15, 12.15, 15.15, 18 15, 19.30. Vertrek de Rijp 6 45,9.45,12.45, 15.45, 18 45, 20 00. De dienst P'end—Alkmaar wordt weder over de Noord-Beemster gereden. Vertrek P'end 7 uur en zoo ver volgens om de 2 uur tot 19 uur. Vertrek Alkmaar 8 uur, eveneens om de 2 uur tot 20.—. uur Vervolgens zal VERMOEDE- DELIJK Maandag a s. weer be gonnen worden de dienst P'end- Oost- en West-Grafldijk—Zuider vaart—Alkmaar te rijden. Zaterdag 1 Dec. zal hierover door de Directie beslist worden. Vertrek P'end 7.20, 10.20, 13.20, 16.20. Vertrek Alkmaar 8.15, 11,15, 14.15, 17.15. Meer diensten, maar nog geen verbetering voor De Rijp, Graft, Grootschermer en omgeving, welker inwoners de dienst over deze dorpen naar Alkmaar zoo noodig hebben, en een ontlasting zou beteekenen voor de andere lijnen. Misschien vinden ze nog wel eens een paar gestolen bussen 1 benoeming aan en leidde verder de vergadering. Een schrijven was ingekomen van het Bondsbesluur, dat zij, die lid zijn geweest van een nat.-soc. of fascistische organistie geen lid meer kunnen zijn van de Ijsbond. Beroep is mogelijk. De administratie van den pen ningmeester, den heer P. Hoek, werd goedgekeurd. Zijn boeken sloten met een voordeelig saldo van f 47.23. De reorganisatie-plannen wer den besproken om te komen tot een sterke Rijper IJsclub. De heer Dekker dankte alle afgetreden bestuursleden voor het vele werk, dat zij in zoovele ja ren voor de ijssport verricht heb ben. DE RIJP-GRAFT Bonte avond „Volksnut" Dinsdagavond hield het „Volks- nut" een leden-bijeenkomst met dames in het „Grafter Wapen" van den heer Nic. van der Gragt. De voorzitter Ds. Kastein open de, heette allen welkom, in het bijzonder de gasten van deze avond, de heren J. Sietsma en C. Nlnaber. Ds. Kastein betrad het podium en gaf een Falklandje n.l.-Angst-avond". De sprankelende geest van Heijermans wist Ds. Kastein zeer goed weer te geven. Daarna vertelde de heer J. Sietsma ons van zijn laatste reis van Columbia naar Nederland, waarvan hij een ge deelte op het filmlint heeft vastgelegd. Deze film werd daarna door den heer Kuin gedraald. Het publiek waardeerde ook dit interessante deel van het pro gramma en dankte de heer Sietsma met een krachtig applaus. De heer C. Ninaber, Beemster droeg een paar ernstige schetseu voor, her innerende aan de gepasseerde oorlog. Tot slot een stuk van eenander genre. Ook hem viel applaus ten deel. De heer J. C. Duin schetste mevr. Henr. Roland Roland Holst-van der Schalk als grote dichteres en decla meerde van haar -De dagen zijn, wat wij ze maken". Een prachtigstukpoëzie, niet onverdienstelijk voorgedragen. De heer Duin vervolgde met twee gedich ten van C. van Collem „Gebed te Waal wijk" en „De mattenvlechters te Gene- muiden". Ds. Kastein droeg vervolgens een levensschets voor uit een der banden van het Hist. Genootschap „Oud West- Friesland": „Ouwe Gart". We zagen ons zelf zo prachtig getekend Tenslotte gaf de heer Ninaber nog een humoristische schets Juüus Ceasar" waarom hartelijk gelachen werd. De bonte avond was niet bont ge noeg. Meer leden of gezinsleden had den iets kunnen presteren in het vro lijke genre, muziek of voordrachten, zodat de verhouding „elk wat wils" meer tot uitdrukking was gekomen. Misschien gebeurt dat een volgende maal. Wegens gebrek aan personeel Boekhandel G. J. Hoogcarspel BEEMSTER Verkiezingen Ned. Herv. kerk Als ouderling is herkozen de heer R. Bakker en als diaken de heer j. Scheringa Dz., terwijl in de vacature Buiten gekozen is als ouderling de heer Jn. Klaver en In de vacature Verbree gekozen als diaken de hr. W. Schermer Wz. BURGERLIJKE STAND Nadruk verboden DE RIJP Ondertrouwd: Willem Koster, 28 j. en Elizabeth Christina van de Kreeke, 26 j. Aalt Johan Scherrenburg, 24 j.enCor- nelia van Manen, 22 j. Getrouwd: Willem Koster, 28 j. en Elisabeth Christina van de Kreeke, 26 j. ZUID- EN NOORD-SCHERMER GeborenLambertus, z v F. Kieft en H. J. Leusman. Gerrit, z v J. Bergsma en T. Schipper. Harm, z v J. Tames en K. v. Oudenaarde Overleden Antonia Zuurbier, wed. van C. Tool, 69 j. BEEMSTER GeborenDirk, z v J. Bunschoten en E. D. de Groot, Clasina, dvD. Tromp en A. Hille Jantine Clarg, d t D. Ubbels en J. Krüse. Rosa Geertruida, d v N. C. Blanken- daal en M- M. de Koning. Almer, z v S. Klink en F. Middelbeek. OndertrouwdK. de Vries, 22 j. en J. A. van de Merbel. 22 j. Jan Kuijpers, 24 j. en Geertruida Vendel, 24 j. Pieter Koning, 24 j. en Neeltje Warring, 22 j. GetrouwdHendrik Antoon Visser, 33 j. en Cornelia Schenk 28 j. Cornelis van Tiel, 25 j, en Johanna Maria de Rooij, 22 j. Jan de Boer, 58en Helena Jacoba Smit, 60 j. Willem Johan Fad- degon, 26 j. en Maartje Tromp, 26 j. Bernardus Hermanus Nooij, 26 j. en Johanna Geertruida Rijper, 24 j. Jan Kuijpers, 24 j. en Geertruida Vendel, 24 j. Karei de Vries, 22 j. en Johanna Boekhandel G. J. Hoogcarspel Intekening opengesteld op het populaire standaardwerk Nederland in Oorlogstijd Uitgevers: Van Loghum Slaterius' uitgevers-mij N.V. te Arnhem J. M. Meulenhoff te Amsterdam Prijs: in ca. 44 afl. f2.50 per afl. compleet f 110. Vier losse banden a f 3.—. In vier gebonden delen ca f122,.Luxe editie, gebonden in perkament of leer f 300. Officieele bonnenlijst Aanvullende bonnenlijst van 25 November—8 December 1915 Bonkaarten KA, KB, KC 513 318 125 gr. biscuits 819 250 gr. bloem 320 200 gn zout 321 250 gr. jam 322 250 gr. peulvruchten 323 100 gr. choc. of suikerwerk 324 150 gr. vlees 325, 326 2 kg aardappelen 327 225 gr. huishoudzeep A 25 2 doosjes lucifers B 25 1 kg aardappelen A 26 2 liter melk B 26, C 26 Si liter melk Bonkaarten KD, KE 513 413 125 gr. biscuits 414 250 gr. bloem 416 200 gr. zout 416 250 gr. jam 417 100 gr. choc. of suikerwerk 418 150 gr. vlees 419 1 kg aardappelen 420 6 liter melk 421 225 gr. huishoudzeep Tabakskaarten enz. T 02 2 ranta. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 02 100 gr. choc. of suikerwerk X 02 100 gr. choc of suikerwerk Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 November a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 3 Decem ber geleverd worden. Deze week wordt wederom één kilogram aardappelen meer p. pers. ver strekt aan personen van 4 jaar en ouder. Dit kilogram extra Is bestemd om een voorraad te vormen. Men houde hier mede dus rekening en beware een kilogram aardappelen. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar Inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. Adriana van de Merbel, 22 Overleden: Hendrik Bol, 39 j.. z v A. Bol en A. Smit. Simon Bier, 64 Dirk de Boer, 27 j. z v C. C. A. de Boer en M. Nat. SCHERMERHORN Overleden: Hendrika Johanna Pols, 3 d v H. Pols en G. Kramer. Verkrijgbaar: TRIENKE B06D West-Friesche boerenroman van F. Butler Boekhandel G. J. Hoogcarspel SPORTNIEUWS Reo nieuws Dank zij de medewerking van onze zuster vereniging A.V-V. kon de wedstrijd Reo I Beemster I, doorgaan. Vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan het bestuur en ook aan de spelers, die zich persoonlijk voor deze hulp beschikbaar stelden, om ons aan ballen te helpen. Voor de rust wa ren de partijen goed tegen elkaar opgewassen, en de Beemster leid de zelfs met 1—0 doordat er een speler van Reo in eigen doel trap te. Nog voor de rust was Reo het meest in de aanval en wist een 5—1 voorsprong te behalen. Toen pakte de Beemster nog even aan en maakte nog twee doelpunten. Reo II die Kampioensillussies schijnt te bezitten won in Purme- rend met niet minder dan 7—0 van Purmerend 111. Prachtig jongens en nu volhou den en Dinsdag's avonds komen oefenen. De sportverslaggever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1