uitsluitend verkoop acontant No. 1617 Zaterdag 8 December 1945 35e Jaargang Jlifrw. Coueaht voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhom en omstreken Uitgever Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per gal)ard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond G uur PREDIKBE UFt TEN Zondag 9 December De Rijp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Dinsdag 11 December, n.m. B uur Huwelijks-inzegening Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Duthersche Gem. s Middags 3 uur Ds. G. Fafië te Purmerend Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. B.80 uur Leesdienst Gratt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk geen dienst Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen (in de verwarmde Doopsgezinde Kerk) Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Avonds 74 uur Ds. F. Bobeldijk Driebuizen geen dienst Zuid-Schermer s Morgens 10 uur Ds. W A. Kastein Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos De diensten worden in het vervolg in de bovenzaal van de kosterij gehouden Doopsgezinde Gem. geen dienst Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst in ons vorig nummer abusievelijk 1930. St. Nicolaas bezocht de Rijp Zaterdag jl. bracht St. Nicolaas met zijn onafscheidelijke zwarte knecht een bezoek aan de kleu terschool De Rijp-Qraft te Graft. Maandagnamiddag d.av. werd door hen op verzoek van de R.K. Middenstandsvereen. een rondrit gemaakt door het dorp. De tra ditionele pepernoten ontbraken niet. Het regenachtige weer deed veei afbreuk. Op zijn verjaardag werd de jeugd van de R.K, School door hen onthaald op koek en...gard. Bezoekt „Bato"-uitvoering op Zondagavond Zondagavonb a.s. geeft onze Gymnastiekvereeniging „Bato" een adspiranten-uitvoering. Deze uitvoeringen zijn altijd zeer ge zellig. Er is bal na. Bijzonderheden vermeldt de advertentie in dit nummer. Belangrijke vergadering Rijper IJsclub Blijkens een advertentie in dit nummer komt de Rijper IJsclub a.s. Woensdag in vergadering bijeen, men deelt ons van bestuurs zijde mede, dat er belangrijke beslissingen zullen worden geno men, daarom is het gewenst.dat ieder lid, of diegenen, die lid wen- schen te worden, deze vergade ring komt bezoeken. Het bestuur zal een voorstel indienen om de ijsbaan weer op de haven te maken, alsmede een kleine verhoging van het lidmaat schap, doch hier tegenover zal dan staan, dat een lid altijd vrije toegang zal hebben op de baan. Zondagsdienst Artsen 9 December 1945 ingaande Zaterdagsavond 8 Dec. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 10 Dec. Dr. Goosen.Middenbeemster Telefoon 7 DE RIJP Levensteken uit Singapore Het volgende telegram werd 1 December jl. verzonden door een dankbaar echtpaar: „Burgerij Rechtestraat, enz. al lerhartelijkst dank voor vlag- en „bloemenhulde. Allen nog gefeli citeerd verdwijning moffentuig. „Hoop spoedig weerziens. J. Pilkes en echtgenoote." Verkeerde mening weggenomen Naar ons blijkt, heeft bij som mige lezers de mening postgevat, als zouden de vrijwillig afge treden bestuursleden van de Rijper IJsclub, t.w. de heren Jb. Lakeman, Nic. Oudejans en B. Visser hun bestuursfunctie heb ben neergelegd in verband met de bewuste circulaire van het Bondsbestuur inzake lidmaatschap nat.-soc. of fascistische organi satie. Dit is ten eenenmale onjuist. De heren wenschten plaats te maken voor jongere krachten. De hr Jb. Lakeman was vanaf 1917 bestuurslid. W(j meldden Wegens gebrek aan personeel Boekhandel G. J. Hoogcarspel WEST-GRAFTDIJK Derde uitvoering G.S V. J.l. Zaterdagavond werd voor de derde maal de G.S.V. feest revue opgevoerd in cafe Kramer. Toen de heer Koekkoek om 7.30 de avond opende, was de zaal geheel uitverkocht. Het programma werd weer zoals de twee vorigemalen door leden en donateurs ten tone le gebracht. Dat het gebodene in de smaak viel, viel op door hetge- weldige applaus dat na ieders nummer klonk. Toen om 12 uur de voorzitter het programma sloot met een dankwoord aan allen die medegewerkt hadden aan het wel slagen van deze avond, bleef men nog tot 2 uur na om deze avond met een gezellig bal Ie besluiten Alzoo kan G.S.V. op een waardig herdenken van zijn 12l/s jarig be staan terugzien. En spreken de wens uit dat G.S.V. zoo op de in geslagen weg mag voortgaan. BEEMSTER Voordracht hoofd U.L.O.- school De navolgende voordracht is opgemaakt: 1. M. Hemmer, onderwijzer aan de ulo-school te Beemster. 2. G. Blom, onderwijzer aan de ulo-school te Rijswijk. 3. C. J. Theunisse, onderwijzer aan de ulo-school B 14, te Rotterdam. BURGERLIJKE STAND Nadruk verbouen DE RIJP Geen aangifte GRAFT Geen aangifte ZUID- EN NOORD-SCHERMER GeborenJohanna Maria, d v T. Terp atra en P. Zonneveld Anita Marijan, d v A. Kostelijk enW. D. Knibbe Joost, rrT. Vaaiburg en S. Keulen GetrouwdAlbertus Oijsbert Leendert- se 27 j. en Ietje Stobbe, 24 j. BEEMSTER GeborenCatharina Helena Maria, d v J. V. de Werft en W. v. d. Nes Ondertrouwd: Pieter Koning, 24 j.en Neeltje Warring. 22 j. Willem Eenhoorn, 21 j. en Maria Agatha Kramer, 20 j. Simon Bark, 30 j. en Maretje Pauw, 26 j. Adiianus Hendrikus Beers. 30 j. en Cornelia Adriana Breed, 29 j. SCHERMEKHORN Geen aangifte SPORTNIEUWS G.S.V.-nieuws J.l. Zondag speelde G.S.V. II haar eerste competitie wedstrijd en wel tegen E.V.C. IHI. In het eerste begin leek het er op dat G. een flinke nederlaag te gemoet ging, Maar na een kwartier spelen wist G zich los te werken en nam G op goede wijze de leiding door haar midvoor. Nog voor de rust werd de stand op 2—0 gebracht. Na de rust zette G een geweldig offensief in maar door goedverde- digen wist men voorlopig het ge vaar te bezweren 10 minuten voor het einde wist G de achter stand te verkleinen met een vrije schop. G hierdoor wakker geschud zette weer enige gevaarlijke aan vallen op, uit een hiervan werd nog een doelpunt gescoord, en zoo kwam het einde met een 3 1 ze ge voor G.S.V. II. Scheidsrechter Olsen leidde correct. Na deze wedstrijd bond G.S:V. I de strijd aan met E.V.C. II. Het was een gelijk opgaande wedstrijd met wisselende kansen metEtech- nis in de meerderheid. Uit een snelle aanval nam Ede leiding wel ke stand tot de rust bleef gehand haafd. Na de rust was E weer sterker in de aanval en wist de voorsprong te vergroten G hier door wakker geschud kwam nu ook meer in den aanval en wist de r.-binnen Kool de achterstand te verkleinen een kwartier voor het einde werd een corner door Leegwatr goed voorgezet en op subliemen wijze door de Jong in gekopt en was de stand weer ge lijk, in de resterende tijd wist E nog 2 maal te scoren en kwam het einde met een 4—2 zege voor E.V.C. II. Voor Zondag 2.30 Beemsterl G.S.V. I te Middenbeemster. P.P.C. Grootschermer-nieuws Zondag J.l. was Alcmaria Vic- trix V de gast van G.S.V. Om 2.30 werd begonnen onder leiding van den heer Jac. Kujjn. Officieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 9 t/m 22 December 1945 Bonkaarten KA, KB, KC 513 335341 800 gr. brood 342, 343 200 gr. bloem 344 1 rantsoen gebak 345 70 gr. beschuit fïifi 400 gr. suiker 347 50 gr. thee 348, 349 250 gr. margarine 350 200 gr. kaas 351 150 gr. vlees 352, 353 2 kg aardappelen B 31, B 32 400 gr. brood B 33 1 kg aardappelen A 34 11 liter melk B 34, C 34 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 513 800 gr. brood 200 gr. bloem 250 gr. rijst of kindermeel 1 rantsoen gebak 70 gr. beschuit 500 gr. suiker 250 gr. boter 125 gr. margarine 200 gr. kaas 5 liter melk 150 grr vlees 1 kg aardappelen 400 gr. brood 250 gr. rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 03 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 03 100 gr. choc. of suikerwerk X 03 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) Groentekaart G 02 periode 25 December 1945 tot en met 19 Januari 1946 De bonnen voor vlees, melk en aard appelen zijn geldig tot en met Zater dag 15 December a.s. De kaas zal voor de helft in buiten landse, volvette of 40 plus kaas en voor de helft in magere of 20 plus kaas worden geleverd. Voor de week van 16 t/m 22 Decem ber a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vlees, melk, aardap pelen, grutterswaren, ontbijtkoek, zout, jam,peulvuchten, vermicelli, zuidvruch ten, waspoeder. versnaperingen en tabak Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 December a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 10 Decem ber geleverd worden. De bon G 02 der groentekaart moet uiterlijk op Zaterdag 15 December bij een handelaar in groente worden inge leverd. Deze bon dient voor het be trekken van groente gedurende het tijdvak van 23 December tot en met 19 Januari a.s. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributie-diensten te bepalen dagen aldaar inleveren, resp. de bonnen voor brood vlees, melk of aardappelen. Orootschermer had een inval ler voor de spil Alcmaria was vol ledig Na enkele verkenningen nam Q.S.V. de leiding door haar 1. bui ten, ongeveer na 15 min. maakte A uit een doelworsteling gelijk 1 1 kort daarop nam de rechtsbin nen van G no 2 van zijn rekening, vervolgens door een aanval van A was het wederom 2—2 in bui tenspel positie wat den scheids rechter ontging. Nu was G steeds aanvallend en maakte de 1. buiten no 3 Ook A liet het er niet bij zitten viel herhaaldelijk aan tot dat Prins ten slotte voor de 3 de maal moest vissen. Hierna nog enke- enkele wederzijdse aanvallen wel ke niets opleverden en het einde kwam met 3—3. Voor Zondag 9 Dec. Alcmaar- se - boys III1 G.S.V. I Een sterke tegenstander, maar aan pakken heren tot het einde, mis- 435, 436 437, 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 D 31, D 32 E 31

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1