No. 1618 Zaterdag 15 December 1945 35e Jaargang lUfoec Coucank voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post t 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per galjard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PFtEDIKBE UFl TEN Zondag- 16 December De Ftljp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. a Morgens 10 uur Ds. Keuning Ev. Luthersche Gem. s Nam. 3 uur Ds. Th. Scharten Jr Heilig Avondmaal Gerelorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Qraft geen dienst Oost-Graftdljk s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk geen dienst Oost-Grafidijk 's Avonds 7.30 uur Ds. J. E. Loysen Ned. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zuid-Schermer geen dienst Beemster Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Us. Uoorenbos De diensten worden in het vervolg in de bovenzaal van de kosterij gehouden Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. Leistra Scherm erh orn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. J. M. de Jong Zondagsdienst Artsen 16 December 1945 ingaande Zaterdagsavond 15 Dec. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 17 Dec. Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 DE RIJP P. T. Dammes overledén Een droevige lijding uit Indië. De familie Dammes ontving een dezer dagen bericht, dat hun zoon en broer op zee omgekomen is, tijdens een transport van Sin gapore naar Japan. Nieuwe bestuursleden B.P.O. De heer Joh. Bakker, alhier, bestuurslid van de Coöp. Tuin- bouwvereeniging „De Rijp en O." werd in het bestuur van de Af slagver. Beemster, Purmerend en Omstreken gekozen, ter vervan ging van den heer J. Maarse. De heer G. J. Visser te Graft, voorz. L.T.B. werd als nieuw toegevoegd bestuurslid, gekozen. Ere-haag van gummiestokken Bij het Dinsdag jl. gesloten huwelijk tusschen den heer Scher- renburg en mejuffr. C. van Manen, vormden collega's van den hr S„ agenten van politie te Zaan dam, met hun gummiestokken 'n erehaag. Adspiranten-uitvoering gymnastiek-vereeniging Bato Zondagavond jl. vond bovengenoem de uitvoering plaats in .de Eendracht". Het was een roezemoezige drukte, Aanvullende bonnenlijst van 9 t/m 22 December 1945 Bonkaarten KA, KB, KC 513 854 210 gr. ontbijtkoek 855 250gr.gort,havermoutenz. 856 250 gr. peulvruchten 857 250 gr. jam 358 200 gn zout 359 lOOgr. vermicelli,pudding poeder enz. 360 100 gr. gedr. zuidvruchten 361 150 gr. vlees 362 2 kg aardappelen 363 1 kg aardappelen 364 250 gr. waspoeder A 35 IJ liter melk B 35. C 35 3 liter melk B 36 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 513 449 210 gr. ontbijtkoek 450 250 grgort.havermout enz. 451 250 gr. jam 452 200 gr. zout 453 100 gr. vermicelli, pudding poeder enz. 454 100 gr. gedr. zuidvruchten 455 5 liter melk 456 150 gr. vlees 457 1 kg aardappelen 458 250 gr. waspoeder Tabakskaarten enz. T 04 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 04 100 gr. choc. of suikerwerk X 04 100 gr. choc of suikerwerk Industrieële artikelen 43,44,45,46 1 eenheid brandstoffen 52 1 eenheid turf 169, 269 2J liter petroleum 13, 14, 15, 16 krt. VA 510 2 liter 13, 15 krt. VB 610 f 64 k'L VC 610 perro- 115, 116 krt. VD 510 leum 1 tot en met 15 krt. VA 510 textiel Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 December a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 17 Decem ber geleverd worden. toen mew. C. van Voorden Termaat opende. De leiding van alle adspirant-leden berustte bij den heer P. Leguit, door dat er nog geen nieuwe dtrecteur is. Alle meisjes en jongens werkten zoo keurig mogelijk hun nummers af. De meisjes werkten correcter dan de jon gens De bal-oefening door de meisjes A11, boerendans door de meisjes B en rhythmische oefening door de dames juniores vielen op door hun keurige afwerking en entourage. Ter afwisseling traden „De Trek vogels" op, de dames Brandt [en Bark, zelf leden van de Turnkring. Zij vermaakten ons zeer met hun liedjes, begeleid met de guitaar. Een dankbaar applaus oogstten zij iedermaal na hun optreden. Aan het slot dankte de voorz. de dames M. en A. Bruin, en de hrn P, en J. Leguit en Blaauw voor alles, wat zij voor het groot aantal adspi rant-leden hebben gedaan. Een gezellig bal besloot de avond. Vergadering Rijper IJsclub De Rijper IJsclub kwam Woensdag avond in vergadering bijeen in het café Lenferink. De opkomst was goed, wat zijn oorzaak wel vond in het feit, dat het bestuur enkele belangrijke voorstellen had te doen, welke alle met algemeene Instemming werden aangenomen. Zoo zal in de toekomst de ijsbaan op de HAVEN worden gemaakt. Een opmeting heeft uitgemaakt, dat zoo nodig ook een 160 m kortebaan- wedstrijd op de haven kan worden verreden. De ledencontributie is gesteld op f 2,—, dit is een kleine verhoging, maar nu heeft een lid met echtgenote en schoolgaande kinderen, altijd vrij toegang op de baan Donateur kan men worden voor een gulden, doch deze groep moet bij ver lichte baan en wedstrijden een kleine entrée-prijs betalen, zoals dit altijd het geval is geweest. Ook heeft men die leden, die alleen bij een ijsperiode hun contributie vol doen, deze praktijken belemmerd, als volgt: Vanaf heden moet men bij het bedanken als lid, bij het weder toe treden. de contributie betalen als in- leggeld. van de tijd die er ligt tussen het bedanken en weer lid worden. Als bestuursleden werden nog na gehouden stemming toegevoegd de heren K. Jacet en W. Salentijn, die beiden hun benoeming aanvaardden. Met het aanwerven van nieuwe leden zal nog deze week een aanvang wor den gemaakt, een ieder kan de komst tegemoet zien van twee enthousiaste Rijper IJsclub-propagandisten, die U niet eerder bij de deur vandaan krijgt, dan dat U zich als lid of donateur heeft laten inschrijven. Het bestuur pakt de zaken energiek aan. want ook is men er alreeds in geslaagd, om een flinke hoeveelheid draad te verkrijgen, zodat bij een even tuele stroomtoewijzing er wederom een verlichte baan zal zijn. Aangaande de stroomtoewijzing, zal men nu reeds een informatief schrijven richtten tot de K.N.S.B Met een opwekkend woord om zoveel mogelijk de ijsclubte steunen sloot de voorzitter, de heer J. Dekker deze aangename vergadering, waarna een niet onbelangrijk aantal zich opgaf als lid. GRAFT Vergadering Grafter IJsclub Woensdag 12 dezer vergader de de Grafter IJsclub ten huize van den heer N. van de Gragt. De vergadering was bezocht door 33 leden. De voorzitter, de heer P. Bruin Hz. leidde. De heer J. Oudejans, secr.-penn. deelde mee, dat er 278 leden zijn, met een batig saldo in kas van f 291.27. De heeren Jac. Roelofsen en G. Salentijn werden in hun be stuursfunctie herkozen. De voorz. deelde mee, dat, in dien de dool niet ingetreden was, reeds Maandagmiddag jl. een kinderwedstrijd zou zijn gehouden. Na nog enige zaken van in tern belang besproken te hebben, sloot de voorz. de vergadering met de wensch uit te spreken, dat mocht er ijs komen, het een goede tijd moge worden voor de Grafter IJsclub. GROOT-SCHERMER Zondagavond 16 December a.s., geeft „Floralia" alhier, een feest avond in het café van Truijen. Optreden van het gezelschap Duo Wi-Jo. Bal na. Het wordt een gezellige avond. BEEMSTER Nieuw hoofd ULO-school In de Woensdag jl. gehouden raadsvergadering werd de heer H. Hemmer, onderwijzer aan bo vengenoemde school benoemd tot hoofd dier school. SCHERMERHORN Vereniging „Floralia" Zaterdag- en Zondagavond zal in de zaal van den heer P. Trei- ture het toneelstuk „Mooie Juul- jte van Volendam" opgevoerd worden door de toneelvereniging „Amicitia". Zaterdagavond is alleen toe gankelijk voor de leden van „Florala", terwijl Zondagavond voor de kinderen van de leden en anderen bestemd is. Het zullen een paar mooie avonden worden. SPORTNIEUWS Reo nieuws Door de heersende vorst is er Zondag j.1. geen enkele wedstrijd doorgegaan.. A.s. Zondag spelen de beide Reo-elftallen thuis. Om 12 uur Reo II E.V.C. III en om 2 uur Reo I Kwadijk I Reo II zal geen gemakkelijk par tijtje krijgen, maar jongens opge past hoor en allen present. Drie wedstrijden gewonnen 6 punten en 16 doelpunten voor en 3 tegen Is een prachtig begin. Reo I kan ook winnen, maar heren onderschat uw tegenstander niet, want Kwadijk is nog ai eens erg wispelturig. Ik ben Dinsdaga vond bij de Gymnastiek geweest maar tot mijn verbazing zag ik maar 2 spelers van het eerste en een stuk of 5 van het tweede. Aan deze slechte opkomst van de spe lers zou men niet zeggen dat jul lie van plan zijn deze Competitie Kampioen te worden. De sportverslaggever. A.V.V. nieuws Vorige week werden alle vast gestelde wedstrijden afgelast,door de hardheid van de terreinen. A.s. Zondag speelt alleen De Rijp I en wel tegen Westzaan I, de mede concurrentvoor deondersteplaats. Deze wedstrijd belooft zeer span nend te worden, door beide elf tallen met de wil om te winnen, het veld zullen betreden. Gezien het goede spel van ons eerste te gen Meervogels, hebben wij enig vertrouwen, dat de punten mee komen naar De Rijp. Wij zijn er echter van doordrongen, dat dit vertrouwen alleen bewaarheid word, als A.V.V. I een niet te slui ten enthousiasme aan de dag legt, en de tegenstander niet wordt onderschat. Men kan er van op aan, datWestz. in eigen huis terdege van zich af zal bijten, om jullie, als nieu welingen in de 4e klas, onder zich te laten. A.V.Vers, we rekenen op jullie. Jédé. Een beroep op de veehouders Bij de botervoorzieninggaan de kleine kinderen voor De maatregel van den Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening tot afschaffing van de speciale regeling der boter- voorziening voor de melkveehou ders, die met hun gezinsleden op de margarinebonnen boter ontvin gen, is niet onverwachts gekomen. Reeds enige tijd geleden was aangekondigd, dat opheffing van de bijzondere verzorging der vee houders in overweging was ge nomen, omdat de zwakke boter- positie anders niet een voortzet ting der rantsoenering met boter op de huidige basis voor de groep der kleinste kinderen, die het al lereerst voor boter in aanmerking dienen te komen, mogelijk zou kunnen maken. Nu zijn met ingang van de inmid dels ingetreden nieuwe distributie periode de veehouders met de o- verige consumenten gelijk ge steld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1