Nieuwjaarskaarten Papiertoewijzing No. 1619 Zaterdag 22 December 1945 35e Jaargang Jlifow CöUVOht voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs 50 cents per 3 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per (aar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per gal)ard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PBEDIEBE UB TEN Zondag 33 December De BJJp Wed. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein 2e Kerstdag n.m. 6 uur Kerstfeestviering der Zondagsschool Doopsgezinde Gem. geen dienst le Kerstdag s Morgens 10 uur Ds. Keuning 2e Kerstdag n.m. 6 uur Kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk de Rijp Ev. Duthersche Gem. geen dienst le Kerstdag s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr. Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst le Kerstdag s Morgens 10 uur en 's midd. 3.30 uur Leesdienst Grait Wed. Hervormde Gem. geen dienst le Kerstdag s Middags 2J uur Ds. W. A, Kastein 2e Kerstdag n.m. 6 uur Kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk de Rijp Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Qraft geen dienst 2e Kerstdag s Morgens 10 uur Ds. Keuning Oost-Graftdijk geen dienst le Kerstdag s Middags 2 uur Ds. P. Keuning Wed. Hervormde Gem. West-Graftdijk (in de verwarmde Kerk) 's Avonds 1.30 uur Ds. J. E. Loysen Kerstwijding, zang van het Kerkkoor Collecte voor het Kerkkoor (in de Herv. Kerk) le Kerstdag n.m. 7 uur kerstfeest met de kinderen 2e kerstdag s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Collecte voor de generale kas der Herv. kerk Oost-Graftdijk (in de Doopsgez. Kerk) le Kerstdag s Morgens 10 unr Ds. J. E. Loyser* Collecte voor de generale kas der Herv. Kerk Wed. Hervormde Gem. Groot-Schermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk le kerstdag s Morgens 10 uur kerttdleast 2e kerstdag n.m. 2 uur kerstfeest zondagsschool Driehuizen geen dienst 24 December, kerstavonddienst 8 Avonds 71 uur Ds. F. Bobeldijk Zuid-Schermer s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen 2e kerstdag n.m. 2 30 uur kerstfeest zondagsschool Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst (vacature Watergang) le kerstdag s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Collecte Doopsgezinde Gem. geen dienst le kerstdag s Morgens 10 uur Ds. Leistra 2e kerstdag kerstfeest zondagsschool Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst le Kerstdag s Morgens 10 uur Ds. W. A Kastein Boekhandel G. J. Hoogcarspel Zondagsdienst Artsen 23 December 1945 ingaande Zaterdagsavond 22 Dec. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 24 Dec. Dr. v. Welsenes, Middenbeemster, Telefoon 2 le Kerstdag Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 2e Kerstdag Dr. Schermerhorn, de Rijp Telefoon 12 Officieele bonnenlijst Nieuw aangewezen bonnen 28 December 1945 t/m 5 Januari 1946 Bonkaarten KA, KB, KC 601 500506 800 gr. brood 507, 508 200 gr. bloem 509 500 gr. suiker 510 100 gr. koffie 511 100 gr. cacaopoeder 512 125 gr. boter 518 250 gr. margarine 514 100 gr. Yet 515 100 gr. kaas 516,517,518,519 100 gr. vlees 520 2 kg aardappelen 521 1 kg aardappelen B 41, B 42 400 gr. brood A 48 1| liter melk B 48, C 43 3 liter melk B 44 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 601 600, 601 800 gr. brood 602, 603 200 gr. bloem 604 250 gr. rijst of kindermeel 605 600 gr. suiker 606 100 gr. cacaopoeder 607 250 gr. boter 608 125 gr. margarine 609 100 gr. kaas 610 5 liter melk 611,612,618,614 100 gri vlees 615 1 kg aardappelen D 41, D 42 400 gr. brood E 41 250 gr. rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) 100 gr. choc. of suikerwerk 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 29 December a.s. De bonnen voor vlees zullen in de vervolge gedurende twee weken geldig zijn. De bonnen 516, 517, 518,519, 611, 612, 613, 614 zijn derhalve geldig tot en met 5 Januari. Op de suikerbonnen 509 en 605 wordt ditmaal 100 gram suiker meer verstrekt. Deze 100 gram suiker wordt beschikbaar gesteld als een extra rant soen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. Voor de week van 30 December t/m 5 Januari a.s. zullen nog bonnen wor den aangewezen voor melk, aardap pelen, bloem, zout, jam, peulvuchten, tabak, versnaperingen, zeep en lucifers. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 21 December a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt. Alleen op de bonnen voor melk en aard appelen mag eerst Maandag 24 Decem ber geleverd worden. Met Ingang van 21 Dec. '45 is bon 03 leder der lederkaart VA 510 geldig verklaard voor het doen repareren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram leder en/of rubberzolen- en hak- kenmateriaal. Inlichtingen omtrent aanvragen textielschoenen, rijwielbandenenz., uitsluitend aan het distributiekan toor en niet bij de ambtenaren aan huis T 05 V 05 X 05 Spoedig zullen we weer met 4 pagina's verschijnen, er is een papiertoewijzing toegezegd, zo dat we dan weer uitgebreider verslagen kunnen opnemen. De uitgever DE RIJP Benoeming Naar wij vernemen, is onze vroegere plaatsgenoot Mr. J. J. Keuning benoemd tot adj.-secre- taris aan het Tribunaal te Leeuwarden. Benoemingen ooilsgoe Ned. Herv. Kerk Tot ieden van het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk, alhier, zijn gekozen mw. de Jong-Nat, mew. A. Slot-Kreb en de heren D. ter Beek, S. Hottentot en J. Volger. Herbenoemd als ouderling, de heer C. Nat; herbenoemd als diaken, de heer D. Rljkes. Benoemd tot diaken, in de be staande buitengewone vacature, de heer D. ter Beek. Benoemd tot notabei, de heer Gerard Visser. Postduivententoonsteiling Zondag 18 Dec. j.1. hield de Post duivenvereniging.Hoorn enomstreken" haar eerste tentoonstelling na de be vrijding. Onze plaatsgenoot, de heer Pros Rlteco behaalde de eerste prijs met de beste vogel van de oude doffer. Ver der 3 vierde prijzen. Voorwaar een mooi succes. Raadsvergadering Dinsdag 18 December 1945, des avonds 8 uur, kwam de raad in vergadering bijeen onder lei ding van den loco-burgemeester, cieii heer J. Nat. Verschillende belangrijke zaken werden door den secretaris, den heer J. Dalenberg, toegelicht, o.a. de woningverhuur-verordening, waarvan de noodzakelijkheid nog steeds blijkt. De verordening siraatbelasiing geb. eigendommen, wegens af loop van de termijn van de geldende, werd eveneens, in de hoop, dat de bedragen niet be hoefden te worden verhoogd, zonder hoofdelijkestemminggoed- gekeurd. Bij de vaststelling gemeente- begrooting J946, blijkt, dat er f 21 000.ongedekt is. Een rijksbijdrage is noodig. Zonder hoofdelijke stemming werd de gemeente-begrooting vastgesteld alsmede de begroo ting gemeene wees- en armen huis en vleeschkeuringsbedrijf. Rondvraag. De plaatsruimte dwingt ons alleen de punten te noemen. De heer D. Rljkes: Het hinderlijke lawaai op de Groote Dam tijdens kerkdiensten in de Herv. Kerk tegen te gaan. De hr Roemer: wordt er een kerstgave verstrekt aan armlas tigen? De secretaris zegt, dat alleen het gemene wees- en armenhuis aangewezen is. Van een extra gave is hem niets bekend. (wordt vervolgd) Geslaagd Kerstsoirée „Dios" In het volgend nummer nemen we het verslag op van het zeer geslaagde kerstsoirée van de Dans- en Amusements-vereniging „Dios" in de keurig in stemming gebrachte zaal van hotel „De Eendracht". De heren Menno Grondsma en Jo Fakkel uit Aikmaar brachten op voortreffelijke wijze hun klein kunst, terwijl het ensemble Cornelissedebalmuziek verzorgde. DE RIJP GRAFT Bakkersvergadering De bakkersvereniging „Ons be lang" de Rijp Graft en Omstreken hield Donderdag 13 Dec. een le denvergadering. Een belangrijk punt van de agenda was het af treden van zijn voorzitter den heer D. C. de Moes Sr. Meer dan 30 jaar, vanaf de oprichting, de heer D.C. voorzitter van deze vereni ging. De vereniging verliest In D.C. de Moes een vurige organi satieman, een begaafd spreker, en in alles een voorbeeld voor de jongeren ln zijn plaats werd tot voorzitter gekozen de heer G.J. Abels en als secretaris de heer A. Zomerdijk de heer A. Abercrom- bie blijft pennigmeester. Tevens werd besloten om met de beide Kerstdagen niet te bakken of te venten En Donderdag 27 Dec. al leen bakken en niet venten. Er is 's morgens om 8 uur vers brood verkrijgbaar en af te halen van de winkel. Zie de advertentie in dit blad. GRAFT Benoeming De heer J. C. Duin, secretaris- ontvanger der gemeente Graft is benoemd tot secretaris-penning meester van het Heemraadschap „De Eilandspoider". De voordracht luidde: 1. J. C. Duin, 2. D Appel, 3.J. Schokker. WEST-GRAFTDIJK „Mensen in Algiers" Bovengenoemd toneelspel wordt op 26 en 29 December 1945 op gevoerd door de toneelvereniging „Nieuw Leven" alhier. Het stuk is van dezelfde schrijver als van „Mensen rond de havens". Het zal zeer de moeite waard zijn, deze avond bij te wonen. Er is bal na. Men leze de betreffen de advertentie in dit nummer. SPORTNIEUWS Reo nieuws Ondanks wind en regen zijn Zondag jl. beide wedstrijden van Reo doorgegaan. Verkoudheid was oorzaak, dat ik geen der beide wedstrijden kon bijwonen. Wat ik er van gehoord heb, was, dat zo wel Reo 2 als hef le de punten hebben thuis gehouden. Reo 2 won met 73 en hun voorhoede was zeer actief. Dit bewijst dan ook wel van de 7 doelpunten, welke ze gemaakt hebben. Spe lers, die Dinsdagsavonds gimmen, blonken boven de anderen uit. Laat dit nu nog eens een aanspo ring zijn voor de anderen. Reo 1 had nog veel moeite met Kwa- dijk 1 en wist tenslotte toch nog met 4—2 te winnen. A.s. Zondag Purmerland 1-ReoI. De sportverslaggever. A.V.V. nieuws In een aan belde zijden, zeer slecht gespeelde wedstrijd, heeft De Rijp 1 van Westzaan met 2—1 verloren- In de eerste helft waren de bei de voorhoeden niet bij machte om te doelpunten, zodat de rust met blanco stand inging. Na de hervatting was 't Hoogberg, als invaller verdienstelijk speelde,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1