Abonnementsgeld le halfjaar 1946 No. 1620 Zaterdag 29 December 1945 35e Jaargang voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid- en Noord-Schermer, Beemster, Schermerhorn en omstreken Uitgever Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp, Telefoon 1 Abonnementsprijs: 50% cents per 8 maanden bij vooruitbetaling franco per post f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 cents per gal|ard regel, minimum f 1.— Inzenden tot uiterlijk Donderdagavond 6 uur PHEDIEBE UB TEN Zondag 30 December De FOJp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Oudejaarsavond s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. geen diens? udejaarsavottd g Avonds 1.30 uur Ds. Keuning Ev. Lutberscbe Gem. s Morgens 10 uur Ds. Th. Scharten Jr. Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Oudejaarsavond s Avonds 7.30 uur Leesdienst Nieuwjaarsdag s Morgens 10 uur Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Graftdijk geen dienst Ned. Hervormde Gem. West-Graftdijk geen dienst (in de verwarmde Kerk) Oudejaarsavond 's Avonds 7.30 uur Ds. J. E. Loysen Collecte voor Emeriti predikanten en predikantsweduwen Oost-Graftdijk (in de Doopsgez. Kerk) s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Nleuwjaarsaag (in de Doopsgez. Kerk) s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Ned. Hervormde Gem. Groot-Sobermer geen dienst Oudejaarsavond s Avonds 7 uur Ds. F. Bobeldgk Driebuizen geen dienst Zuld-Sobermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Beemster Ned. Hervormde Gem. geen dienst Oudejaarsavond s Avonds 7 uur Ds. Doorenbos Collecte Doopsgezinde Gem. geen dienst Oudejaarsavond 8 Avonds 7.30 uur Ds. Leistra Sobermerborn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Zondagsdienst Artsen 30 December 1945 Ingaande Zaterdagsavond 39 Dec. 6 u. tot spreekuur Maand.morg. 31 Dec. Dr. Wegdam, de Rijp Telefoon 38 Nieuwjaarsdag Dr. Goosen,Middenbeemster Telefoon 7 Aan de posiabonnè's Wij verzoeken onzen lezers, bij wie de bode niet persoonlijk het abonnementsgeld ad f 1,20 ophaalt, dit op onze postrekening no. 39751 toe te zenden. Zij, die het 2e'halfjaar 1945 nog niet voldeden, dienen dus 2 X f 1,20 toe te zenden. De uitgever, G. J. Hoogcarspel, de Rijp. Hulp-actie voor Indië Zoals in andere plaatsen, zal ook hier in de week van 6 tot 10 Januari een collecte worden gehouden onder het motto „Ne derland helpt Indië." De actie daartoe is hier in handen gege ven van het comité Nederlands Vollcsliceaiêl. Het is dan ook dit comité, dat u oproept om door deze keer al uw zorgen te vergeten, en ruim schoots te geven aan de komende collecte. Bedenk dat duizenden en dui zenden landgenoten, 3 jaar lang van hunvrijheidberoofd de grooiste ont beringen doorstaan hebben en dat er velen van alles beroofd zijn. Bedenkt dat het zelfde Indië, dat nu een beeld vertoont van ontreddering en anarchie, spon taan hielp toen ons eigen vader land in 1940 op verraderlijke wij ze door de Duitsers werd overval len. Toen stelde Indië 3 millioen gulden ter beschikking voor de oorlogvoering en de slachtoffers in Nederland. Herinnert u zich nog hoe onze ganse oorlogsvloot met honderden mensenlevens ten onderging in de strijd tegen de vijand. Op deze vloot zaten Nederlan ders en Indiërs, die zonder aar zelen hun leven hebben gegeven. En de nabestaanden van veien van hen onze hulp vragen. Nogmaals schuif al uw grieven op zij en vergeet al uw dagelijkse zorgen, laat het tot u doordrin gen hoeveel beter er gij aan toe zijt dan deze stakkers, die in het gunstigste geval zonder iets ons land zullen bereiken. Hebt gij dat begrepen, geef dit keer nog eens met een ruime hand, opdat deze inzameling sla gen zal, zoals in den afgelopen zomer bijna elke inzameling slaag del Geef en nog eens geef, dan blijft voor u de grote voldoening: „Ook Ik heb bijgedragen om het leed en de kommer van mijn landgenoten te verzachten." Het comité N.V.H. DE RIJP Geslaagd De heer H. Swart slaagde voor het slacht-examen, onderdeel van het diploma Vakbekwaamheid slager. Gestolen klok luidde weer Zaterdag 22 dezer werd de klok, welke „gevorderd" werd door onzen bezetter, en na afloop van de oorlog teruggevonden werd, In de R.K. Kerk op zijn plaats gebracht door de fa. N. Oudejans. Het was wel een zeer histo risch oogenblik, toen de klok zijn eerste klanken in de Kerst nacht liet galmen over de wijde omtrek! Nu nog de 2 klokken in de Rijper toren op de Groote Dam, dan is het spreekwoord: „Ge stolen goed gedijt niet" in elk opzicht werkelijkheid gebleken. Kerstsoirée „Dios" Het programma, dat de heren Menno Grondsma en Jo Fakkel, Boek- en Handelsdrukkerij Boekhandel wenst al zijn clientèle een voor spoedig 1946 toe uit Alkmaar, gaven, stond op 'iccg peil. Var, liet pianospel van den heer Fakkel genoot ieder, terwijl de heer Grondsma ons verbaasde door de veelzijdigheid van zijn klein- kunst-uitingen. Of hfl nu tekende, gochelde, zangers imiteerde, zong of voordroeg, het was alles af. De dank, welke de voorzitter, de heer J. van Dok hun bracht, werd met een daverend applaus door de aanwezigen bekrachtigd. Voorts dankte hij het muziekge zelschap Wim Gornellsse, en lot slot dankte hij den dansleraar, den heer J. Visser en zijn ver loofde, mej. Wijhenke, en de leden, dames C. Nat—Klok en J. Sletsma—Dubbeld. de heer A. Kuin en het niet-lid, de heer H. Eshuis. Een der leden dankte den heer van Dok. DE RIJP—GRAFT Kerstfeestviering weer in de Grot - 2e Kerstdag werd het Kerstfeest gevieri va<i üc Zondagsschool.3 Rondom de boom gezeten, zongen de kinderen onder leiding van den heer Jan Baas, enige zeer goed geslaagde liederen. Ds. Keuning hield 'n .vertelling met lichtbeelden over Broeder Iversea. Tot slot uitreiking van de geschen ken (ieder kind kreeg een boek) en een korte toespraak tot die leerlingen, die de Zondagsschool verlieten. Een herinnering aan hen, kon, wegens tijds omstandigheden, niet worden uitgereikt. Blijde gingen de kindeen om ruim 8 uur huiswaarts. Hans Keuning begeleidde de kinde ren op het orgel. GRAFT Raadsvergadering Vrijdag 28 December vergader de de raad dezer gemeente. Een verslag in het volgend num mer. OOST-GRAFTDIJK le Openbare verkoping „Wij zijn hier gekomen vooreen gewichtige gebeurtenis" zoo sprak Notaris de Lange uit Alkmaar, toen Donderdag 20 December in café de Haan het perceel van wij len Muus de Jongh werd ver kocht. Het was n.1. zijn eerste pu blieke verkoping na de bevrijding. Koper werd de heer N. Nat voor f 700. WEST-GRAFTDIJK „Mensen in Algiers" door „Nieuw Leven" Voor een eivolle zaal gaf in café Kramer de Toneelvereniging „Nieuw Leven" 2e kerstdag een uitvoering van .Mensen in Algiers", spel uit het Oosten van Jack Bess. De toneelaankleding en de Oosterse costuums vielen zeer in de smaak van het publiek. De mede spelenden gaven keurig spel te zien. Zaterdag 29 December volgt een herhaling van deze avond. Enige kaar ten zijn nog verkrijgbaar. Aanvullende bonnenlijst van 23 December '45 t/m 5 Januari'46 Bonkaarten KA, KB, KC 601 522 250 gr. bloem 523 200 gri zout 524 250 gr. jam 525 500 gr. peulvruchten 526 2 kg aardappelen 52- 226 gr. huishoudzeep 220 2 doosjes iuciiers B 45 1 kg aardappelen A 4G 14 uter melk B 46, C 46 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 601 250 gr. bloem 200 gr. brood 250 gr. jam 250 gr. peulvruchten 4 kg aardappelen 5 liter melk 225 gr. huishoudzeep 2 doosjes lucifers Tabakskaarten enz. 2 rants. tabaksartikelen (geen Import-sigaretten) 100 gr. choc. of suikerwerk 100 gr. choc of suikerwerk 616 617 618 619 620 621 622 T 06 V 06 X 06 Correspondentie. Dooi hetartikel.Hulp actie Indië" kwam het verslag Rijper Raad te vervallen. Bij meerdere papier toewijzing zal iets dergelijks niet meer voorkomen. De redactie. GROOT-SCHERMER Nieuwe koster De heer Jac. Sloten te Groot- schermor is tot koster van de Ned. Herv. Kerk alhier benoemd. Uitvoering „Floralia" Met medewerking van het Duo-Wl- Jo werd op Zondag 16 dezer een zeer geslaagde uitvoering gegeven door de vereniging „Floralia" in de zaal van dt-a heer van Truijen. heerste een gezellige stemming. Let Duo „Wi-jo" wist het-publick te doen gieren van de lach. BEEMSTER Geslaagd De heer J. Jonker, alhier,slaagde voor het examen slachten, hetwelk een onderdeel is van het diploma Vakbekwaamheid slager. SPORTNIEUWS A.V.V. nieuws A.V.V. 1 heeft Zondag j 1. haar eerste overwinning behaald, met niet minder dan 7—2 bleef zij in de meerderheid tegen O F.C. I. De gewijzigde voorhoede vol deed zeer goed. |Wiersma die weer als 1. bulten van de partij was, bleek een welkome versterking. Door zijn goede werk, alsmede dat van Spaarman die als 1. bin nen stond opgesteld, nam Heke laar als midvoor 5 doelpunten voor zijn rekening. Ook de achterhoede blonk wederom, door haar stoer verdedigende spel uit. Overigens kunnen allen op een goede wedstrijd terug zien, ook de debutant Klompmaker voldeed goed. Na 10 minuten spelen nam A. de leiding, fn de laatste minuut voor de rust bracht O. de stand op 1—I. Een kwartier na de rust had De Rijp een veilige 41 voor sprong verkregen. Nadat O. nog eenmaal Kroon passeert, werdt de stand tot 7—2 opgevoerd, waarbij de O-keper niet geheel vrij uitging. De Rijp A behaalde op de zwak kere tegenstander Purmerstein B een 6—1 overwinning, in deze afdeling zijnerwaarsehijnlijkKam- pioenskansen aanwezig. A.s. Zondag moet De Rijp I naar R.C.Z. in Zaandam. Als nu het zelfde anthousiaste spel als tegen O.F.C. wordt gespeeld is er mis schien kans op een gelijk spel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1