Nieuws- en Advertentieblad R IJ P ER™ «r De Rijp, Gratt, Oost- en west-Grattdij:, Zuid- en RoordscPermer en Omsireken Predikbeurten No. 569 Zaterdag 25 Maart 1922 L_ Abonnementsprijs 30 cent per drie maanden franco p.p. fl,60 per jaar Losse nummers 3 cent Verschijnt wekelijks Drukker-Uitgever: EISMA Telefoon I. Postrekening 39751 Advertentieprijs "7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie Inzending tot Donderdags DH! KIJF. Ned. Hervormde Kerk. Wegens Restauratie dienst in Doopsgezinde Kerk. Doopsgezinde Kerk. s Morgens 10 uur Ds Boeke Tan Schoorl Ev. Luthersche Kerk. s Aronds 7 uur Ds J. M. Lindeijer van Monnikendam Gereformeerde Gemeente. s Morgens 10 uur en 's Avonds 5 uur Godsdienstoefening. G RA.fi1 T. Ned. Hervormde Kerk. Geelt dienst vsordraebt Jotef et Do'htü" door Ds Boeke in de Kerk te Oraft zal aanvangen om uur. Toegang Vrij. Doopsgezinde Kerk (Koordeinde) Geen dienst Ned. Herv. Kerk. Oost-Graf tdijk. s Middags 2 uur Ds Boerendonk Doopsgezinde Kerk. Oost-Graftdijk. s Morgens 10 uur Ds van Giessen Groot-schermer geen opgaaf Driehuizen Geen dienst Z.-Schermer s Morgens half tien Ds de Pree van Alkmaar Uurgelyken stand. DE RIJP. Geboren Gerard. Jozef, z. v Paulus Bakker en van El sabeth Kaaij. OndertrouwdKornelis van Wijk, 25 j en Marina de Waal, 25 j. Overleden Johanna de Vries, 2 j. d. v Lambertus Matheus de Vries, en van Jansje Kapteln, overleden. Grietje Bleeker, 66 j. echtgen. vanJohan- nes Nicolaas Dekker. GRAPT. Geboren. Cornelis, zv Willem Slooten en Sieiske Klokkemeijer. Catha- rlna Josepliina, d v Arle van Diepen en Margaretha Dekker Overleden. Hendrik Eijk 72 j, wedr. van Elisabeth Hooijberg. DOET UW INKOOPEN BIJ HE* DIE IN DIT BLAD AD- VERTEEREN WIE TROUWT DOET G0E0 Trouwkaarten te later drukken aan HET adres A, EISMA - DE RIJP Telefoon 1 Malaria=bes fcrij ding-. (Vervolg en slot van No van 8 Maart) Ook wij waren overtuigd van de noodzakelijkheid om de kosten der malaria-bes.rijding zoo klein mogelijk te maken, zonder dat de be strijding zelve daardoor minder zou wor den. Doch nogmaals t belangstelling en medewerking der bewoners is daarvoor beslist noodzakelijkvc ral het verleenen van hulp aan de o tmuggers wordt dringend verzocht Zooals dit met veel .ieuwe denkbee!* den en zaken het ge* is, zoo is ook hierbij nog niet ieder overtuigd van het nut, om als Middel t - bestrijding der nakar'? de 3 het algemeen wordt wel medewerking ondervonden, doch nog tevelen staan onverschil ig tegenover het werk, en en kelen zelfs weigeren de voor hen zelf en voor hunne omgeving gevaarlijke malaria muggen te lateu dooden. Behalve dat daardoor natuurlijk een deel der malaria muggen, die achterhaald zouden kunnen worden, in leven blijven, werkt dit niet gunstig op den werklus: der ontmuggers. Zij gaan er dagelijks met hnn instru menten per fiets op uit. Het werk moet in den winter gedaan worden, omdat dan alleen de muggen, in hun winterslaap in groote hoeveelheden verzameld, ach terhaald kunnen worden. Wij weten allen, dat, om iets goeds te doen, er een zekere voldoening moet gevonden worden in den arbeid. Deze voldoening kan voor een deel ontstaan uit de overtuiging, dat men een goed werk doet voor een ander deel speelt bij velen de waardeering van hunnen arbeid een groote rol. Dit laatste is bij de muggenverdelgers. Zooals wij hebben opgemerkt, een niet te onderschatten fac tor. Wij zouden daarom allen, en vooral de meer ontwikkelden, die berer in staat zijn het nut der muggenverdelging te be grijpen, willen opwekken om de muggen- verdelgers in hun arbeid te steunen, waar noodig daadwerkelijk, maar vooral ook door het toonen van waardeering voor het werk, waardoor de menschen zeker met nog meer ijver en opgewektheid en dus nog beter, hun ia den wintertijd lang niet altijd aangenamen en weinig afwis selenden arbeid zuilen verrichten. Er wordt getracht met zoo weinig mogelijk werkkrachten, zooveel mogelijk werk te laten verrichten. Daarvoor is s eun, voor al opwekkende moreele steun, onontbeer lijk. Toont, door dien aan de muggenver delgers te geven, dat het niet alleen te doen is om critiek, wanneer op de wei nige arbeidsprestatie van den tegenwoor- digen tijd wordt gewezen. Toont, dat gij het streven om die te verbeteren, wilt steunen en dat niet het door velen zoo aanbevolen en in dezen werkelijk onmis bare partieul ere medewerken slechts een leuze blijkt te zijn. Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. Niemand is meer over tuigd dan wij, dat da muggenverdelging niet zoo is, dat wij, dankbaar en voldaan, niet nog naar verbeteringen moeten trach ten. Maar wel is het onze vaste over tuiging dat deze verdelgingskrijg, op logische gronden berustend en betrekkelijk weinig kostbaar, in het belang van dein malariastreken wonende bevolking moet worden voortgezet, hetgeen echter alleen mogelijk is, als wij op de medewerking der bevolking mogen rekenen wier lichame lijk en flnantieel belang daarbij ten nauw ste betrokken is. Wij zullen gaarne elke opmerking en elk voorstel, dai tot ver betering in welke richting ook kan leiden in ontvangst nemen en overwegen. Men critiseere echter niet uit onbekendheid of onwetendheid. Daarmede is geen enkele zaak gebaat. Dr. H. ALDERSHOFF, Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid, Utrecht Dr. F. H. HEKEWERTH. Tijd. Geneeskundig Inspecteur v. d. Volksgezondheid, Nijmegen 1 r f7 DE RIJP Zondag hield het Rijper Fanfare een muziek'ocht door de ge meente en bood tevens den ingezetenen een bus aan tot collecte voor de nood lijdenden in Rusland. Het fanfare had hiermede wel succes, daar het niet on belangrijke bedrag ad f 161,31 J werd bijeengebracht. Wij herinneren aan den muziekavond van 't Nut op heden avond. Zaterdagavond trok ook van hier een groot gezelschap R. Katholieken op om deel te nemen aan den Stillen Om gang ter herdenking van het Hoogfeest van het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam den 16den Maart 1345 aldaar voorgevallen. Een menigte geschat op 30000 mannen uit verschillende plaatsen nam deel aan deze processie en volgde in stil gebed den alouden weg. Woensdag a.s. wordt in café Dil een buitengewone uitvoering gegeven door Van der Hilst-Ensemble voor de groote verscheidenheid van het op te voeren programma verwijzen wij naar achter staande advertentie. WEST-GRAFTDIJK. Donderdag en Za'erdagavond gaf het Fanfare-corps en Zangvereeniging de gewone jaarlijk- sche uitvoeringen welke goed waren be zocht en wat van Muziek, Zang en Too- neel ten beste is gegeven, vond een aange naam onthaal, Dank zij de goede leiding van den Directeur maakt deze vereenl- ging bij haar uitvoeringen steeds een goed figuur. Door het Fanfare-corps en de Zang vereeniging Graftdijk zal deel genomen worden aan het concours te Oostwoud. DE RIJP. Donderdagavond ver gaderde de Coöp. Spaar- en Voorschot bank in café Dil waarin verslag werd uitgebracht over 1921 en Rapport over het beheer in 1921. Voorts werd de Balans- en Verlies- ea Winstrekening vastgesteld waaruit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1922 | | pagina 1