R IJ P E R Nieuws- en Advertentieblad No. 5©2^Zafcerdag24JunilB2 2 vaar He Rijp, Grali. Host- en West-Graftdiik, Zuid- en Noordscbermer en Qilreten u Predik beurten 3SU Abonnementsprijs I 30 cent per drie maanden franco p.p. fl.öO per jaar Imsse nummers 3 cent i Verschijnt wekelijks Drukker-Uitgever: .A. EISMA Telefoon 1. Postrekening 39751 Advertentieprijs "7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie Inzending tot Donderdags bh KIJF Ned Hervormde Kerk. wegens Restauratie, dienst in de Doopsgezinde Kerk. Doopsgezinde Kerk. s Morgens 10 uur de Heer Barends Godsdienstonderwijzer - Evangelist Ev. Luthersche Kerk. geen dienst. Gereformeerde Gemeente. s Morgens 10 uur en 's Avonds 5 uur Godsdienstoefening. O R A F T. Ned. Hervormde Kerk. s Morgens 10 nnr Ds Heep Doopsgezinde Kerk (Noordeinde) s Morgens IQ uur Ds van Giessen Ned. Herv. Kerk. Oost-Graftdijk. s Morgens 10 uur Ds Groot Doopsgezinde Kerk. Oost-Graftdijk. Geen dienst Groot-schermer geen opgaaf "Driehuizen s Morgens 10 uur Ds Verwaal van Alkmaar Z.-Schermer Geen dienst Unrgelijken stand. DE RIJP. Geboren Dirk. z. v. Pieter Brouwer en van Barbera Kieft. GRAFT. Ondertrouwd Kiaas Sas, 24 j van öeemster en Maria, Anna Klinken berg, 23 j Jozeph Smit, 31 j. en Clazina Schouten, 27 j. van Zwaag. Getrouwd Dirk Brouwer en Petronelia de Ruiter van Jisp. Correlis Nap van Akersloot en Sij'je Brouwer. Markt Pürmerend. Fabriekskaas f 42.Rijksmerk f 44. - Boerenkaas f 39.Rijksmerk f "44 Boter f 2 20 k f 2 30 Eieren f 7.k f 8. Eendeneieren f 6 50 Vette Koeien f 85 af 1.30 per Kg Vette Varkens 0.88 a 94 per Kg "CTit den Omtrek De Rijp Woensdag wordt de sluis weer voor 't schutten ge opend; ze heeft '11 prima prima reparatie-rei nigings-verbeterings beurt ondergaan. DE RIJP. Dinsdagavond vergaderde de Raad der gemeente. Afwezig de heeren Kaaij (met kennisgeving) en de Moes. Na voorlezing en goedkeuring Notulen wordt ter tafel gebracht adressen van Jb. Fuchs en S. v. a Heide met verzoek de aangeplempte grord te mogen koopen resp. voor f 20. en f:1. welke verzoeken worden toegedaan, be ioudens goedk. G.S. Adres van A. Bakker te Hoorn tot aankoop van een 40 M2 gemeentegrond achter de woning van Beems erboer wordt in handen gesteld var! B en W. Voorts deelt de Voorzitter mede, dat hij, behoudens goedkeuring van den Raad en Ged. St., van de Mij tot Bev. van Nijverheid alhier heef; gekocht voor de gemeente den grond naast de O. L. School (woning van der Mtulen) voor f 100. met verplichting voor afhekking te zullen zorgen. Het terrein kan tijdelijk worden verhuurd, of als de tijd gunstig mocht worden kan daar een uitnemend lokaal komen voor Gymn. "Oef. De Raad keurt «lezen koop goed. De heer Schouten dringt er op aan dat hier geen kar-vtil wordt gebezigd voor gelijkmaking0< 'f zag hij het terrein liever bi) de O. ^«irckkca voer ruime speelplaats, waar de kinderen be hoefte hebben. Na goedkeuring tot eenige af-en over schrijving op den dienst 1921,'22, wordt de vergadering gesloten. Dinsdagavond vergaderde in cafe Gabel voor matig bezette zaal de S.D. A.P. met als spreker de hr Westerhof, lid van den Raad te Alkmaar Sprekers rede werd met aandacht ge volgd bij zijn uiteenzetting waarom de arbeiders er belang bij hadden om zich toch vooral te organiseeren en te stemmen op de S.D.A P. Ook bracht hij de wenscheltjkheid ter sp'ake van socialisatie in het belang der arbeiders waardoor de gevormde meerwaarde ten bate vaD het algemeen zou komen. Debat had niet plaats In café Gabel komt Maandag avond Mevr. Aukes en de heer Ds Spaargaren spreken voor den Vrijz. Dem. Bond. GRAFT. Woensdagavond vergaderde de Raad der gemeente. Alle leden aanwezig. De secretaris leest de notulen welke worden goedgekeurd en vastgesteld. De voorz, laat circuleeren een model schoolrapport om uit te reiken aan de leerlingen waarop de ouders de vorde ringen en gedrag der leerling:n kunnen nagaan, en waarover de wenschelijkheid der schoo'comm. is betoogd. Voons zijn ingekomen bericht van de heeren C. Slooten tn Graft, Tenty, Ton en Bus dat zij haar functie inzake arbelds-bemiddeling aan nemen; Idem van mej. Hoekmeyer dat zij de benoeming tot onderwijzeres te Oost- Graftdijk aanneemt. Idem, van Tenty en W. Oud dat zij de benoeming tot lid armbestuur aannemen. Bericht Ged. St. houdende goedk. kohier hondenbelasting. Idem, betreffende suppl. koh. 1921. Voorts hebben B en W bij den ont vanger de kas in orde bevonden meteen bedrag van f 2380.17 Goedgevonden worden eenige posten af- en over te schrijven tot een'bedrag van f 347, 39, en vast te stellen suppl. kohier ad f 5442,43 in ontv. en uitgaai. Ingekomen schrijven van C. J. Bijvoet met verzoek om in verband art. 15 L. O. wet vrijstelling van tol te mogen hebben voor de kinderen die de R. K. school te de Rijp bezoeken, idem voor kerkwagens De voorz. stelt voor den heer Bijvoet te verwijzen naar de gemeente Z. en N. Schermer; waar zijn verzoek thuis hoort wordt goedgekeurd. Terugontvangen werd de Verord. Vleeschkeuring met verzoek eenige adm, wijzigingen aan tfc brengen goedgekeurd, Róhdvraag De heer Heijnis vraagt naar het onder zoek straatsteenen. De Voorz zegt, dat hij op ad"ies van den opzichter tot goed keuring van aankoop heeft besloten, daar de prijs f 30. was, tegen anders f 40 het blijkt echter dat ze in 't gebruik nog tegenvallen de Raad is dan ook over tuigd dat hier goedkoop duurkoop is, wat toch de opzichter had moeten weten. De heer Tromp vraagt omhandleiding voor s'.embureau deze zal circuleeren. Ook deelt de heer Tromp gegevens mee over de bewuste meter'ijking vol gen, ad- ie:, d-c. hem bi) Jen Ua v. d Waarden ingewonnen is dit voor kleine gemeenten te ontraden het eiseht èn veel studie maar ook veel routinebeter defecte meters op te zenden. De Voorz. dankt de heer Tromp voor zijn moeite en de Raad gaat met diens conclusie accoord. De heer Ton informeert of geen adres is ingekomen van Jan Koning, De Voorz. zegt: bij den Raad niet, wel bij mij dat deze kenoisgeeft z'ch als timmerman te vestigen en aanbeveelt voor gemeentewerk. De heer Ton meent aanbesteding ge- wcnschtook dat bij aanvraag de be trokkene weet, dat collega's eveneens inschrijven. De Voorz. vindt dit laatste bespotte lijk het werkt samen-doen in de hand: overigens stelt men zich te veel voor van het gemeentewerker wordt zooveel mogelijk eerlijk verdeeld tusschen de ver schillende belanghebbenden. De heer Bruin vraagt hoe de opname van het werk eigenlijk geschiedt, omdal het hem verwondert dat als de opzichter uitkeek deze toch zeker het g-.brek aan de hoofden bij de Zuidetbrug had gezien en licht de situatie eenigszins toe. De Voorz. acht deze zaak belangrijk genoeg den opzichter hierop te wijzen om dat het verkeer daar zoo druk is. Nog informeert de heer Bruin naar het Brandspuit probeerenhij acht hier voor betaalde krachten niet cocdig, wel, dat ieder aangewezene de oefening mee maakt om in geval van brand ook te weien waar zijn werk is. De heer Tromp vindt ook dat alle organisatie weg is. De heer Brouwer juicht de thans ge volgde methode toe; men behoeft dan niet ieder w.eg en v.eer op te roepeo. De Voorz. sprekers beantwoordende vindt het spuit-probecren niet noodig voor de mannen maar voor het onderzoek naar de spuiten. Deze worden thans veel beter bediend. Ook voorkomt men den grooten janboel die anders altijd heerscht. Wordt besloten te laten als het is. De heer Tozj wijst op den vervuilden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1922 | | pagina 1