fflor De Rijp,Graft Moardeindfi, 0.- en tf-Graflit Z- en N-Sctiermer, Beemster en Omstreken BOEKHANDEL HOOGCARSPEL (fa. EISMA), De Rijp Maakt reclame! Laat <le Rijper Courant [Jw advertenties verzorgen ■H DA6ELIJKS GEO PEN D. HBHH Aboiinementsgeld 2e halfjaar 1935. No. 39751 Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f l.GO per jaar Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij Ct. JT. Hoogcarspel (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon I. Postrekeniax 39751 A-dvertentieprijs 7* cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags Verschljnt Wekelljk* PFtEDIKBE UFt TEN De Hljp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Bevestiging kerkeraadsleden. Doopsffezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. P. Keuning Ev. Duthersohe Gem. s Avonds 6j uur Ds. Th. Scharten 10 uur Zondagsschool. Aangifte van nieuwe leerlingen Gereform. Gemeente s Morgens 10 uur en 'sMiddags 3 uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Dinsdag 11 Januari a.s. s Avonds 8 uur: Openbare Bijeenkomst „V.C.J.B.". (zie adv. in dit nr.) Doopsffezinde Gem. Noordeinde van Graft s Morgens 10 uur Ds. Van Brakel Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Theol.Cand.E. Baart van Alkmaar West-Graftdijk dienst te Oost-Graftdijk. Deze week worden de catechisaties weder hervat. De Huisvlijtclub wordt deze week op Woensdag gehouden. DINSDAG en WOENSDAG 2-5 uur Tentoonsteiling in de Consistorie. (zie advertentie) Donderdag, 's avonds 7 uur Schaak- en Damclub in de Consistorie Doopsffezinde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst Driehuizen geen dienst Zuid-Sohermer geen dienst Groot-Schermer geen dienst I >e Rijp Vrijdagavond jl. werd alhier een Ouderavond gehouden in de Openb. Lagere School. Deze avond was geheel gewijd aan filmvoorstellingen. De aanwezigen maakten op het witte doek een reis mee van de Graaf Zeppelin naarNoorwe- gen en Zuid-Amerika, terwijl te- vens, in een andere film, de levensomstandigheden in Britsch- Indie werden vertoond. Opnieuw aangevuld met een 26-tal nieuwe romans Een filmpje van Volendam en Marken werd gedraaid, terwijl daartusschen door een paar hu- mor-draaiprenten de lach opwek- ten. Een en ander werd tenzeerste gewaardeerd door de niet talrijk opgekomen. De hr v. Houwelingen opende en sloot deze avond als voorz. van de Oudercommissie. 's Middags werden zoowat gelijke films aan de kinderen vertoond. i Dinsdag jl. is de cursus „Eer- ste Hulp bij Ongelukken", ge- organiseerd door de afd. de Rijp van „Het Witte Kruis", aangevan- geu. in totaal wordt thans door 49 dames en heeren deelgenomen. Geen onbelangrijk succes voor het bestuur. In caf£ Blokdijk werd Don derdag een bridgewedstrijd ge- speeld tusschen de clubs te Spijkerboor en de Rijp. Voor elke club kwamen 12 deelnemers uit, verdeeld in twee groepen van 3 tafels. Als technisch leider fungeerde de heer Witteveen, leermeester van beide vereenigingen. Het kon natuurlijk niet uitblij- ven, dat enkele koppels wel eens struikelden, doch over 't algem, hadden spelers en leider reden om tevreden te zijn. Spijkerboor wist tenslotte wel- verdiend te winnen met een voor- sprong van 2270 scorepunten. De uitslagen der koppels waren als volgt: Groep A. Spijkerboor. 1 H. Hooijberg-H. Kromhout 11 match- punten. 2 P. Th. Groot-mej. v. d. Meer ook 11 m.p. (minder scorepunten). 3 L. v. d. Meer- C. Leegwater 14 m.p. De Rijp. I H. Sunder-mej. M. v. d. Burgh 11 m.p. 2 G. Kra- mer-W. v. d. Bosch 11 m.p. 3 C. Blokdijk en H. v. d. Bosch 14 m.p. Groep B. Spijkerboor,I P. Hel- der en mej. R. Hop 10 m.p. 2 P. Schoenmaker en C. Helder 11 m.p. 3 J. Schermer en mej. Rie Slooten 15 m.p. De Rijp I mevr. v. d. Bosch en C. Blokdijk Cz. 11 m.p. 2 P. Beers en C. Hartog 12 m.p. 3 J. Kaptein [en mej. Riek Blokdijk 13 m.p. De returnmatch, die te Spijker boor zal plaais vinden.werd be- paald op Vrijdag 17 Jan. a.s. Uitroeriag „Voorwaarts". Zooals we verleden week reeds meldden, geeft de Arb.Zangver- eeniging „Voorwaarts" Zondag a.s. haar jaarlijksche uitvoering in de zaal van den heer C Blok dijk Az., alhier. Wij behoeven er niet op te wijzen, dat dit een goede uit voering zal worden. Er is wederom met ernst ge- studeerd, zoodat de ten gehoore te brengen nummer goed zullen zijn. Er staan mooie nummers op het programma. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de betreff. adv. in dit nummer. Uziog y.C J B. Op Dinsdag 14 Januari a.s. wordt door de V.C.J.B. een lezing gehouden, terwijl de Bondsfilm vertoond zal worden en zang door de leden o.l.v. den heer Wij verzoeken onze lezers bij wien de bode niet persoonlijk hetabonnementsgeld ophaalt, dit even op onze postrekening toe te zenden. Wanneer U ons nu 80 cent toezendt, bespaart U daarmee 25% aan kwitantiekosten, daar wij anders over f 1,disponee- ren. Wij herinneren er aan, dat voor ons blad het abonnement niet vooruitbetaald is. Die hier- op bedankten, zijndus evengoed ons een half jaar schuldig. De postkwitanties worden Vrijdag 17 Jan. a.s. verzonden. Wij verzoeken dringend deze bij eerste aanbieding te voldoen met het oog op de hooge incas sokosten. De Administratie. Burgeriyke Htand. Nadrnk verboden. DE RIJP. Geboren Margaretha Catharina, doch- ter van Hermanus J. Kaptein en van Cornelia M. Vlaar. Margaretha Anthonia, dochter van Petrus Kuipers en van Cornelia Nibbering. Overledem Antje Walch, oud 75 jaar, wed. van F. E. Huntink. GRAFT. Geen aangifte. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Geen aangifte. BEEMSTER. Geboren i Maria Agatha, dochter van J. C. Koopman en van G. Groen. Alida, dochter van J. van Kempen en van M. van Splunter. Ondertrouwd Henrique CarlosStapel, 24 jaar en Johanna Jacoba de Boe, 21 jaar, OverledenSijbreg Hoeve, 73 jaar, ongehuwd. Klaas Oukes, 72 jaar, echtgenoot van Grietje Schouten. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 2 Jan. tot 9 Jan. '36 Vertrokken personen: Trijntje Walch, van Rechtestraat 44 naar Aalsmeer, Tehuis „Rustoord". J. Baas ten gehoore gebracht zal worden. Als spreker staat in de adv. aangekondigd de WelEerw. Heer J. M. van Veen, Algem. Bonds- secretaris. Voor bijzonderheden als adres- sen voor gratis toegangsbewijzen enz. verwijzen wij naar de adv. in dit nummer. „Boogstratea-avoad". Woensdag 15 Jan. a.s. geeft de heer Hoogstraten zijn 2e de- clamatie-avond. Als slot voor de pauze, zal .Waan" (een kort eigen werk) worden gebracht. Het is de dia- loog van een waanzinnige, die deels zich zelf beschuldigt, doch in hoofdzaakde wereld buiten hem. i In het deel na de pauze (dat is gewijd aan de humor) zal o.m. worden gegeven„Een probaat middel". E£n der kostelijke schetsen van Justus van Maurik, waarin hij verhaalt van de ont- moeting tusschen een praatzieke juffrouw, die juist in de trein- coupg komt te zitten naast een slaaplievend, en daardoor vreemd- soortig man. Dat deze situatie aanleiding geeft tot merkwaar- dige dialogen, laat zich begrlj- pen Voor tijd en plaats verwijzeji we voorts naar de adv. in dit nummer. Jo do Baas. De Studieclub houdt zijn eerste bijeenkomst op Donderdag 16 Januari met denzelfde spreker als verleden jaar. Wij vermoeden, dat r 1 Hi J |,J jjp |Q| NIEUWS- ei ADVERTEHTIEBLAD plui incassokosten LEES BIBLIOTHEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1