Yoor De Rjjp, Graft, Hoordeindg, 0 - en W.-Graftdijl, Z- en R.-Schermer, Beemster en OmMen Nutsspaarhank No. 1297 Zaterdag 14 Maart 1336 H Maakt reclame! Laat <le RijperCourant Uw advertenties verzorgen. K .Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p.^fr 1.60I per jaar Losse nummersf3 cent Electrische I GK J. Hoo^ (Fa. Eisma) - Telefoon i. Poitrt )rukkerij sarspel De Rijp keaimg 39751 A.dvertentieprijs "7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - Vernchljnt Wekelljkn PHEDIKBE UFt TEN De Bijp Ned. Hervorm.de Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. P. Keuning Ev. Duthersche Gem. s Morgens 10i uur Ds. Q. J. Duyvendak van Haarlem Gere form. Gemeente s Morgens 10 uur en 'sMiddags 3 uur Leesdienst. Donderdag 19 Maart s Mlddags 1.30 en 's avonds 7.30 uur Ds. Ligtenberg van Lisse (Bid-dag) Graft Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft s Morgens 10 uur Ds. Meihuizen van Wieringen Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk s Avonds 7 uur Ds. J. E. Loysen West-Graftdijk avonddienst te Oost-Graftdijk. Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst Vrijdag 20 Maart, 7i uur 's avonds Broeder- en Zusiervertoeving. Lezing met Lichtbeelden. Driehulzen geen dienst Zuid-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Groot-Sohermer s Morgens 9) uur Ds. J. Heep IJ>e Fiijp Yergaderiag Coop. Spaar- ea Yoorschotbank „de Rijp" G A Donderdag 3 dezer vergader- de in cafe Post bovengenoemde bank onder leiding van den voorz.-kassier, den heer A. Eisma. In het openingswoord herdacht de voorz. de in 1935 overleden leden de heeren J. Kostelijk, K. Valk en K. Humer, welke vanaf de oprichting tot de meest belangstellende leden hebben behoord en wier verscheiden met waardeering werd herdacht. De notulen werden voorgele- zen en onveranderd goedgekeurd. De kassier gaf een toelichting bij de behandeling van de balans, verlies- en winstrekening, waar- uit we het volgende noteerden: te Heemster Lid van den Ned. Spaarbankbond Kantoor geopend: Maandag: van 9—4 uur Dinsdag: 3—4 en van 6Va—8Vs uur Woensdag: 9—4 uur Donderdag: 9—4 Vrijdag: 9—4 en van 6Vs 8Vi uur Zaterdag: 9—1 uur DINSDAG te PURMEREND (Koemarkt no. 6) van 8Va— 12Va uur. Per 31 December stonden uit div. leeningen f 6215 50; depo sit's f 4676.64; kas f 3480 40; hypotheken f 21950.effecten f 54367.50. 113 voorschotten werden afgelost met f 41631.25; uitgegeven 112 voorschotten met f 41095. per balans f 20405.— aan Spaargelden werd ingelegd f 42161.70 en terugbetaald f 44859.95; per balans f 100877.- Het reservefonds bedroeg per 31 December f 9402.30; het aandeelenkapitaal f 3480.-waar- borgfonds f 500.-. De balans sloot in onivangst en uitgaaf met f 114 327.36.-. Het nadeeling koersverschil der effecten werd van de reserve afgeschreven welke daardoor met f 2002.99 verminderd werd, aan bedrijfswinst werd f 909.75 gemaakt. De Credietcommissie bracht rapport uit over het gehouden beheer en deed voorlezing van het accountantsrapport, waaruit bleek dat de administratie vol- maakt in orde was, dat alle waarden in goede staat aanwezig waren, geadviseerd werd de in- gediende balans, verlies- en winst rekening goed te keuren en de administrateur te dechargeeren voor zijn beheer waartoe dever- gadering met algemeene stemmen besloot. Aangenomen werd het bestuurs- voorstel de rente van voorschot ten, spaargelden enz. te houden als vorige jaar. Bestuursverkiezing moest plaats hebben wegens aftreden van den heer F. Rijkes, wegens overlijden van de heeren K. Valk en K. Humer en wegens bedanken als voorzitter door den heer Eisma, welke thans nog alleen als kassier fungeerde; voorts was de heer B. Visser aan de beurt van aftreden als lid van de Raad van Toezicht en de heer Hamstra als lid der Taxatie-commissie. Niettegenstaande deze belang rijke mutaties had alles een vlot verloop en werd het besiuur als volgt samengesteldF. Rijkes voorz., K. Tuin seer., B Visser penningm., D. Hooijberg en P. Hop bestuursledenO. Ham stra, J. Molenaar en H.v.Oenen, Raad van Toezicht en T. Brun- tink, P. Dekker en S. Hot)entot, Crediet-commissie. De rondvraag bracht enkele mededeelingen van internen aard naar voren, waarna de voorzitter sloot met dank voor flinke op- komst en de prettige wijze waar- op de agenda door de leden werd afgewerkt, de hoop uitspre- kende, dat het ingetreden jaar in elk opzicht voor leden en in- stelling gunstig moge verloopen. Overplsatsicg Rijksreldwachler. Bridge-Sport. Yerbaadcarsm Witte Kruis. Vergadering Floralia ea Buisvlijt. Bxamsa afaemen ea geslaagdei. Soggestie - Hypnose. Hurgerluke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geen aangifte. GRAFT. Geboren: Matheus, zoon van Elbertus Molenkamp en van Cornelia Haanraads ZUID- EN NOORDSCHERMER. Geen aangifte. BEEMSTER. Geboren i Remmetje, dochter van J. Klomp en van G. de Boer. Poulus, zoon van A. Verhoef en van T. Boon. Pieter Lucas, zoon van A. Welink en van A. J. v. d. Zel. Overleden: Pieter Zeeman, 83 jaar, weduwnaar van Bregje de Goede. Willem Woudstra, 9 jaar, zoon van L. Woudstra en van T. Haagsma. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van B Mrt. tot 12 Mrt. '36 Vertrokken personen: Bauke Sieswerda, van Rechtestraat 79, naar Amsterdam, Willemsparkweg 172 ii. Verhuizing binnen de gemeente J. de Lange, van Lievelandsbuurt 322, naar St. Jacobsbuurt 373. Wed. L. Walch, van St. Jacobsbuurt 365, naar Oostdijkje 132. Dienstplicht. De keuring van de Dinstplich- tigen der lichting 1937 uit deze gemeente zal worden gehouden te Alkmaar, op Maandag 6 April a.s. v.m. 9.15 uur, Doelenstr. 3. Bij beschikking van den C.d.K. zijn de volgendeidienstplichtigen der lichting 1937 uit deze ge meente, voorgoed vrljgesteld van den dienstplicht wegens broeder- dienst: M. Alles, P. J. N.Leguit, C. Nibbering, W. Nibbering, Th. Roet, G. Tol en M. Verdonk. Grraft Belangrijk Beslalt. Dienstplicht Den dienstplichtige S. Gras- boer der lichting 1937 is vrij- stelling van den dienstplicht verleend wegens broederdienst. W est-Grattdjj k Oafslag Onderwijzeres. pins ijAassokostfn Per 16 Maart a s. ii de Rijksveld- wachter, de heer P. Smlt, thans te Alk- maar, naar onze gemeente overgeplaatst. De op Vrijdag 6 Maart (1. gehouden Bridge-weditrijd tegen ..Steeds Be'.er" te Spijkerboor is wederom voor R.B.C. een groot succes geworden. Door R.B.C. werd met niet minder dan 9000 winst- punten gewonnen, wat een fraal resultaat is, daar .Steeds Beter" een jaar langer bestaat dan onze plaatseljjke vereentglng R.B.C. 1. H. Kromhout-J. Hop 9 m.p. 2. J. W.WolkorteW. v. d. Bosch 11 m.p- Dinsdag 10 Maart werd van boven- genoemden cursus de laatstc der 10 avonden gehouden. Door den heer 1. C. van Straaten werd namens alien met hartelijke woorden dank gebracht aan Dokter Hilbrands, alsmede aan Zuster Labree voor de bij- gebrachte kennls in het eerste hulp ver- leenen bij ongelukken. Hlerna overhandigde de heer van Straaten als waardeering een'ge cadeaux aan Dokter Hilbrands en Zuster Labree. Dokter Hilbrands was aangenaam ge- troffen door deze ulting van dankbaar- held. Hij dankte, mede namens Zuster Labree voor de hartelijke woorden en de cadeaux. Het had hem vreugde gegeven, dat geen der 70 leerlingen tusschentljds weggebleven was. Deze cursus is dus een groot succes voor de afdeeling De Rijp geweest. De vergadering van bovengenoemde vereenlging is thans geiteld op Dinsdeg 17 Maart a.s, Abusievelijk stond in de vorige advertentle 3 Maart vermeld In- plaats van 10 Maart. Men leze ds adv. Dinsdag a.s. wordt in de smedertj van de fa Th. Bruntink alhier, van een 8- tal leerlingen van de Avondvakteeken- school het praktisch examen afgenomen. De heer E. Drenth. leerling van ge- noemde school slaagde te Wognumvoor het diploma timmerman, terwljl de heer A. Beers zijn examen teekenen met goed gevolg aflegde. Blljkens de advertentle zal over boven- genoemd onderwerp Jo de Haas komen spreken. Wederom is zijn cursus in 3 avonden verdeeld. De heer de Haas is in deze materie zeer goed ingewerkt, zoodat we vermoeden, dat het niet aan belaugstelling zal ontbreken. De cursus wordt tevens in West-Graft dijk gehouden. Voor bijsonderheden leze men de be- treffende advertentle. In de readsvergedcrlng van VrtJdag 6 Maart )1. werd met algemeene stemmen besloten tot het bouwen van een centrals sehool voor Oost- en Wtst-Graftdljk, alsmede voor Spijkerboor (Jlsp) en Koger- polder. Hlerop zal de goedekeuring van Ged. Staten aangevraagd worden. Tengevolge van de nleuw vastgestelde leerlingenschaal, moest aan Mejuffrouw Measchaert ontslag worden gegeven. In de raadsvergaderlng van Vrijdag 6 Maart j.l. is dit nntslag eervol ver leend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1