voor Oe Rijp, Sratt, Koordeinde, 0 - en Mali l en N.-Schermer, Beenster en Omstreken Neemt nu eens proef l.l. FILMS P. de Rijke Oe lijp N o. 1301 Zaterdag XX April 1936 Maakt reclame! Laat de Rijper Courant Uw advertenties verzorgen. RIJPER NIEUWS-en ADVERTENTIEBLAD Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.0O per jaar plas incassokosten Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij G. .1. Hoogcarspei (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon 1. - Postrekening 39751 Advertentieprijs 7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - VerechIJnt Wekelijks BH EDI KB E TJB TEN De Bijp Ned. Hervormde Gem. Ie Paaschdag s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem Ie Paaschdag s Morgens 10 uur Ds. P. Keunirg Ev. Luthersche Gem. 2e Paaschdag s Morgens 10£ uur Ds. Th. Scharten Gereform. Gemeente le Paaschdag s Morgens 10 uur en 's Middags 3 uur Leesdienst. 2e Paaschdag s Morgens 10 uur Leesdienst Graft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem Nootdeinde van Oraft 2e Paaschdag s Morgens 10 uur Ds. Britzei van Wormerveer NedHervormde Gem Oost-Qraftdijk 2e Paaschdag s Morgens 10 uur Ds. J- E. Loysen West-Graftdijk le Paaschdag s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Collecte voor de Herv. Kerk in Zevenburgen Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdljk geen dienst Driehuizen geen dienst Zuid-Schermer geen dienst Groot-Schermer le Paaschdag s Morgens 9£ uur Ds. W. A. Kastein Bevestiging van lidmaten en een diaken. I Rijp Otze Zaiddijk. Op de Zuiddijk zijn thans bij na alle boomen verdwenen. Het aanzien wordt hierdoor niet mooier. Doch wij vermoeden, dat wan neer de weg verbreed zal zijn, men zal overgaan tot de aanplant van jong gewas, hoewel het dan weer eenige jaren zal duren, voor het weer zoover is, als het thans was. Aanbesteding. Naar we vernemen is aan den heer O. Matser, het bouwen van 3 betonbruggen, in de Haarlem Uitzetten Pootvisch Vischwater De Rijp 1936 mermeer nabij Nieuw-Vennep opgedragen. Anti-lawaai Donderdag jl. werd voor de eerste maal bij de fa. Brunttnk, alhier, een paard beslagen met ijzeren hoefbeslag en gummi onderlaag. Deze vinding komt uit Frank rijk en is voor geluiddemping in den handel gebracht. Het paard liep nog wat on wennig, daar het zich zelf niet meer hoorde. Onderscheiding. Naar men ons mededeelt, is door H.M de Koningin aan den heer W. van Achteibergh te Am sterdam, de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere- Medaille in zilver toegekend, wegens 50-jarig dienstverband. Nieuwe perspectieven. De heer D. Hooijberg alhier, is overgegaan tot de aankoop van een groote luxe touring-car voor groote reizen. De Carosserie is gebouwd en gemonteerd te Oudkarspel. De wagen maakt een prach- tigen, modernen indruk. De nieuwste snufjes zijn aan gebracht, zoo ook een radio-toe stel. De reisgenooten zullen dan altijd op reis naar de nieuwsbe richten van het A N.P. kunnen luisteren alsmede kunnen genie ten van de programma's. Lezingen Ja de Haas Suggestie en Hypnose. Donderdag jl. werd de laatste van de 3 winterlezingen gehou- dnn over: Suggestie. Hypnose en Ideoplastie. Voor de I 'asclion van mijn N0UGATINE GEBAKJES, M0CCAPUNTEN, SLAGROOMSOEZEN en DIVERSE GEBAKJES. - Tuingracht 425 - DE BIJP - Deze lezingen hadden als doel, de verschijnselen begrijpelijk te maken, die zich eenige jaren ge leden hebben gemanifesteerd aan Theresia Neumann en aan Paul Diebel. Destijds was er een geweldige belangstelling voor deze beide figuren, rond de zeer vreemd soortige verschijnseldn welke zij manifesteerden. Jo de Haas heeft gepoogd op streng wetenschappelijke gronden deze verschijnselen dui delijk te maken en heeft daartoe in de eerste voordracht gespro ken over het wezen der Sugges- te en de gevolgen daaruit voort komende De tweede avond werd besteed aan het verschijnsel der Hypnose, waarbij ook werd be licht het wezen van het z.gn. slaapwandelen. Aan den hand van tal van voorbeelden werd duidelijk ge maakt welke zeer merkwaardige processen van geestelijke en als gevolg daarvan van lichame- lijken aard, zich in en aan den mensch voltrekken. De derde voordracht werd be steed aan een bespreking van Burgerljjlie stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Qeen aangifte. ORAFT. Geboren: Grietje Elizabelh, dochter van A.van Petten en van A. Schoone ZUID- EN NOORDSCHERMER. Ondertrouwd: Johannis van Ammers, 31 jaar, wonende te Graft en Guurtje Molenaar, 23 jaar, wonende alhier. Aie van der Meer, 26 jaar, en Trijntje Mosselman, 27 jaar, beiden alhier. Overleden: Johannes Joseph Rood,oud 23 dagen. BEEMSTER. Geboren i Jentien, dochter van C. Pauw en van J. Kwadijk. Ondertrouwd Petrus Eeken, 31 jaar, en Jacoba Petronella Maria Brantjes, 28 jaar. Klaas Boot, 21 jaar, en Grietje Waterdrinker, 22 jaar. Karl Hermann Wilhelm Fuchs, 25 jaar, en Neeltje Eijssen, 23 jaar. Izak Comelis van Driel, 32 jaar, en Maarlje de Jong, 26 jaar. GehuwdPieter Knip, 29 jaar, en Maarlje Beets, 21 jaar. Overleden: Reijer Plas, 64 jaar, echt genoot van Trijntje Ootjers. het .medelijden". Het ons allen wèlentochjiet bekende verschijnsel 1 Spreker liet zien wat medelij den zeer precies was, hetgeen voor de aanwezigen stellig een openbaring was. Zoodoende immets werd het duidelijk, dat het gewone medelij den eigenlijk de allereerste, zeer zwakke vorm is van het verschijnsel, dat Theresia Neu mann manifesteerde en dat bij haar wordt genoemdIdeo-plastie. Ook deze voordracht heeft ongetwijfeld weer tot dieper in zicht der bezoekers bijgedragen. De voorzitter hoopte dan ook dat deze voordrachten die de levensproblemen, zaken waarvoor toch eigenlijk ieder mensch zich interesseereu moet, óók in de Rijp de belangstelling niet alleen zullen houden maar vooral ver- grooten 1 De lezingen zullen in de herfst worden voortgezet. Eerste uitroeriug via „Het Rijper Klein-Tooneel" Ten overvloede wijzen wij on ze lezers nog even op de adver tentie van bovengenoemd gezel schap. In ons vorige nummer MIMOSA - AGFA - KODAK Ontwikkelen, afdrukken, vergrooten enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1