Yoor De Rijp, Graft, Nsordeinde, 0 - en W-GraiijK, en N.-Sctiermer, Deemster en Omstrefien A50I1EEET U OF LIBELLE cent per week 0,1, S B Maakt reclame! Laat de RijperCourant Uw advertenties verzorgen. A.bonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.0O per jaar Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij d-. J. Hoogcarspel (Fa. Eisma) - De Rijp Telefooa 1. Poitrekeniag 39751 A.dvertentieprijs "7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - Varschljnt Wakalljks PFtEDIKBE UB, TEN De Ftijp Ned. He worm tie Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. 8 Morgens 10 uur D», P. Keuning Ev. Duthersohe Gem. s Morgens 10} uur Ds. Th. Scharten Gere form. Gemeente s Morgens 10 uur en 'sMiddags 3 uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Ned. Hewormde Gem. Oost-Graftdijk dienst te West-Graftdijk. West-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J- E. Loysen Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdljk geen dienst Driehuizen geen dienst Zuld-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Groot-Sohermer s Morgens 9} uur Ds. J. Heep Aanvang Zomertijd. De zomertijd vangt 15Meia.s. aan. In den nacht van Donderdag op Vrijdag wordt de tijd in Ne- derland weer 1 uur vooruitgezet. De Rjjp Doopsgezinde Geaeenteaniddag Zondagmiddag kwamen Doops* gezinden uit de gemeenten Pur- merend, Beemster, Graft, Graft- dijk en de Rijp bijeen in de Doopsgezinde kerk te de Rijp om doel en streven te hooren uiteenzetten van de Doopsgez. Gemeentedagbeweging. De voorzitster der N.H. Ge- meentedagcommissie Ds. Leistra uit Edam opende de bijeenkomst met gemeenschappelljk gezang. Daarna zette zlj uiteen waarom een twintig jaar geleden deze beweging was begonnen. Op voorbeeld van de Quakers uit Engeland wilde men anders sa- menkomen dan op den Zondag Wi m (Firma Eisma) De Rijp Prospectussen in den winkel verkrijgbaar en wel zoo dat de leden uit de verschillende gemeenten nader tot elkaar zouden komen. In een tijd van twintig jaar is deze beweging uitgegroeid tot een landelijke, welke thans haar eigen gebouwen heeftte Elspeet, Schoorl, Giethoorn en Steenwijk. Wat er alzoo voor onderafdee- lingen of groepen zijn opgeko- men voor speciale doeleinden, vertelde Gerrit Honig van Zaan- dam. Na de gemeenschappelljke broodmaaltijd en nadat hetVrijz. kerkkoor zich eenige malen had laten hooren, werd een film ver- toond van het leven te Elspeet der jongeren en vervolgens een over de Zaansche doopsgezinde jeugd, de Elfregifilm. Met groote belangstelling werden dezefraaie films gezien. Vervolgens hield ds. Leistra een bespreking over hei boek Bartje, welke zeer in den smaak viel. Ds. Banga van Pur- merend vertolkte zijn dank voor het genotene, waarnads. Keuning sloot en er nog gezongen werd. Te ruim negen uur vertrokken de aanwezigen zeer voldaan huis- waarts. Door de zorgen van de zus- terkring waren de tafels smaak* vol versierd met bloemen. Geed afgeloopea. Bij het passeeren geraakte door een verkeerde manoeuvre Dins- dagmiddag jl. een reizigersauto van een firma uit Gouda tegen de leuning van de Beemsterbrug op. De tegenligger, de auto van den heer S., alhier, komende uit De Rijp, kon zonder avarij doorrijden, terwijl deandereauto met ingedeukt spatbord, na op- name van het geval door den rijksveldwachter kon verdergaan. Vergadering Nulidepartement »De Rijp". Woensdag 6 Mei jl. vergader- de genoemd Departement in het „Rljper Wapen". De voorz., Ds. Kastein, open de deze vegadering en heette de aanwezigen welkom. Na een korte inleiding verzocht spr. den secretaris de notulen der voor- gaande vergadering voor te lezen. De secretaris, de heer T. P. van Houwelingen, las hiernazijn notulen voor, welke notulen on- veranderd goedgekeurd werden. In den breede werd den be- schrijvingsbrief besproken. De punten werden 6dn voor den onder de loupe genomen. Bij acclamatie werd de heer Hoogstraten tot afgevaardigde benoemd, terwijl Ds. Kastein e.v. als tweede afgevaardigde zal heengaan. De penningmeester, de Edel- achtbare Heer van Staveren bracht verslag uit van de stand der financien. Was hetsaldo in 1934 f 137.27, thans over 1935 bedroeg dit f 102 98. De verlaging der contributie moet hiermede aan toe geschre- ven worden, terwijl verschillen de leden wegens de moeilijke tijdsomstandigheden bedankten. Men ziet bij elke vereeniging hetzelfde beeld. De heer de Ruiter deelde na- mens de commissie voor het na- zien der rekening en verantwoor- ding mede, alles in orde te heb- ben bevonden, waarna deze re kening en verantwoording, onder dankzegging aan den penning meester, werd goedgekeurd. Evenzoo ging het met de re kening en verantwoording van Dnrgerlyke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geboren: Nelly, dochter van Pieter Zee en van Neeltje Pilkes. GRAFT. GeborenElisabeth, dochter van JEdie Hiemstra en Beitske Dijkstra. Tecla, dochter van P. van der Gragt en van M. Roelofsen. Ondertrouwd: P. C. Karssen, 24jaren te Purmerend, en E. Dubbeld, 22jaren, te Graft. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Geboren: Johannes Petrus, zoon van Vitalus Plaljouw en van Louisa Vink BEEMSTER. Geboren: Hendrik, zoon van D. Oost- wouder en van G. Met. Joannes Jaco bus, zoon van H. Konijn en van C. Besseling. Gehuwd: Jan de Jonge, 23 jaren en Ida Bartha Meijer, 20 jaren. Johannes Nlcolaas Schilder, 29 jaren en Alida Margaretha Maria Duijn, 28 jaren. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 30 April tot 7 Mei '36 Vertrokken personen: Jansje de Vries, van Oostelnde 124, naar Utrecht, Koekoekstraat 16. de beide afdeelingen Nutsbiblio* theek. Bij het punt Bestuursverkiezing werden de drie aftredende be- stuursleden, t.w.: de heeren Hil- brands, van Houwelingen en Meijer herkozen. De drie heeren namen alien hun herbenoeming wederom aan. Daar geen der leden iets voor de rondvraag had, sloot de voorz. de vergadering met een woord van dank voor de opkomst. Spijkerboor Een Terkeersoageval. Dinsdag in den vroegen mor- gen geraakte de heer C. v. H., uit De Rijp, op zijn motorfiets bij het inslaan van den weg naar West-Knollendam in het nauw door een van dien weg komende paard en wagen. De heer v. H. kwam hierbij te vallen en kreeg van het paard, dat de voerman niet tijdig kon stoppen, een trap tegen zijn hoofd, zoodat een niet-ernstige, doch hevig-bloedende wonde ont- stond. Eveneens geraakte hierbij zijn motor in het ongereede. Op een fiets is de hr v. H. naar DeRijp teruggekeerd. West-Graftdy li Mei-Vergaderiog. Zondag j.l. hield de afd. West- Graftdijk van de S.D A.P. haar Meifeest in de zaal van den heer C. van der Oord. Omstreeks 8 uur opende de voorzitter de bijeenkomst. Na een woord van welkom zette het RIJ P E R NIEUWS- ei AOVERTENTIEBLAD plui incassokoiten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1