voor De Rijp, Graft, Koordeinde, 0.- en tf-Grafldi, en l-Sclner, Deemster en Omstreken H Maakt reclame! Laat de Rijper Courant Uw advertenties verzorgen. Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij Gr. J. Hoogcarspel (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon 1. Poitrekening 39751 Advertentieprijs 7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie Inzending tot Donderdags - Verschijnt Wekelijks PHEDIKBE UFt TEN De Ftljp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds, P. Keuning Ev. Luthersohe Gem. Evangelisatie s Morgens 1<H uur de Heer L. Hoeflage van Amsterdam Gere form. Gemeente s Morgens lOj uur en 's Middags 3J uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Qraft geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk dienst te West-Graftdijk. West-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst Driehulzen geen dienst Zuid-Sohermer geen dienst Groot-Schermer geen dienst I >e Rijp Jubileum Maandag Juni was het 12Va jaar geleden, dat de WelEdel Gestr. Heer Th. R. Luljckx werd be noemd tot notaris te De Rijp. Wij voegen hierbij nog tevens onze gelukwenschen, en hopen, dat het den notaris nog vele jaren beschoren moge zijn, zijn notariaat alhier uit te voeren. 55 jaar gehuwd. Vrijdag a.s. zal het 55 jaar ge leden zijn, dat het echtpaar Hottentot in de Kerksteeg in het het huwelijk verbonden werd. Zij genieten beiden nog een goede gezondheid. Wij feliciteeren ze hierbij tevens en hopen, dat zij nog vele ge lukkige jaren mogen beleven. Eerste wedstrijd vaa De Bengelaar" Zondagmorgen j.l., 5 uur, wa ren 39 leden van bovengenoemde vereeniging present om de eer ste wedstrijd in het nieuwe sei zoen te houden. Boekhandel HOOGCARSPEL (Fa Eisma) - De Rijp - Tel. 1 In bootjes trokken we de Gouw op1 om te trachtende begeerde karpers te vang'én. Doch het mocht niet gelukken een behoor- lijke maat te vangen. En dan te weten, dat er zulke mooie visschen zijn 1 De wind was verkeerd en te guur om de karper goed in be weging te krijgen, zoodat het resultaat aan het einde was: 10 stuks ondermaatsche karpers. Dit deed afbreuk aan het ge zamenlijke visschen. De stem ming was prima, doch we had den mooier visschen willen van gen. Ondertusschen ging die goede stemming niet verloren. Onder aangename kout ging men weer op De Rijp aan en werd achter café Blokdijk gedebarkeerd. De gelukkigen waren: le prijs, C. Deckwitz, boekenkast, 2e prijs, P. Beumer, karperhengel, 3e prijs, J. Noë, armbandhorloge, 4e prijs, T. P. van Houwelingen, ontbijtstel, 5e prijs. G. Visser Sz broodtrommel, 6e prijs, D. Sluis, baarshengel, 7e prijs, J. Schouten, Sigaren, 8e prijs, J. Obée, bewaarnet. 9e prijs, J. Rijkes, schepnet. Een vischwedstrijd voor heerei en éét voor dames. Het was Zondag j.l. voor de ons zoo langzamerhand bekende C(entrale) C(ollegiale) Commis sie) weder een groote dag. Men had het Rijper Vischwa- ter weder gekozen voor haar strijd om haar C. C. C.-beker, terwijl ook de dames-hengelaar- sters vereenigingen voor de eer ste maal in vereenigingsverband elkander zouden bekampen om „De Arbeiderspers-beker". Velen onzer stonden in de omgeving van de aanlegsteiger bij de Beemsterbrug te wachten op de boot, die nogal even op zich liet wachten. In optochtverband, na verwel- kcmd te zijn door het bestuur van de V.V.V. alhier, trokken de heeren naar de Zuiddijk, terwijl de dames direct het Oostdijkje opgingen, om aan den strijd te beginnen. Evenals het de karperwedstrijd van „De Hengelaar" verging, zoo verging het ook de Amsterdam- sche dames en heeren,er werd weinig gevangen. De organisatie was ook dit maal weer puik in orde Na afloop trok men naar het café van den heer Lenferink, al waar de vaandels geplaatst waren. En aldaar zette het muziek korps een vroolijk nummer in, waarna de terugtocht naar de boot met muziek voorop aan vaard werd. Des morgens was het niet toegestaan muziek te maken. Eén en ander werd met be langstelling door ons gade ge slagen. Vissckerij. Ter gem.-secretarie zijn koste loos formulieren verkrijgbaar tot het aanvragen van een groote/ kleine vischakte voor het jaar 1936/37. Uitgaaasdag Ouden vaa Dagen- De afdeeling De Rijp—Graft van den Bond voor Staatspen- sionneering hield Woensdag jl. een ledenvergadering in het café van den heer Drenth. Het eenigste agenda-punt luid de: Bespreking Uitgaansdag Ouden van Dagen" Mw. Spaarman, de voorzitster, opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom. De opkomst de leden was zeer slecht. De voorz. memoreerde dathet kort geleden benoemde bestuurslid, de heer P. van der Kooij, wegens verandering van woonplaats, be- bedankt had als zoodanig. De Burgerljjke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geen aangifte. GRAFT. Geboren Petrus Julius Reinhard, zoon van Q. Bax en van M. A. W. Damsté. Margaretha Afra, dochter van R. de Reus en van M. H. Duin. OndertrouwdA. Potma, 28 jaar, te Beemster en S. C. Vleerlaag, 21 jaar, te Graft. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Gehuwd: PieterKieft, 28 jaar, te Zuid en Noordschermer en Jantje Derkiena Taai, 23 jaar, te Alkmaar. Overleden: Jacob Waterdrinker, 70 jaar, echtgenoot van Jansje Geerke, overleden te Alkmaar. BEEMSTER. GehuwdFredrik van der Meer, 26 jaar en Jantje Molenaar, 23 jaar. Overleden: Neeltje Kwadijk, 63 jaar, echigenoote van jan Visser, jacobus Petrus Droog, 40 jaar, echtgenoot van Maria Oeertruida Kunis. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 4 Juni tot 11 Juni '36 Ingekomen personen: Johannes Taam, van Graft, naar de Rijp, Venbuurt 278. Aafke G. Schipper, van Besmster, naar de Rijp, Venbuurt 278. heer van der Kooij heeft in de ze korten tijd veel werk gedaan voor de afdeeling. De hr de Moes werd op voor stel van de heer Sieswerda bij acclamatie als bestuurslid geko zen. Naar wij intusschen vernemen neemt de heer de Moes zijn be noeming aan. Zoodat hij dus niet ontbreekt bij de komende uitgaansdag. Hierna werd de tocht vastge steld. Gereden zal worden naar Schiphol, alwaar de vliegmachines zullen bekeken worden en ge bruik gemaakt kan worden van een tochtje door de lucht, op eigen kosten natuurlijk 1 Vandaar zal het gaan naar Haarlem, Zandvoort, Aerdenhout, Bloemen- daal, langs de Ruïne van Brede- rode, Santpoort, Velsen, Alkmaar, Noordeinde, Graft naar De Rijp. Dit is een mooie tocht, waar van de dames en heeren kunnen genieten. Gelegenheid is er te over om te wandelen en te rus ten of te „baden", daar de rit in de auto's niet zoo groot is. De omgeving is schitterend. Bosschen, duinen en strand. De dag zal vermoedelijk ge houden worden Donderdag 23 Juli a.s. Op de zoo onmisbare, welwil lende medewerking van allen (hetzij door finantieelen steun of door het ter beschikking stellen van hun auto en mede door het besturen van die auto) hoopt ook thans het bestuur. RIJPER - ei ADVERTENTIEBLAD plui Incassokosten BEROEMDE 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1