voor Dt Rijp, Grali Noordeinde, 0.- en W.-Grattdijl, l en l-Schermer, Beemster en Omstreken de laatste dag Opruiming CAW VACUÜM VULPEN Heden Zaterdag 15 Aug. bij LAHEERIJS No. 131B Zaterdag 15 Augustus 1936 Maakt reclame! Laat de Rijper Courant Uw advertenties verzorgen. 1 BOEKHANDEL G. J. HOOGCARSPEL Adverteert in DIT blad 63 RIJPER L^_ NIEUWS-en ADVERTENTIEBLAD Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar plas incassokosten Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij G, J. Hoogcarspei (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon 1. Poitrekeoini 39751 Advertentieprijs f cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - Verschijnt Wekelijks DE NIEUWSTE MODELLEN MOOIE KLEUREN LAAT U DE TOONEN ONBREEKBAAR. DE PRIJZEN ZIJN AANGEPAST. (FIRMA EISMA) TELEFOON 1 DE RIJP PHEDIKBE UB TEN De Nijp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gezn. 8 Morgens 10 uur Ds. P. Keuning Ev. Luthersche Gezn. s Morgens 10} uur Mej. M. Stol, Ev. Luth. Proponente te Haarlem Gereforzn. Gezneente s Morgens 10} uur en 's Middags 3} uur Leesdienst. Gr aft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk s Avonds 7} uur Ds. J. E. Loysen West-Graftdijk dienst te Oost-Graftdijk. Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zuid-Sehermer geen dienst Groot-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. C. Boerendonk Commissie gevormd tot uitwerking ei bestuieeriig werkverschaffiugs- pluiei. Gemeente-besturen komen bijeen. In de Waterlander van Woens dag 12 Aug. lazen we, dat Za terdag jl. ten stadhuize te Pur- merend een bijeenkomst gehou den is, waarbij de gemeentebe sturen van Purmerend, Beemster, Ilpendam, Landsmeer, Graft, de Rijp, Grootschermer en Scher- merhorn tegenwoordig waren en welke onder leiding stond van den heer Mr. J. B. Bomans, lid van Ged Staten. Een commissie werd gevormd, die plannen zal ontwerpen, wel ke in werkverschaffing in deze omgeving kunnen worden uitge voerd. We Rjjp Een snoek van 11 pond. Door den heer Molenaar, alhier, werd verleden week in de Ei landspolder onder Grootschermer (in de Lei) een prachtige snoek van bijna 12 pond gevangen. Het dier had een lengte van 92 c.m. Genoemde heer verleide, dat het veel moeite gekost heeft, het beest in bezit te krijgen. Vervoer brugleuningen. Dinsdagavond werden de elec- trisch gelaschte brugleuningen voor 3 bruggen in de Haar lemmermeer (aangenomen door den heer Matser), die vervaardigd zijn door den heer J. C. van Straaten, alhier, in stukken van 10 meter getransporteerd met de groote tractor met aanhangwagen van den heer J. Kieft Hz. te Grootschermer, naar de plaats van bestemming. In totaal werden 69 meter brugleuning voor de bruggen gelascht. Schoorsteenbrandje. Donderdagmorgen ongeveer 8 uur bemerkte men brand in de schoorsteen van de bakkerij van den hr Abercrombie. Een groote vlam sloeg onder en boven uit de schoorsteen. Door afsluiting van de lucht was deze vlam spoedig gesmoord en bespeurde men verderoogen- schijnlijk niets. Totdat de bediende N. van der Voorst, buiten kwam en rook bespeurde naast de schoorsteen nabij de dakvorst. Spoedig was hulp bij de hand. Een werkzaam aandeel had de heer J. C. van Straaten en zijn personeel, H. Scheper en H. Prins. Met een groote gummislang werd al spoe- dig water gegeven en het begin van brand gebluscht. Intusschen had men, voor het geval dat het zich minder goed ging aanzien, de brandweer ge waarschuwd. De motorspuit was spoedig aanwezig, doch heeft geen water behoeven te geven. Gelukkig bleef het bij een geringe schade beperkt. In korten tijd was er veel volk op de been. Fnncy-fair „Beo". Blijken de advertentie in dit nummer houdt de Voetbalvereen. „Reo" een fancy-fair in Hotel Blokdijk, alhier, op Zaterdag en Zondag a.s. Wij zijn een kijkje wezen ne men. Bestuur, leden en suppor ters waren toen nog druk aan het in orde maken van de ver schillende stands voor vermake lijkheden. Wij vermoeden, dat het er zeer gezellig zal worden. Wat o.a. opgehaald is voor de vroolijke keuken, is een ont- zagelijke hoeveelheid 1 Zaterdag(heden) avond halfacht zal de opening plaatsvinden. Vooraf aan deze opening zal ons Muziekkorps „Kunst na Arbeid" een muzikale rondgang houden. Route: Dam.Rechtestraat, Kerkstraat, Tuinbuurt, Rechte- straat, Dam (Hotel Blokdijk). Voorts verwijzen wij naar de betr. advertentie in dit nummer. STER-TOCHT KANO-VAARDERS. Naar we vernemen, zullen Za terdag 15 Aug. a.s. de reeds in een der vorige nummers aange kondigde kanovaarders, die deel nemen aan de Stertocht van den Ned. Kano-Bond, in onze plaats arriveeren. Hieronder zullen eenige zijn, die deelgenomen hebben aan de Olympische spelen te Berlijn. Gevonden. Gevonden: een damesarmband. Burgerljjke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geboren i Gerardus Petrus, zoon van Gerardus Taam en van Afra M. Tim mer. Gehuwd: A. J. Takx, oud 55 jaar en J. A. J. Zurlohe, oud 48 jaar. C. Mole naar, oud 26 jaar en E. Tensen, oud 24 jaar. Overleden: Dirk Nat, oud 70 jaar, weduwnaar van Trijntje Beers. GRAFT. Geboren i Margaretha Maria, dochter van G. Molenaar en van M. P. van Bruggen. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Geen aangifte. BEEMSTER. Geboren: JohannaCatharina Edwarda, dochter van P. Boots en van W. M, Kramer. Overleden: Alida Oostmeijer, 68 jaar, echtgenoote van Evert Strietman. Grietje Klaver, 86 jaar, echtgenoote van Pieter Groothuizen. - Johannes Querner, 74 jaar, weduwnaar van Pe- tronella Geertruida Blaauw (overleden te Wormerveer). GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 6 Aug. tot 13 Aug.'36 Vertrokken personen: Josephina A. J. Zurlohe, van Rech- testraat 36, naar Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 102. Inlichtingen bij de Gemeente veldwachter. De RjjpGiraft Concert Mannenkoor „Orpheus", Alkmaar, ia de flerr. Kerk te De Rijp. Thans kunnen wij het comité van aanbeveling voor bovenstaand Concert in de Ned. Herv. Kerk bekend maken. De voorzitter van het comité is Burgemeester van Staveren. De namen der leden plaatsen we in alfabetische volgorde: Q. Bax, Graft Jb. Berkhout. De Rijp C. L. C. de Boer, De Rijp J. Daienberg, De Rijp dr. J. M. Hilbrands, De Rijp G- J. Hoogcarspei, De Rijp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1