voor De Rijp, Graft, Koordeinde, 0.- eo f-Mi, l en N.-Scliermer, Deemster eo Omstreken MANNENKOOR J1PHEIIS" TE ALKMAAR. KERKCONCERT (V- N o. 1320 Zaterdag 2 2 Augustus 1936 Maakt reclame! Laat de Rijper Courant iUw advertenties verzorgen. F. A. van Langen, Alkmaar Orgel Otto Bauer, Bergen Cello. RIJ P E R NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD A-toonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar plus incassokosten Losse nummers 3 cent Blectrisctie Drukkerij G. «X. Hoogcarspel (Fa. Eisma) - De Rijp Telefooa 1. Poitrekeaisg 39751 Advertentieprijs f cent per gewonen regel bij abonnement reductie Inzending tot_Donderdags Verschijnt Wekelijks PREDIK.BE UR TEN De Rijp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Donderdag 27 Aug., 's avonds S uur Zusterkring. Ev. Luthersche Gem. s Morgens 10J uur Ds. Th. Scharten H. Avondmaal Gereform. Gemeente s Morgens 105 uur en 's Middags 3J uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Qraftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Collecte voor de Generale Kas. West-Graftdij'k dienst te Oost-Graftdijk. Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdijk geen dienst Driehulzen geen dienst Zuld-Sohermer geen dienst Groot-Sohermer geen dienst X>e Rijp De Kano-vaarders. Zaterdagavond arriveerden hier ongeveer 25 kano's met hun be manningen. Een gedeelte van het Meelzak-terrein was afgezet, zoo dat de dames en heeren over een vrij terrein de beschikking kregen. Een gedeelte van hen bracht de nacht door in meege brachte tenten, terwijl een ander gedeelte onderdak verschaft werd in de Openbare School. Zondagmorgen vertrokken allen weder. Yieriaj Eerste Lustrum „Reo". Zaterdagavond half acht was de opening vastgesteld van de fancy-fair in het café van den Heer Blokdijk, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de R.K. Voetbalvereniging „Reo". „Kunst na Arbeid" verleende hieraan haar medewerking door een muzikale rondgang door het dorp te houden. DirecteurKarei Böhne. Beschermheer: Jhr. Mr. F. H. van Kinschot, Burgemeester van Alkmaar Bij voldoend aantal bezoekers, waarvoor te De Rijp en Graft met lijsten zal .worden geloopen, zal door bovengenoemd koor een worden gegeven in de HERVORMDE KERK te DE RIJP, OP MAANDAG 7 SEPTEMBER 1936, des avonds te 8 uur, met medewerking van de solisten Entrée bij voorverkoop: op lijsten of in Boekhandel HOOGCARSPEL te De Rijp, bij den Heer Alb. KOSTER te Graft en in Boekhandel H. BRUIN te Midden-Beemster, f 0.50. Des avonds aan de Kerk f0.75. Afloop concert ongeveer 10 uur. Zie voor bijzonderheden plaatselijk nieuws in dit blad. Vroolijk klonken de tonen langs de stratende muzikanten wer den weldra gevolgd door een groote schare jongelieden, die hen op den voet volgden. Van af de Dam ging de stoet langs Rechtestraat, Kerkstraat, Tuin- buurt, Rechtestraat terug naar het café Blokdijk. Hierop gingen allen de gezel lig versierde zaal binnen. Buiten speelde het muziekkorps onder zijn directeur, den heer C. Vink, nog een paar nummers. Tot allen een plaatsje gevon den hadden, nam de Voorz., de heer Abels, het woord. Spr. opent met de gebruikelijke groet, en heet vervolgens allen hartelijk welkom. Tot zijn spijt, was de loco-burgemeester, de heer Eis ma, nog niet aanwezig. In 't bij zonder heet hij voorts weth. Blokdijk welkom, evenals het be stuur van de Sportvereeniging van Graftdijk, voor hun aanwe zigheid. Spr. wijst op de vete- ranenwedstrijd den volgenden dag te houden. De heer Abels vindt dit een zeer sportieve daad, waarover het bestuur van „Reo" dan ook verheugd is. Speciale dank brengt spr. aan „Kunst na Arbeid" voor haar muzikale rondgang. Ten slotte brengt hij groote dank aan zijn mede-bestuursleden en aan de fancy-fair-commissie, alsmede de medewerkende dames voor hun hulp. Door hun onvermoeide ar beid is het mogelijk geweest binnen enkele dagen alles klaar te hebben. Spr. geeft een kleine uiteen zetting van de vele werkzaam heden verbonden aan den opzet van een dergelijk feest. De voorz. deelt mede, dat de Geestel. Adviseur Pastoor Sistermans, verhinderd was, de opening bij te wonen. Aan het slot geeft de voorz. weth. Blokdijk het woord. Weth. Blokdijk betreedt hier na het podium en richt allereerst zijn woorden tot het bestuur. Spr. zegt met dankbaarheid de uit- noodiging aangenomen te hebben. Hij hoopt, dat het steeds excel sior met „Reo" zal gaan en dat deze fancy-rair de kas veel zal verstevigen. Namens zijn mede-wethouder verklaart hierop weth. Blokdijk de fancy-fair voor geopend. Hierop gaan alten de achter de zaal gelegen lokaliteit in en bekijken de keurig ingerichte en vroolijk versierde stands. Kort daarna treedt weth. Eis ma de zaal binnen. De hr Eisma was wegens werkzaamheden ver hinderd de fancy-fair te openen. De dames en heeren in deze stands, en het rad van avontuur niet te vergeten, kregen spoedig werk, en naar we in het sport- verslag van Reo in dit nummer lezen, is het feest verder heel goed geslaagd en zijn ook de financieele baten niet tegenge vallen. Dames-reiscltifi. Woensdag 19 Augustus is ten huize van den heer Post de Da- mes-reisclub „Onder Ons" op gericht. Het doel is, door een wekeiijk- sche bijdrage te storten, jaarlijks gezellig uit te gaan. E» Gondei Bruidspaar. Woensdag 2 September a.s. hoopt het echtpaar Storckmeijer, alhier, zijn 50-jarig Huwelijks feest te vieren. Beiden genieten nog een goe de gezondheid. Burgerlijjke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geen aangifte. GRAFT. Overleden i Margaretha Rietvoort, 61 jaar, weduwe van johannes Stoop. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Ondertrouwd: C. Blokker, wonende te Alkmaar en G. Melling. K. de Rooij, wonende te Hoorn en A. Prins. BEEMSTER. Geboren: Hendrik, zoon van J. Hof land en van M. Karten. Cornelia, doch ter van P. Bakker en van A. H. van Twisk. Ondertrouwd i Pieter Breg, 29 jaar en Jansje van der Hoek, 21 jaar. Simon Doets, 22 jaar en Alida Johanna Smit, 19 jaar. Overleden Anfje Leguit, 85 jaar, we duwe van Klaas Benjamin, eerder van Cornelis Langereis. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 13 Aug. tot 20 Aug. '36 Ingekomen personen: Willebrordus Blokdijk, van Den Haag naar De Rijp, Westeinde 3. Het zal de familie Storckmijer niet aan belangstelling ontbreken vermoeden we. Wij wenschen hen een paar gezellige weken toe. Gevonden en verloren Gevonden: een armband en een portemonnaie. Verloren: een armband, een gouden broche en een polshor loge. Inlichtingen bij den gemeente veldwachter. De RjjpGraft Concert Mannenkoor „Orpheus", Alkmaar, in de Berv. Kerk (e De Rijp. Hieronder laten wij eenlge ge gevens volgen over bovenge noemde zangvereeniging. Voor bijzonderheden betreffen de de voorverkoop van kaarten voor dit concert leze men de betreffende advertentie in dit nummer. 22 Juni 1906 besloten eenige enthousiaste zangers tot het op richten van een mannenkoor („Or pheus"). Hiervoor had men zoo veel belangstelling, dat ai heel spoedig het koor uit een 40-tal leden bestond. Met den heer Lin deboom als dirigent, beleefde „Orpheus" groote successen. Vele jaren was „Orpheus" ge combineerd met het dameskoor „Nieuw Leven" onder directie van genoemden dirigent. Vele prijzen vielen koor en leider ten deel, w.o. vanH.M.de Koningin, de Koningin-Moeder en Prins Hendrik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1