voor De Rijp, Gratt, NoordeiiÉ, 0 - en W.-Graltdijk, I- en H-Schermer, Beemster en Omstreken Voor smaakvol Drukwerk No. 1321 Zaterdag 29 Augustus 1936 Maakt reclame! Laat de Rijper Courant Uw advertenties verzorgen. WIJ ZIJN NIET DUUR! RIJ P E R -en ADVERTENTIEBLAD AbonnemeD tsprij s - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar plul incassokoster. Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij G. -T. Hoogcarspe! (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon I. Poitrekening 39751 Advertentieprijs 1 cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags Verschijnt Wekelijks - PREDIKBE UFt TEN De I-lijp Ned. Hervormde Gem. s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Doop. Doopsffezinde Gem. s Morgens 10 uur Ds. P. Keuning Et, Luthersche Gem. geen dienst Gereform. Gemeente s Morgens 10} uur en 's Middags 3j uur Leesdienst. Gratt Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsffezinde Gem. Noordeinde van Graft s Morgens 10 uur Proponent Boer van Den Haag Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk dienst te West-Graftdijk. West-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Doopsffezinde Gem. Oost-Graftdljk geen dienst Driehuizen geen dienst Zuid-Schermer geen dienst (De dienst door Ds. Kastein is uitgesteld tot G September). Groot-Schermer geen dienst 1 )e Rijp Best afgeloopen. Vrijdagavond fietste Andries Visser langs de Tuingracht op de hoogte van de firma Visser. Door onbekende oorzaak gleed hij met fiets en al het water in. Door Cor Peters werd hij boven water gehouden, terwijl hij even later door den heer j. Spaarman bij de stelle kant werd opgehaald, zoodat dit ongeval best afgeloo pen is. .De Hengelaar" vergadert. Bovengenoemd visch-college vergaderde Donderdagavond in het café van den heer C. Blok dijk. Hoofdpunt der agenda vormde de 3e Visch(karper)wedstrijd. De voorz., de heer Schouten, opent de vergadering, heet allen welkom, en verzoekt den secre taris, den heer Jb. Plukker, de notulen der vorige vergadering voor te lezen. Deze notulen worden onver in zwart of in kleur, wende men zich tot S. 3. "Kootspel (Firma Eisma) De Rijp Telef. 1 Laat U de kearige modellen voorleggen Aan al ons werk wordt dezelfde goede zorg besteed, en anderd goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stuk ken aanwezig zijn, gaat men over tol iiet vaststellen van den visch- wedstrijd. Hiervoor wordt Zondag 6 Sept. met algemeene stemmen geko zen. De voorz. zegt, dat enkele stemmen zijn opgegaan nu een baarswedstrijd te organiseeren en van de 4e wedstrijd een kar perwedstrijd te maken. Er wordt echter niet afgeweken van de gewone volgorde, zoodat deze wedstrijd weer op karper gehouden zal worden. Met het oog, dat het 's mor gens al weer donkerder wordt, stelt men vast om kwart vóór 9 te gaan visschen. In den breede wordt gediscus sieerd over de plaats. Ten slotte besluit de vergade ring ditmaal in de Zuiddijksloot te visschen. In de rondvraag wordt de laast gehouden baars-vischwedstrijd onder de loupe genomen. De heer Óbée geeft hierna een verhandeling van het visschen van karper met rauw vleesch. De voorz. sluit de vergadering, nadat de heer Obée nog gevraagd heeft om de volle medewerking van alle leden bij de vaststelling en uitvoering van de plannen, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van „De Hengelaar". Aanvallend programma Badio Centrale. Naar we vernemen, zal de Radio Centrale van de heer P. Zee vanaf Maandag 31 Augus tus a.s. eiken avond van 7—8 uur behalve des Zondags (voor schrift P.T.T.) via de 3e lijn eigen grammophoonplaten draaien We vermoeden, dat de luis teraars dit op prijs weten te stellen, daar deze locale uitzen dingen natuurlijk geen hinder van luchlstoringen ondervinden. Zendt Uw copie vroegtijdig toe He KijpGraft Concert Mannenkoor „Orpheus", Alkmaar, op 7 S:pt. ia de Herr. Kerk it Ds Rijp. In aansluiting op ons bericht in het vorig nummer over boven staand concert, deelen wij mede dat spoedig zal begonnen wor den met de aanbieding (door meisjes) van voorverkoopkaarten a f 0.50 door middel van lijsten. Tevens memoreeren we nog even de adressen waar eveneens voorverkoop-kaarten zijn te ver krijgen. Boekhandel Hoogcarspel, de Rijp; den heer Alb. Koster, Graft; Boekhandel H. Bruin, Midden- Beemsler, en waaraan nog is toegevoegd Boekhandel fa. van Raven, de Rijp. Wij wijzen onze lezers er op, dat er 25 cent bespaard wordt, indien men er toe overgaat een voorverkoopkaart te nemen. De entrée 's avonds aan de Kerk bedraagt nl. f 0 75. <i rafl Teraardebestelling C. vnn Pelten Abz. De afd. De Rijp en Omstreken van den Ned. Bakkersbond ver vulde Zaterdagmiddag een droeve plicht. Haar penningmeester, wij len den heer C. van Petten, werd door zijn collega's tengrave geleid. Het is de gewoonte in deze vereeniging, de overleden colle ga's de laatste eer te bewijzen. Deze daad ontmoet veel sympathie Dat de heer van Petten bij zijn collega's zeer gezien was, bleek wel hieruit, dat alle bak kers, hiervoor uitgenoodigd, op één na, Zaterdagmiddag geschaard stonden om de groeve. De voorzitter, de heer de Moes, dankte voor de trouw aan den bond en de afdeeling bewezen. Ds. Keuning sprak namens de Doopsgezinde Gemeente. Bnrgerljjke stand.. Nadruk verboden. DE RIJP. Geboren: Annie Geertruida, dochter van Gerrit Visser en van Grietje Stolp GRAFT. Geboren: Maartje, dochter van Adr. Blaauw en van A. van Tiel. Overleden: CorneliaHaanraads,39jaar echtgenooie van E. Molenkamp. Cor- nelis van Petten, 60 jaar, echtgenoot van E. Blom. ZUID- EN NOORDSCHERMER. GehuwdCornelis Blokker en Geertje Meiling. BEEMSTER. Geboren: Jacob Gerrit, zoon van P. Siooten en van G. N. Haan. Margaretha Anna, dochter van M. Smit en van M. Stoop. Wolmet Nelly, dochter van J. C. Visser en van B. Reijne. Gehuwd i Johannes Diederikus Maarle- veld en Johanna Alwine Berta Mathilde Bockelmann. Overleden: Trijntje Dekker, 80 jaren, weduwe van Jacob Tromp. Grootschermer t J. Ditmnrs. Dinsdag 25 dezer overleed te Alkmaar de heer J. Ditmars, voor heen hoofd der O.L. school alhier, tevens penningmeester van den polder „de Noordeindermeer". De overledene, die een lange reeks van jaren in deze gemeen te werkzaam was, genoot daar en ver in den omtrek algemeene achting en waardeering voor de serieuze wijze, waarop hij zijn functies vervulde; terwijl hij bo vendien nog gelegenheid vond om in meerdere plaatselijke ver- eenigingen een zeer werkzaam aandeel te nemen. De laatste jaren woonde hij te Alkmaar waar hij in de hoo- gen ouderdom van 85 jaren overleed. Tentoonstelling Haisvlijt en Flnrnlin. De vereeniging „Huisvlijt en Floralia" hield Zaterdag 22 en Zondag 23 Aug. haar jaarlljksche tentoonstelling in het café van den heer H. v. Truijen. Naeeni- ge dagen van drukke voorberei ding had het bestuur de groote zaal keurig in 't feestkleed ge stoken. De vele potplanten met een uitgebreide collectie dahlia-bou- quetten hadden de kolfbaan her schapen in een waren bloemen hof. De diverse stands waren smaakvol opgesteld, zoodat het geheel een gezelligen indruk maakte. Zaterdagavond werd de exposi tie officieel geopend door den voorzitter der vereeniging, bur gemeester Kolb, die zijn genoe gen uitsprak over het bevredi gende aantal inzendingen en de bekroningen bekend maakte. Een extra pluimpje verwierf den heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1