voor De Rijp, Graft, Noordeinde, 0.- en W.-Grafldijk, l en H -Sohermer, Deemster en Omstreken Spoedig en accuraat Bezoekt allen het KERKCONCERT pF" LEERBOEKEN en PT" LEERMIDDELEN Boekhandel Hoogcarspel No. 1322 Zaterdag S September 1936 Maakt reclame! Laat de Rijper Courant Uw advertenties verzorgen. Mannenkoor „ORPHEUS" te Alkmaar. /sf-- RIJP Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar pini incassokosten Losse nummers 3 cent Electrische Drukkerij C i.T. Hoogcarspel (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon I. - Poitrekesiag 39751 Advertentieprijs •7 cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - Verschijnt Wekelijks DirecteurKarei Böhne. Beschermheer: Jhr. Mr. F. H. van Kinschot, Burgemeester van Alkmaar in de HERVORMDE KERK te DE RIJP, OP MAANDAG 7 SEPTEMBER 1936, des avonds te 8 uur, met medewerking van de solisten 1*. A. viiu Langen, Alkmaar Orgel Otto Bauer, Bergen Cello. Entrée bij voorverkoop: op lijsten of in Boekhandel HOOGCARSPEL en in Boekhandel Firma VAN RAVEN te De Rijp, bij den Heer Alb. KOSTER te Graft en in Boekhandel H. BRUIN te Midden-Beemster, f 0.50. Des avonds aan de Kerk f0.75. Afloop concert ongeveer 10 uur Zie voor bijzonderheden plaatselijk nieuws in dit blad- PHEDIKBE UFt TEN De Flljp Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Ev. Luthersche Gem. s Avonds 65 uur Ds. Th. Schatten 2 uur Zondagsschool. Gereform. Gemeente s Morgens 105 uur en 's Middags 35 uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Qraft geen dienst Ned. Hervormde Gem. Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Doopsbedlening. West-Oraftdijk dienst te Oost-Graftdijk. Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdijk s Morgens 10 uur Ds. P. Keuniug Driehulzen geen dienst Zuld-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Groot-Sohermer s Avonds 8 uur Ds. J. Heep -De JEtijp Athletiek. Zondag jl. namen Hennie Zo merdijk en de heer C. Blaauw, beiden leden van „Bato", deel aan de wedstrijded van de turn kring P'end en O., te Edam ge houden. De prestaties van Hen nie Z. bij het hardloopen en bij de Duitsche drie waren van dien aard, dat zij zal deelnemen aan de athletiek-wedstrijden te Haar lem te houden. De heer Blaauw was eerste in kogelstooten, alsmede eerste in het discuswerpen. Bravo, Bato. Onze felitatie voor beide leden. Vergadering Alg. Middenst. Yereen. Woensdag vergaderde boven genoemde vereeniging. Het samengestelde Programma voor de feestweek door de com missie van zes wordt met meer derheid van stemmen goedge keurd. Men besluit geen groote Win kelweek te houden, doch wel zal een attractie gedurende de Rijper Kermis worden gehouden. Deze attractie wordt de volgend week bekend gemaaakt. Verder werden verschillende zaken nog onder het oog gezien. Raadstergaderiisg. Vrijdag 4 Sept. jl. vergaderde de Raad dezer gemeente. Het verslag plaatsen wij in het volgend nummer. „De Hengelaar" De leden van genoemd Visch- college wijzen wij op adverten tie, betreffende de op Zondag a.s. te houden karper wedstrijd. Alle bij zonderheden staan hierin vermeld. Wie zal de meeste „karpertjes" verschalken? Gevonden en verloren. Gevonden: een vulpen; en een waterpas. Verloren: een portemonnaie met inhoud. Inlichtingen bij den Gemeente veldwachter. De V.Y.V.-fsesten. Zooals de laatste jaren ge woonte geworden is, zullen ook dit jaar weder met de Rijper Kermis de feesten, georganiseerd door de V.V.V. De Rijp, in sa menwerking met de beide Mid- denstandsvereenigingen gehouden worden. De feesten zullen de le Zon dag (13 Seplember dus) geopend worden met een wedstrijd „wiel- rijden met hindernissen". Voor de Maandagavond stelde men een „Gondelvaart" vast. Prijzen zijn hiervoor beschikbaar. Voor deze gondelvaart, waaraan ook ons Fanfare-korps „Kunst na Arbeid" haar medewerking zal verleenen, is de aangifte da gelijks opengesteld bij den heer P. Visser, secretaris der V.V.V. Het is in jaren niet vertoond, het effect met mooi weer is schitterend. Het sprookjesachtige van de mooi met bloemen en lampions versierde booten en bootjes (en we hebben er in ons waterrijke omgeving immers zoo vele) is aan vele jongeren niet bekend. Het ligt in de bedoeling na afloop, dat het Fanfarekorps van de boot af, met muziek het dorp zal doortrekken. Voor Woensdagavond staat het traditioneele concert op het pro gramma. Ditmaal zal dit concert als proef gegeven worden op het terrein van de Gasfabriek, terwijl het publiek zal kunnen luisteren op het Meelzakterrein. Tijdens dit concert zal door de kermis-attracties geen muziek gemaakt worden. Tot deze maat regel is men overgegaan, omdat het op den Dam te storend is, wegens het verkeer. Onze Muziekvereeniging en de Gemengde Arbeiders Zangveree- niging „Voorwaarts" zullen af wisselend eenige nummers ten gehoore brengen. Wij gelooven, dat deze proef leveren wij voor Handelsavondscholen, Huishoudscholen, Avondvakteekenscholen en andere soortgelijke instellingen van onderwijs Vele tevredenheidsbetuigingen I (Firma Eisma) De Rijp Burgerljjke stand.. Nadruk verboden. DE RIJP. Geboren i Hendricus Antonius, zoon van Jacobus Smit en van Klasina Veldboer. Hermanus Flavianus, zoon van Martinus de Boer en van Anna M. W. Godijn. GRAFT. Geboren: Pieter, zoon van Pieter Renooij en van Christina Jacoba Besse. Margaretha Cornelia, dochter van Wilhelmus Stoop en van Anna Agatha de Lange. ZUID- EN NOORDSCHERMER. GeborenPieter, zoon van Adrianus Kieft en van Klasina Wals. BEEMSTER. GeborenPetronella, dochter van P. C. van Meurs en van C. A. Jonker. Gehuwd: Simon Doets, 32 jaar en Aiida Johanna Smit, 19 jaar. OverledenPieter Mul, 82 jaar, wedr. van Johanna Maria Johanna Wortel. Johannes Oudejans, 13 jaar, zoon van C. Oudejans en van A.Zijp (overleden te Purmerend). GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 27 Aug. tot 3 Sept. '36 Ingekomen personen: Willem C. Siebeling, van Beemster, naar de Rijp, Westeinde 225. Ons volgend nummer wordt, ter gelegenheid van de feesten en de kermis, in de Rijp, Graft, Noord einde, O.- en W.-Grafldijk, Z.- eu N.-schermer, en Beemster huis aan huis bezorgd. Advertenties voor dit nummer ontvangen wij gaarne spoedig. De adm. kan slagen, hoewel de muziek en de zang op den Dam zeer goed tot hun recht komen. Donderdag is het wederom de dag der kinderen. Verschillende nieuwe spelletjes zullen hierbij worden gebracht, zoodat zij zich weder zullen moeten inspannen, een prijs te behalen. Terwijl „Bato"-dames-!eden eenige ryth- mische dansen zullen uitvoeren. En op Vrijdagavond zullen ook nu weer Volksspelen gehouden worden. Terwijl de laatste Zondag het groot Hengelconcours van de Amsterdamsche visschersis. Hun muziekkorps zal des middags een concert geven op het Gas fabriekterrein. Des Maandags- en des Woens dagsavonds wordt de straat van af den heer D. C. de Moes tot aan de Meelzak verlicht met lampions. Een ieder wordt ver zocht, indien mogelijk mee te illumineeren. Tevens worden de ingezetenen door de V.V.V. beleefd verzocht door het uitsteken der vlaggen mede te werken aan het welsla gen van het feest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1