foor De Rijp, Srait Hirieie, 0.- en W.-SraftdijK, Z- en l-Seierser, Beeister en Oastrsïes IST O- 1327 Zaterdag 3LO Octo^er» 1^33 €3 Hf MaaktCourant üw advertenties verzorgen. i§f JJit M^OA-nr. wordt huis-aan-liuis-bezorgd in De Hijp, Grraft, Noordeinde, Oost'- eii West-Graftdijk, Zuid- eu Noord-Scliernier, Beemster 11 omgeving NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Abonnementsprijs - 30 cent per drie maanden - franco p. p. f 1.60 per jaar plas Incassokosten Losse nummers 3 cent i EUectrische Drukkerij G. .T. Iloogcarspei (Fa. Eisma) - De Rijp Telefoon'1. Postrckeaisg 39/51 Advertentieprijs f cent per gewonen regel bij abonnement reductie - Inzending tot Donderdags - Verschijnt WakelIJks De Rijp, October 1936. Gaarne wil ik gevolg geven aan het door de beide plaatseiijke Middenstanasvereenigingen alhier, tot mij gericht verzoek om in de Rijper Courant van heden een inleidend woord te schrijven, naar aanleiding van de in het tijdvak van 10—24 October e.k te houden Middenstands-Campagne (Mica-1936). Ronduit gesproken, acht ik het overbodig dat hiertoe mijnerzijds een opwekkend woord geschreven wordtzonder dat, zou deze zoo gunstig en krachtig georganiseerde propaganda voor den Midden stand ook hier ter plaatse evenzoo goed slagen, doch ik wil begrijpen, dat men van belanghebbende zijde er prijs op stelt, dat een Burge meester ook die van de Rijp en Graft in eigen omgeving nog eens speciaal aandacht vra3gt voor alle moeiten, zorgen en opofferingen welke de Middenstand zich getroost om zijn clienten naar behooren te bedienen, hen door een ruime keuze op alle gebied te gerieven en hen zooveel dat in zijn vermogen ligt vakkundig bij te staan. is het vanzelfsprekend dat in de groote sleden het publiek verwend wordt tengevolge van de ontelbaar aanwezige middenstanasbedrijven, de een nog al mooier, uitgebreider en voortreffelijker ingericht dan de ander; dat de trek naar die grootere centra mede tengevolge van de gunstige vervoergelegenheden daarom grooter en gemakke lijker is geworden; laat men toch niet voorbij zien, dal ook in de kleinere plaatsen een middenstand gevestigd is, die zich evenveel, zooniet grootere opofferingen getroost om zijn medeburgers in eigen omgeving zoo goed en zoo goedkoop mogelijk te bedienen. Ook in De Rijp en Graft zwoegen de Middenstanders en beijveren zij zich, op ieder gebied, concurreerend uit te komen. Het kan toch niet anders of dit streven moet ieders sympathie bezitten, van de mijne kan het althans ten volle verzekerd zijn. Elke poging toch, om in deze moeilijke tijden, waarin ook hier zoovele zakendoende mid denstanders voor hun brood en hun bestaan hebben te vechten, die menschen in hun strijd met alie eerlijke middelen bij te staan, juich ik van ganscher harle toe. ik behoef toch niet te verzekeren, waar ik het genoegzaam bekend acht, alle hier gevestigde-neringdoenden, alle winkeliers en alle bedrijtshoofden, zij allen, zij ontzien zich geen moeiten en te dragen kosten om zich aan de moderne eischen aan de passen en wat sorieering betreft, zooveel dat van hen verlangd'* kan worden, aan de concurrentie met grootere plaatsen het hoofd te kunnen bieden. Andermaal spant de Middenstand zichjn en wg(, om tijdens de a.s. Mica-weken zoo gunstig mogelijk naaf .voretKte komen, daarbij opnieuw aantoonende dat het hem volle ernst is waar het betreft zijn clienten met de meeste zorg te bedienen, en dezen te trachten te weerhouden om elders te vragen naar datgene, wat in eigen omgeving goed en goedkoop verkrijgbaar is. Mede-burgers van de Rijp en van Graft 1 Laat "het ons evenzoo ernst zijn; steunen wij onze eigen middenstanders;helpen wij hen in hun strijd om het beslaan; wij vervulden dan nie-f alleen een ge meenschapsplicht, doch wij verzekeren ons-zeiven, ,dat in onze onmiddellijke nabijheid, op ieder uur van den dag, zöndé?) tijdver lies en met besparing van reisgelden,; onze mi*den$tawGers zich zullen blijven beijveren om ons te bediftfTen gp een wijze ogk ons ten goede. Ik eindig dit woord, met het uitsprek'eiirvan mijn opreohte hoop dat de resultaten van de „Mica-1936"^nieFzullen uitblijven. C. A. VA^Ir-STAVEREN. Burgemeester. Dit nr. bestaat uit 2 bladen. Eerste Biad. PïlEDIKBEUIi TEN De JRiJp Ned. Hervormde Gem. s Avonds 7 uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem s Morgens 10 uur Ds. P. Keuning Ev. Duthersche Gem. s Morgens 10} uur Ds. J. M, Lindeijer Met verlof uit Ned. Jndië 's Avonds 7} uur Gemeente-avond, waar Ds. J. M. Lindeijer zal vertellen van zijn ervaring in Ned. Indië. Gereform. Gemeente s Morgens 10 uur en 's Middags 3 uur Leesdienst. Graft Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Oraft s Morgens 10 uur de Heer K. Gorter Theol. Candidaat Ned. Hervormde Gem. Oost-Oraftdijk .s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen West-Qraftdijk dienst te Oost-Graftdijk. s Avonds half acht Huiselijke samenkomst op de Pastorie (De ouderen-catechisatie is uitgesteld tot volgende Zondagavond). Doopsgezinde Gem. Oost-Graftdyk geen dienst Driehuizen s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Woensdag 11 Oct., s Middags half drie schoolcatechisatie De andere catechisaties hoop ik de volgende week te beginnen. Zuid-Sohermer geen dienst Groot-Schermer s Morgens 91 uur Ds. C. Boerendonk I>© Hijp Aanrijding bij de Kralingerbrag. Doordat kleine jongens, zittend op het brugdek, Maandag jl. zoo in hun spel verdiept waren, hoor den zij niet de vrachtauto aan komen, die bovengenoemde brug wilde oprijden. Om de kinderen niet te raken, was een botsing tegen het hek langs de water kant onvermijdelijk. Het hek werd hierbij bescha^ digd. Doch de kinderen waren gelukkig gespaard. Ongeval. Deneer L. Slot, alhier, kreeg Maandag'j.l. bij zijn werkzaam heden een vallend ijzeren dak raam op zijn hoéfd. Het ongeval liep betrekkelijk goed af, hoewel een diepe wond het gevolg er van was. Bnrgerlyke stand. Nadruk verboden. DE RIJP. Geen aangifte. GRAFT. Ondertrouwd i Lourens van der Meer, 28 jaar, te Graft en Grietje Wezel, 21 jaar, te Akersloot. ZUID- EN NOORDSCHERMER. Ondertrouwd: Rijnjacob Huysman en Antje van der Molen. BEEMSTER. GeborenKlaas, zoon van K. Zijp en van D. Koster. Pieter, zoon van R. Bakker en van T. van Dok. Ondertrouwd: Cornelis van Tiel, 27 jaar en Christina Zeekant, 24 jaar. Gehuwd: Andries de Boer, 19 jaar en Aaltje h'aster, 20 jaar. Overleden t Petrus Cornelis Wolff, 35 jaar, ongehuwd. Pieter Focker, 5*5 jaar, echtgenoot van Jannetje Dunne bier; (overleden te Alkmaar). Cornelis Scheringa, 61 jaar, echtgenoot van Maartje Volger. GEMEENTE DE RIJP. Bevolking van 1 Oct. tot 8 Oct. '36 Vertrokken personen: Pieter Zijp. van Tuinbuurt 419, naar Beemster, Korte Lindegracht 14. Arend Rodermond. van Rechte3traat 184, naar Bolsward, Sneekerweg 46. Verhuizing binnen de gemeente jan en Maarten Middelkoop, van Rechtestraat218, naar Rechtestraatl72 JIdse>ê op» De nieuwe boeken voor onze I,ees;l»il>Iiotlieelz ziju in bestelling'! Boekhandel Hoogcarspel (Fa. Eisma) De Rijp Mooie vangst. Door den heer E. Drenth, al hier, werd Woensdag een edel- karper gevangen van 6,5 pond. De Hengelaar vergadert. Zaterdagavond 10 Oct. verga dert „De Hengelaar" in het lo kaal van den heer Lenferink. De laatste vischwedstrijd van dit seizoen zal vastgesteld worden, terwijl tevens de feestavond een punt van bespreking uitmaakt. Concert „Orphens" Wij wijzen onze lezers, die verhinderd waren het mooie con cert van het Mannenkoor „Or-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Nieuws- en Advertentieblad | 1936 | | pagina 1