r ALGEHEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, A». 185"/ VOORJHET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. Donderdag 1 October. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 1. SC3AGER (lil ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDENt Voor Schageaf 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. PRIJS DER ADVERTENTIEN Van een tot vijf regelt behalve de 35 centt zegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groote Lettert naar de ruimte die tij bealaan. Het is een billijke wensch, die in de dagelijksche onder vinding zijnen grond heeftdat de begeerte naar kennis meer algemeen mogt wezendat men zich niet zoo onverschillig betoonde voor hetgeen op het gebied der algemeene bescha- *":ng voorvalt. Die wensch mag vooral met het oog op de bevolking van het platte land worden uitgesproken. De bewijzen van beschaving ontbreken bij haar nog steeds te veel, getuige de toestand van den landbouw, waarbij men schaarsch kennis neemt van hetgeen elders gedaan wordt, om daaruit het goede te kunnen overnemen. Nu zijn er in de laatste tijden dan ook pogingen aangewend om die begeerte naar kennis te wekken en aan haar te voldoen en er zijn ook nieuwsbladen verschenen voor het platte land. Jam mer maar, dat zoovelen enkel schijuen te dienen om te ver maken niet om iets degelijks mede te deelen. Van daar dan ookdat sommigen zoo spoedig weder van het tooneel ver- da ijnen, zonder bijna eenige herinnering achter te laten. Immers men kan niet altijd grappig zijnen de man van ver stand verlangt iets meer, dan dat zijne lachspieren in bewe ging worden gebragt. Herhaalde malen werd ik aangezocht de uitgave eener Schager Courant te beproeven. Men zeide, en met alle regt het kanton Schagen is een der uitgebreidste; Schagen ligt in het middelpunt van een aantal dorpenhet heeft eene aanzienlijke weekmarkt; voor den landbouw is het vooral hoogst nuttigeen orgaan te bezittenwaardoor men bekend wordt met hetgeen elders in dat hoogst gewigtige vak plaats heeftkortomdeze en andere redenen overtuigden mijdat er hier waarlijk behoefte bestaat aan een degelijk weekblad en dat ik wel zoude doen met de uitgave te beproeven. Intusschen ontveinsde ik mij zeiven de moeijelijkheid niet eener zoodanige onderneming; maar de bereidwilligheid, waarmede velen die de behceften van onzen tijd gevoelen mij hunne ondersteuning hebben toegezegden de overtui ging dat bun ook de vereischte geschiktheid niet ontbreekt, om daaraan te voldoen, hebben mij den moed gegeven die uiteave te beproeven, terwijl het van de deelneming zal af hangen of zij duurzaam zal zijn. Uit het gezegde blijkt, reeds voor een groot gedeelte in welken geest de Schager Courant zal worden geschreven. Met vrijmoedigheid zullen zaken worden voorgesteld en be handeld zonder in personaliteit te vervallen. Ofschoon h«*t geestige daaruit niet zal worden geweerdzal toch het be langwekkende steeds op den voorgrond staan. In elk N®. zal, zoo mogelijkals mengelwerk een stuk worden opgenomen dat betrekking heeft op staatkunde, wetenschap, letterkun de, fabriekwezen of landbouw; doch steeds zal het onder het bereik vallen van een eenigzins beschaafd publiek zonder te vervallen tot afgetrokkene geleerdheid of nietige aardighe den, welke beneden de waarde van een dagblad zijn. Prae- tisch nut" ziedaar de toetssteen, en daarom zullen ook geene stukken worden opgenomen, die door de redactie worden geoordeeld schadelijk te zijn voor het algemeen, ofschoon het haar steeds aangenaam zal zijnzich met stuk ken in den genoemden geest opgesteld, vereerd te zien. Behalve de plaatselijke berigtenalspublicatienken nisgevingen, de zittingen van het kantongeregt, de vergade ringen van den gemeenteraad, de aangiften bij den burger lijken stand, de marktberigten enz. zullen in de Schager Courant worden opgenomen korte berigten uit het binnen land en het buitenland, zoodanig ingerigt, dat zij een gelei delijk overzigt geven van het gebeurde in de laatstverloopene weekwaardoor meu in weinige woorden zal terugvinden hetgeen men meer uitgebreid in andere bladen heeft kunnen lezen. Vervolgens ingezondeue stukkeu en advertentien welke des Woensdags vóór 9 ure bij den uitgever moeten bezorgd worden, dewijl zij anders tot eene volgende week zullen moeten blijven liggen. Eindelijk het bovengenoemde Mengelwerkingeval dit niet door eenig ingezonden stuk wordt vervangen. Met het oog dus op de algeracen erkende behoefte aan een weekblad in het kanton Schagen, en op den matig gestel den prijs der Schager Courantneemt de uitgever de vrijheid deze onderneming aan bet lezend puliek aan te bevelen. Hij van zijnen kant zal niets onbeproefd laten om -v--hting te beantwoorden, 200 i\ {v* -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1