A L G E >1 E E AD VERTEMIE- EN N I E l W S-, LANDBOUWBLAD, SCHAGEN 3. V\ I VOOK HET, K.AXTOX EX OMSTREKEN. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDEN. Voor Schadenf 1 00 franco per post door het geheele Hijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iedercn Donderdagmorgen. Donder i! a UITGEVER P. J II r i e v e n 15 OfIober. G. DIDERICH. F r a n c o. PRIJS DER ADVERTENTIES |V.u een tot vijf regels bchalte de 35 cents zegelregt0.75 Iedere regel meerder0.15. Orante Letters naar de ruimte die zij beslaan. B 3 I J T. De lezers, welke de volgende nummers dezer Courant wensclien te ontvangen, gelieve s. v. p. inliggend inteeken biljet met hunne liandteekening voorzien, tenspoe- digste aan den uilgever in te zenden; zullende het volgende nummer niet meer algemeen verzonden worden. Het bovennatuurlijke Paard Het voorval, dat ik zal mededeelenhad plaats in 1786, en nog heden hebben de bewoners der landstreek, waarin het slot Beanvoisin gelegen heeft, het niet vergeten. Het slot Beanvoisin lag op'vijf kwartier uurs afstand van Parijs en wel aan den straatweg naar St. Germain. In het genoemde jaar was het slot nog in den besten toestand, en werdbehalve een paar maanden van den zomer of den herfst, het geheele jaar door bewoond. I)e groote tuinen, waarmede, de gebouwen omgeven waren, getuigden van eenen onberispelijke» smaak en werden met de grootste naauwge- zetheid in orde gehouden. De markiezin de Beanvoisin was schoon, rijk en jong, maar reeds sedert drie jaren weduwe. Van nature helde zij sterk over tot eene zekere dweepachtigheid. Eenzame wande lingen in de omstreken van het kasteel ware§ haar hoogste geuot, en dikwijls zat zij hij het heldere licht der maan tot laug na middernacht voor het raam harer kamer pu liet hare blikken wijden over de stille landelijke natuur. De markiezin was dan ook de eerste, aan welke het boven natuurlijke paard verscheen. Het was een heerlijke avond in dat schoone jaargetijde, dat als het ware den overgang tusschen de leute en den zomer vormt. De planten waren met dauw bedekt, de maan wierp haar helder licht op het slot en de omringende tuiuen, en tallooze sterren zagen vriendelijk op de aarde neder. De markiezin zat als gewoonlijk voor het raam en liet hare blikken dwalen over het parkwelks eeuwen-oude bom men bij het zilvereu licht der maan nieuwe schoonheid en B E R I G T. Wegens ongesteldheid van deu uitgever wordt de Courant heden verzonden; van af 1". November aanslaande zal dezelve ge regeld des woensdags worden uitgeeven. eerwaardigheid aan het kasteel bijzetten. Plotselijk werd zij door schrik bevangen, want zij zag iets dat zich met eeue buitengewone snelheid bewoog op eene. zijweg die langs de slottuinen liep, en Beauvoisin met de.-' straatweg van Parijs verecnigde. liet raadselachtige voor werp verkreeg weldra eene meer duidelijke gedaante, en dt markiezin zag een groot dier met onbegrijpelijke snelheid over den weg gulloppcreii. Hoezeer zij overtuigd was, dat haar gezigt haar niet bedroog, toch hoorde zij niet het min ste gerucht. De markiezin kon er niet aan twijfelen: het verschrikke lijk voorwerp was een groot zwart paard, gezadeld, maar zonder ruiter; het vreemdste bleef echter uog altijd, dat, ofschoon de grond hard en droog, en de nacht doodstil was, zij van de hoefslagen van het paard niet het minste gedruisch vernam. Op den angstkreet der markiezin kwam de kamenier spoedig binnenloopen en vond hare meesteres in een' hoogst zenuwachtigen toestand. Angsten ontzetting vervul den den geest der schoone jonge weduwe. Zij zond terstond haren boschwachter en de verdere mannelijke bedienden in alle rigtmgen uit, om te onderzoeken of ook ergens een onge luk gebeurd ware, of wat aanleiding konde hebben gegeven, dat een gezadeld eu getoomd paard zonder ruiter in zulk eenen woedenden galop wegvlood. Te vergeefs echter werden de omstreken van het slot in alle rigUngeu doorgezocht; men ontdekte niets. Ook wist niemand iets van eeuig ongelukevenmin had iemand een paard zonder ruiter gezien. wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1