li II1 T i: N L A IN1 I). ENGELAND. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. _7i»u komer» Opzettelijk genomene proeven lichberi geleerd, •lat men aan trekkracht zooveel won, dat men met één paard ra genoeg zoo vrvl kon bouwenals anders met twee. Doch de wielen van die grootc.ziin zoo onhandelbaar, dat men daar van wel voor altijd zal moeten afzien, en zich voor die ploc- gMBot raderen van 10 of 12 palmen middellijn zal moeten bepalen Heeft men 10 palmen middellijn, dan komt het aanspanpuut op 5 palmen; het zou daar door nagenoeg -'5 palmen verhoogen, daar de meeste radploegrn in'het alge meen niet hpozer diui 2 palmen/i j"Wannéér net verschil van 7 paaien tuieren hetv fnnipanpunt en trekpunt eene drukking treeft van 2SNed. ponden, zal. wanneer dit verschil tot. palmen wordt gebragt, dit slechts Dl Ned. ponden drukking geven,, eu bij 8 palmen wordt de drukking op de schoft tot 12 Ncll.' ponden verminderddat met het eerste geval een verschil van 1 C> Ned. ponden drukking geeft, welke kracht aanhoudend erlqrep gaat, en in het hmtstc geval aan trekkracht hestectl kan «orden. Daar de aanwending der dierkracht vooral bij het ploegen in aanmerking komt, en nog bij velen zeer vele kracht verlo ren traafbehandelen wij dat punt het eerst, liet is in de werktuigkunde evenzeer als in het dngclijksch loten een erkend feit, dat, hoe verder het punt, van waar dc kracht uTFgaat (het krachfpunt)van liet punt van tegenstand (het lastpnnt) verwijderd is, er des te meer kracht, gevorderd wordt, of, wat Hetzelfde is, zooveel meer van de aangewende kracht verloren gaat. Daar nu de raderlooze ploegen de nei ging hebben, om walmeer de paarden kort aangespannen worden, den ploeg uit den grond te ligtcn, even als zulks bij de egtre het geval is., wordt het noodzakelijk de trekstengen te verlengen, of den eveunaar metccnen tamelijk langen ket ting aan den plot gbalk te bevestigenomdat, boe verder liet hooge trekpunt (dc borst van liet paard) van den kop van balk (bet aanspan puilt) verwijderd is, 'de hoekdien de trek- steugen met den grond maken, des te kleiner wordt, en de lijn meer tot dc horizontale nadert. Ook de lange lijn bij de trekschuit bevestigt dit. Jammer is het, dat de landbouwwerktuigen over het alge meen zoo kraehtyerspillend zijn; moeijelijk is het te bepalen, hoeveel kracht op die wijze veiloren gaat, want vergelijkt men die werkzaamheden met zware voertuigen (vrachtwagens, diligences, enz.) dan blijkt liet duidelijk, dat b. v. drie paar den naast elkander kort aangespannen, nagenoeg evenveel kracht kunnen uitoefenen, als vier paarden, die twee aan twee voorgespannen zijn, en dit is dc reden, waarom de paar den oor de diligences zoo kort worden aangespannen. Nieuwe en later uitgevonden werktuigen zijn meestal, om dat het aanspanpunt evenredigeren zooveel mogelijk in eene rogte liju niet liet trekpunt of de borst van het paard gemaakt is, beter, en voor den werkman, en voor het paard, dewijl zij den arbeid veel gemakkelijker en ligter maken; zoo als wij boven op genomene proeven hebben aangetoond, hoe de drukking van 28 Ned. ponden tot 10 of 12 kan verminderd wordeu bij het ploegen; terwijl hieruit verder duidelijk blijkt boe noodzakelijk liet is, het aanspanpunt zoo teel mogelijk te verhoogen en in de rigting van bet trekpunt of de borst van het paard te brengen. Zijn die beide punten even hoog, zooals dat bij een' speelwagen nagenoeg liet geval is, zoo heeft het paard maar zeer weinig drukking, en trekt den wagen, wanneer de traagheid eenmaal overwonnen is, op een vlak gemakkelijk voort, zonder veel kraclit te vorderen. s. s. B E K E M» M V K I X ft. Burgemeester en Wethouders van Scliagen, Gelet hebbende op art. 265 der Wet van 29 Junij 1851 [Staatsblad F® 85) Brengen ter openbare kennis, dat liet door den Raad vast gestelde kohier van den Hoofdelijken Omslag, voor het loopend dienstjaar, gedurende acht dagen, en wel van Dings- dag den 27 October tot eu met Dingsdag den 3 November aanstaande, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter lezing zal nederliggen. En is deze afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Settinniden 27 October 1857. Burgemeester en II «t houders voorn. Be Burgemeester H. R. DE MEER. Be Secretaris, A. J. van CANTFORT. Londen 26 Oct. Men verneemt, dat wederom twee pas sagiers van de Central America zijn gered, welke gedurende twee dagen, zonder spijs of drank te nuttigen, op een stuk van bet wrak hadden rondgedreven en na vreesselijk lijden door ecu vaartuig opgenomen waren. Een landeigenaar in bef graafschap Kent heeft in de vorige week een maaltijd aan zijne arbeiders gegeven, bij gelegen heid van het binnenhalen t an den oogst. Als bewijs echter, dat die lieden niet alleen dapper bij den arbeid zijn, maar ook niet minder dapper mes en vork kunnen gebruiken, kan die nen dat zij, ten getale van 56, dien middag alleen aan vleescb een gewigt van 133 pond hebben opgepeuzeld. De Koningin van Oude is op dit oogenblik erusig ziek op baar verblijf te Riehmond. De moordenaar van den Engelsclieu gezant te Limade heer Sulivan, is ontdekt, maar nog niet in hechtenis genomen. L'it Adelaïde, in Zuid-Amerika, wordt gemeld, dat men in bet noorden eene fraaije landstreek had ontdekt, waarin zich drie rijke goudmijnen bevinden; men had te vergeefs 50.000 pond st. voor deze streek geboden. Uit de heden ontvangene dépêche verneemt men, dat Delhi na een hevig gevecht van 6 dagen door het engelsche leger is ingenomen. Parijs, 26 Oct. Uit Cannes wordt gemeld, dat de toe stand van Mlle Rachel steeds dezelfde blijft. Men heeft eene proef genomenom ook op hout te photo- graveren, hetgeen volkomen gelukt is. Men is te Parijs reeds bezig met het organiseren van bals feesten en loterijen, die dezen winter zullen plaats hebben ten hehoeve der armen. De commissie, belast met de daarstelling eener strafkolonie in Xieuw-Caledonië, heeft hare zitting begonnen. olgens de laatste berigten uit St. Domingo (Haïti), had men ecnige ongerustheid voor de Europeanen, ten gevolge der gezindheid der inlandsclre bevolking, eu is het schip Newton daarheen gezonden, ten einde voor de zekerheid der Franschen op dat eiland zorg te dracen. Berlijn26 Oet. Te Landau heeft een ongehuwd 36jarig landman, in eene vlaag van krankzinnigheid, des nachts, zijne moeder gewurgd en den trap afgeworpen, hetgeen onmiddel lijk den dood ten gevolge had. Hij verbeeldde zich in de bel te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 2