15 I E L A I\ I). kANTONGEREGT. HlRGERLUkE STAM). AI A 11 li T 151: U1GTEIN. zijn geweest, en wilde zijne moeder van den duivel verlossz De dader is in de krankzinnigenzaal der gevangenis, eenige dazen daarna overleden. De bekende reizigers R. en H. Sehlagintweit, zijn dezer dagen bier aangekomen en hebben eene allerbelangrijkste verzameling bouwstoffen ter verrijking der wetenschap ro/le- gebragt, zoo als 500 groote kisten met voorwerpen van nat. historie en 30 kisten met handschriften. Te Stutgard is den 17den dezer de Doitsch Oostenrijksohe Spoorweg-Conferentie geopendNederland wordt er verte genwoordigd door den heer Staring, referendaris bij het de partement van binnenl. zaken. Schagen 27 Oetober. VERGADERING van den GEMEENTE RAAD. Tegenwoordig de Heeren II. R. de Meer, burgemeester, IV. Vader, wethouder; D. Timmerman, Cs. de Heer en E. Hoekstra, leden van den raad. 1". Gearresteerd de staat van begrooting van de gemeente inkomsten en uitgaven voor het jaar 185S, zijnde de inkomsten geraamd op 9281.58. de uitgaven opn 9281.50. Saldo .08. 2". Vastgesteld het suppletoire kohier van den Hoofde- lijken omslag voor dit loopende jaar, nadat hetzelve gedurende ruim 11 dagen ter visie had gelegen, op een bedrag van 116.52. 3°. Het Suppletoire kohier van de belasting op de Hon den, van hen die na het formeren van het primitive één of meerdere houden voor de belasting hebben aan gegeven bedragende 19.— 4°. Een adres van Diakenen der Ilerv. gemeente en R. C. Armenvoogden alhier, betrekkelijk het in gebruik geven van den grond, waarop de gebouwen van de vlas- serij gevestigd zijn, waaromtrent, na deliberatie is besloten, adressanten hun verzoek iutewilligen op voorwaarde, dat de gebouwen zullen moeten worden weggenomen, zoodra zulks door den raad noodig ge acht zal worden en na opzegging van zes maanden. He ijzeren stoomsehroefschip Jiio Janeiro, getrouwd door le heeren Paul van Vlissingen en Dndok van Heel, is thans prereod. Het is bestemd voor de vaart van Antwerpen op Rio Janeiro, en zal gevoerd worden door den kapitein van Diependaal met eene bemanning van 80 koppen. Het meet 1100 ton en is uitnemend ingerigt voor 220 passagiers. De machines hebben 220 paardenkracht. De ketels zijn twee in getal, ieder met 5 vuren. Zes sloepen verzekeren in tijd van nood behoorlijke toevlncht voor passagiers en ekwipage. Om de vele branden in Tilburg voor te komen is de briga de mareehausseé aldaar versterkt geworden; er zijn burger wachten opgerigt en het brandreglement is op nieuw afge kondigd. Men inehlt, uit Vlaanderen, dat de veeziekte, welke aldaar hecrscht, ook gevaarlijk voor den mensch iszoo heeft in de nabijheid van Gend een persoon, die een aangetast beest af gemaakt had, en daarna zijne handen in een met bloed be zwangerd water waschte, het leven verlorenterwijl zijne me de helpersdie bereids den eenen een arm en den ander een vinger geamputeerd zijn, in zorgelijken toestand verkeeren. Uit Parijs wordt gemeld, dat Z. K. H. de Prins van Oranje den Vesuvius heeft beklommen, vergezeld door ver scheidene gidsen. Uit Charlois wordt ons berigt, dat ook aldaar in den tuin van P. Verschuur een appelboom voor de tweede maal in dit jaar in bloei staat. De laagste inschrijving voor de levering van aardappelen ten behoeve der kavalerie te Zutphen was tegenƒ1.74 p. m. Te Zwolle is eene jeugdige koloniste der Ommerschans wegens brandstichting veroordeeld tot tien jaren tnchthuis- straf. Nabij Z. Bommel is een schip met over de 100.000 pond hooi geladen en hestemd naar Dnsseldorf in brand geraakt. Het brandende schip werd bij het dorp Hanften op eene plaat gezet. Dit is niet het eerste voorbeeld. Waarom ook in Nederland geen gebruik gemaakt van waterpersen. Te Middelburg heeft men hij eenen hakker twee kruiken met een aftreksel van blaauwe vitriool gevonden, van welk mengsel, naar de bekentenis van den bnkker, bij elke bak king eene zekere hoeveelheid onder het deeg werd gemengd.. Ook in de brooden van een dertigtal andere bakkers zijn door scheikundig onderzoek vreemde bestanddeelcn gevonden. Ook nit Helvoetsluis wordt berigt, dat aldaar bijna geen huis vrij is van koortszieken. Echter ziju de koortsen daar even als hier van een goedaardig karakter. Een Brusselsch zwaardveger is naar Londen vertrokken, ten einde aldaar proeven met een kanon van zijne vinding te doen. Het is een zesponder, welke aan den staart, en niet door de monding geladen wordt, terwijl het niet achteruit loopt. POLICIEZAKEN. Woensdag 21 Oct. 1857. Voorzitter Jhr. Mr .D. van Foreest, Kantonregter zooda nig den 15 te voren plegtig geinstalleerd. Ter audicutie waren gedagvaard 1. D. J. M. te Wieringerwaardwegens beschadigen van roerende goederen. 2. C. L. te Sc/n/gmovertreding pl. verordening. 3. C. K. te idem o\ ertreding Zondagswet. 4. P. v. B. te idem overtreding pl, verordening op het brandwezen aldaar. 5. M. 11. en J. S. te Cal/andtoog, beleediging in woorden. Uitspraak den t November aanstaande. Geboren: 20 Oet. Dirk, z, van Leendert de Waard en Jetske-Frans. - 23 Oet. Vrouwtje d. van Jacob Trompet ter en Sientje Lensou. Getrouwd: 24 Oct. ArieSnaas,j.m.enSijtjeBreet,jd. Overleden: 21 Oct. Jaeob Schoorl, ond 2 j. en 5 m. 22 Oct. Johanna Grossel, oud 71 j. - Trijntje Bloem oud 43 j. Arie Broekhuijzen, oud 65 j. 23 Oct. Jacob Man nes, oud 76 j. - 25 Oct. Maartje Hemme oud 74 j. Schagen 22 Oetober, Aangevoerd8 Paarden 1 jonge Stier25 vette Koeijeu 60 a 65 ets. per N. ffi. 12 Melkkoeijen ƒ100 ƒ140, 9 Vaarsen 50 490, 3 Graskalveren 20 a ƒ30, 457 Scha pen 16 a 23, 16 magere Varkeus, 75 Biggen ƒ6.50 a 11 naar gelang van ouderdom en kwaliteit, over het geheel was de handel in elk soort van vee niet vlug; Kippen, oude 50 ets. jonge 1, Eenden 50 a 60 ets. Boter 1.10 per N. fr, Kip- eijeren 330 a 375, Eeud-eijeren 4 a 4.50 per 100.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 3