BOEKDRUKKERIJ BOEKBINDERIJ, MENGELWERK. J. Roggeveen, Dz. van PURM ERENDE, 27 Oct. Aangevoerd 155 Runden»*, meer kooplust dan ile vorige weekde prijzen blijven hoogj rijzing was niet te bespeuren; 2(1 Paarden; 7!' vette Varkens, vlugge markt, 16 tot 51 ets. per N. Üt; 27 magere Varkens, iets stugger, 511 Biggen, begin-markt weinig kooplust, later was de handel levendiger, goede Biggen 8 tot 10 p. stuk; 75 vette Kalveren, zeer vlug verkocht, met prijs*erhooging, 50 tot 75 ets. perN. 'MT; 26 nuchtere Kalveren; 770 Scha|ieii en Lammeren, goede kooplust met iets hoogere prijzen; 115 Ganzen 5 2 50; Kaas aangevoerd 171 stapels kleine en 15 middelbare, stugge handel, kleine kaas, hoogste markt ƒ27.25 middelbare, hoogste markt 81.50 per N. Boter redelijke aanvoer ƒ1.10 tot 1.20 perN.®; Eend-eijeren 8.75; Kip-eijeren 4.25; Appelen ƒ2.75 tot 3.50; Peren ƒ2.50 tot 3.50 per mud. ALKMAAR, 2t Oct. Kaas aangevoerd: 489 stapels, wegende 100102 N. kleine ƒ27.25; commissie ƒ29; middelbare f 31.75. - Tarwe ƒ10.50. - Rogge 7.50. Gerst 6.50; dito Chev. 7.75. Haver ƒ5.50- Paarden- boonen 7.75. Kanariezaad 19. Groene erwten 15. graauwe dito ƒ14; vale dito 13. OPMEER, 26 Oct. Kleine graskaas ƒ25.50, aangevoerd 15 stapels. MEDEMBLIK, 21 Oct. Kleine kaas ƒ28.50, aange voerd 67 stapels, wegende 15120N. IC; Boterƒ1.30 p.N. IC; Kip-eijeren ƒ3.50 per 100. MONNTCKENPAM21 Oct. Aangevoerd, 54 stapels Kaas wegende 11752 N. 5 28.50. GOUDA22 Oct. Groote aanvoer van vee, dat vlug ver kocht werd, vooral het jonge; - Kaas niet veel aanvoer, Fransch en Schotsch goed ƒ22; Fokkaas van 5 5 7 kilo 23i 24.J. ZUTPHEN, 22 Oct. Boter ton ƒ23 5 24.50; Aardap pelen ƒ1.50 a 2. LEEUWARDEN, 23 Oct. Boter 50. LEYDEN24 Oct. Boter 1.37* 5 1.45 perN. te. DELFT, 24 Oct. De prijzen der Kaas waren hedeu ƒ14 i\ 18 de 100 pondaanvoer 54 stapels wegende 12887 pond. HOORN, 22 Oct, Kaas, aanvoer 257 stapels, wegende 62929 N. hoogste prijs kleine 27.50comm. 26.75. SNEEK20 Oct. Boter ƒ51aanvoer 188 Jen 84 ton; Kaas ƒ30.50 a 36; aanvoer 27160 N. ft. Londensclie Veemarkt. 26 Oct. Ter markt waren aangevoerd; 5500 Runderen, 21.000 Schapen en lamineren, 125 Kalveren en 300 Var kens; alle soorten waren iets hooger in prijs. I. l>c Chlnesche bliksemafleider. Hoe meer wij China en de Chinezen leeren kennen, des te merkwaardiger komt ons dat volk voor. Er moet een tijd zijn geweest, waarin de Chinezen een' buitengewonen graad van beschaving en ontwikkeling hadden bereikt namelijk dat tijdperk, dat de Chinezen den tijd der uitvindingen noemen. De meeste uitvindingen, waarop de europesche volken zich beroemen, waren in China reeds in de vroege oudheid bekend. Het buskruid, de boekdrukkunst, het porcelein, de stoom ketel (totreiniging der waterleidingen), de vaccine, de lucht bol (als speeltuig)bet kompas, het glas, het schilderen met olieverw, het verlakken, het glasschilderenen nog eene menigte andere zaken kendende Chinezen reeds vóór onze tijdrekening. Tot de overoude uitvindingen d er Chinezen behoort ook de bliksemafleider. Sedert vijf eeuwen draagt de toren van Nanking cencn bliksemafleider op zijn spits en nooit werd hij door het vernielende vuur des hemels getrollen. Het is niet zeer vleijetid voor den waarneniingsgeest der Europea nen, datzij tot vooreen gedeelte eenereeiiw indehooge spitse torens der Chinezen niets anders meenden te zien, dan «en wonderlijken smaak in de bouwkunde. Men verwonderde 7.ieh óver den hoogen mastdie op den thans vernielden por- celeinen loreu van Nanking stond; men vond de spiralen van verguld ijzerdraad, die hem met bepaalde tusschenrnim- ten omringden, zeer sierlijk, en de kettingendie van den gondeu appel op den spits van den mast tot op de hoekpun ten van het dak der bovenste verdieping nederhingen, noemde men smaakvol. Dat echter die sierlijke torenspits werkelijk een Itepaald daartoe vervaardigde bliksemafleider was, daar aan werd niet eerder gedachtdan toen men dergelijke spitsen ook op huizen en andere hooge gebouwen vond. Op een gebouw nabij Amoj vindt men een' bliksemafleider van de volgende gedaante. Op den punt van een' sterken mastboom bevindt zich een ijzeren, vergulde kogel met een' vergulden pijnappel daarop. Om den mast loopen in eene horizontale rigting ijzeren ringen, die naar boven steeds kleiner worden, en allen aan de breede buitenzijde verguld zijn. Over den kogel hangen vier ijzeren kettingen naar be neden, die aan de ringen bevestigd zijn, en beneden aan de dakpunten van het zuilvormige huis eindigen. Op den top van het dak is ook een vergulde bal. Het is moeijelijk te bepalenwelke werking een dergelijke bliksemafleider kan uitoefenennaar onze tlu-oric van de electriciteitdie ook nog niet zoo geheel volmaakt is. Bij den eersten aanblik zijn wij gereeddie vergulde ringen \oor overtollig te houde en de werking alleen aan de kettingen te verbinden. Maar waar blijft de bliksem, wanneer hij langs de kettingen naar beneden schiet? Hij zou dan toch waarschijn lijk het gebouw moeten treffen. Dit is evenwel sedert eeuwen zonder voorbeeld. De Chinezen bewerendat de bliksem zich eerst langs de ringen afmat en dan weder langs de punt van den pijnappel op stijgt naar de plaats, van waar hij was afgedaald. Dat denkbeeld moge aardig zijn, van wetenschappelijk belang is bet zeker niet. Tntusschen voldoen de Chinesche bliksemaf leiders aan hunne bestemming; dat is buiten twijfel. Hier mede stellen de Chinezen zich te vreden, en laten bet aan anderen over, liet hoe en waarom na te sporen. A B v ïfitx I:\TI I;Y. s.«- De ondcrgeteckcnde op heden zijnen winkelvan Grutters- A Kruidenierswaren, als Tarwe Kog ge, tarst, Haver, Lijnkoeken, Pelmcel Breek- meel Zemelen, Grenteni. geopend hebbende, op de Loet, tc Schagen neemt de vrijheid zich aan het geachte publiek beleefdelijk aan te bevelen. Bij heuschheid en voorkomendheid in de be diening zal het zijn streven zijnhetzij in bet groot of klein, steeds het vertrouwen van zijne geachte begunstigers, ten zeerste op prijs te stellen. P. J. G. D1DER1CH te Schayen Bij bovengeuoemden wordt verlangd een fatsoenlijke jongen liefst niet beneden de 14 jaren oud. Ook bestaat gelegenheid tot plaatsing van een leerling, adres in persoon. Drukkerij van P. J G. DIDERICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 4