ALGEMEEN ADVERTENTIE-EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, VOOlt HET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. Donderdag 5 November. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 15 L IT E N L A N 1) ENGELAND. No. 6. SCHAKERCOURANT. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDEN: Voor Schagen1.00. franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt lederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. PRIJS DER ADVERTENTIEN Van een tot vijf regels behalve de 35 cents zegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. Nationaliteit en beschaving. Wat men ook moge redeneren over de oorzaken van den opstand in Britsch-Tndie, ziedaar de twee magtige beginse len, welke zelfs de onpartijdigsten doen aarseleri: de nationa liteit en de beschaving. De Tndiër zegt tot den Engelschman„Ik ben van een „geheel ander ras, van eene geheel verschillende godsdienst, „ik heb geheel andere zedentwee duizend mijlen afstands „liggen tusschen onswelk regt hebt gijom mij te komen „onderwerpen en te onderdrukken De Engelschman antwoordt hem wik breng u de bescha ming. Ik moet u gelukkig maken, ook tegen uwen wilzie- „daar de hoogste wet van den vooruitgang. Het Westen is „met de zorg der zielen belast het heeft de roeping het „verstand te beschaven eu de natuur te ontwikkelen." „Zelfs de weldaden der beschaving," herneemt de Indiër, „slepen rampzalige gevolgen na zichde schending van de „wetten de natuur, de uitroeijing van de beginselen der ge hechtheid aan zijne broederen, de ontwikkeling van nietige „behoeften, welker bevrediging de deur opent voor hebzucht „en heersehzucht. Maar brengt gij ons waarlijk de weldaden „der beschaving? Wij vonden in den katoenhandel eenen „bloeijendeu tak van nijverheidgij hebt dien vernietigd, „even als gij de nijverheid van Ierland aan het belang van „Manchester eu Birmiugham hebt opgeolferd; en gij nood- „zaakt ons tot de opium-kuituur, waarmede gij uwe thee en „zijde in China betaald. Honderd millioenen menschen moe- „ten den zwaarst en arbeid verrigten, om u eene specerij te „bezorgen, waarmede gij honderd millioenen anderen ver- „giftigt. Vóór uwe komst hadden wij instellingen van alge- „meen nut; wij hadden een stelsel van bevochtiging iugerigt, „dat in onze verzengde luchtstreek een levensbeginsel is. Gij „hebt alles laten vervallen. Gij hebt u slechts met het leggen „van straatwegen bezig gehouden. Ten tijde der Mogols had „elk dorp zijn' schoolmeester: een uwer gouverneurs heeft „zelfs verklaard, dat de verspreiding van kimde in Indië na- „deelig was voor het beheer des lands. Eindelijk overlaadt gij „ons met belastingen, en gij duldt zelfs, dat men de pijnbank „gebruike, om die in te vorderen. Waar zijn nu de weldaden „uwer beschaving Wij zullen die grieven niet beoordeelen, maat zij zijn wel waardig onpartijdig overwogen te worden om te begrijpen, wat in Indië voorvalt en wat er nog kan gebeuren. Men stelle zich de zaak niet te gering voor. Het is geen opstandhet is een bepaalde oorlog tusschen twee menschenrassen, of althans tusschen de nationaliteit en de beschaving. Om onpartijdig te zijn moet men niet uit het oog verliezen, dat de indische berigteu ons slechts door de tusschenkomst van Engeland bereiken kunnen. Men mag dus wel behoed zaam zijn in het aannemen van daadzaken en vooral van oor deelvellingen over zaken en personen. In de staatkunde is de hartstogt ligtgeloovig en het eigenbelang niet zeer naauw- gezet. Naast het vraagstuk van het regtstaat de magtwelke vraagstukken hier even als elders van elkander gescheiden zijn. Doch waar zouden wij eindigen, zoo wij ons in gissingen wilden verdiepen? Delhi is gevallen, maar welke zullen de gevolgen zijn van dien val? Zullen zij voor Engeland voor- of nadeelig zijn? Eene zaak is reeds beslist: de opstand heeft de Indische Compagnie overwonnen. Die oude dame (old lady) schijnt haar afscheid te hebben bekomen, en welligt zal koningin Victoria tot keizerin van Indostan worden uitge roepen. Maar zal Indië dan tevreden zijn? Zal het niet ook dat woord uitspreken, dat zoo vreesselijk is voor de vorsten, welke hunne magt hebben misbruikt: nHet is te laat?" De tijd zal het leeren. Londen 2 Nov. In de vorige week werd een lljarige knaap, in het volkrijkste gedeelte der stad, door' een Bengaal- schen tijger, die uit eene doortrekkende menagerie ontsnapt was, aangevallen en deerlijk gewond, zoodat men aan zijn le ven wanhoopt. Eerst na veel moeite, kon men den tijger van zijne prooi scheiden en hem weder in zijn hok opsluiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1