ALGEMEEN ADVERTENTIE-EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, N*>. 7. A<>. 1857. VOOU HET SCUAGEN KANTON EN OMSTREKEN. Donderdag 12 November. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. SCHAKERCOIRANT. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 3 MAANDEN: Voor Schajjenf 1.00- Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iedcren Donderdagmorgen. Brieven franco. l'RIJS DER ADVERTENTIEN: Van een tot vijf regels behalve de 35 cents xegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Croolc Letters naar de ruimte die xij beslaan. 1. Dc Melk. DE MELK—WEGEIt. Wanneer eenc matige, zelfs eene goede winst de heb zucht van den verkooper niet meer kan verzadigendan geraakt hij wel eens in verzoeking tot middelen zijne toe- vlugt te nemen welke in strijd zijn met de eerlijkheid. 1 liertoe behoort vooral het vervalschen der koopwaren, het welk niet zelden ook op de melk wordt toegepast. Wij zullen thans niet nagaan op hoevelerlei wijzendie ver- valsching kan plaats hebben. Dewijl echter het bijvoegen van eene zekere hoeveelheid water de gereedste en meest aangewende wijze isheeft men naar een middel gezocht waardoor die vervalsching kan worden ontdekt. Men meent dat dan ook te hebben gevonden in den lacto-densi nieter of melkwegereene uitvinding van den Heer Qvkvenne apotheker te Parijs. In de nabijheid van groote steden als Amsterdam, Rot terdam en anderen vindt men vele zoogenoemde melkboe- welke zichof weinigof in het geheel niet bezig ren houden met het maken van boter of kaas maar de melk zoodra deze van de koeijen komtmet wagens of schuiten naar de stad brengen om die daar te verkoopen of rond te venten. De winsten welke dat bedrijf aanbrengen zijn vrij aanzienlijk en wel te meer dewijl dergelijke boeren minder bedienden of paarden te onderhouden hebben en ook minder kostbare werktuigen voor hun bedrijf behoeven. Het blijkt echter, dat die voordeelen hen niet altijd tevreden kunnen stellen, althans niet zelden ziet men op last van de stedelijke regering het gebruik van den melkweger toepassen en groote hoeveelheden afkeuren, hetwelk behalve het verlies der melk nog het betalen van aanzienlijke kosten ten ge volge heeft. De specifieke zwaarte der vochten ligt ten grondslag van den melkweger. Wanneer men dit werktuig in de melk dompelt geeft het meerdere of mindere dalen van hetzelve ons het specifieke gewigt der vloeistof te kennen, hetwelk aan de oppervlakte in graden wordt aangewezen. Men heeft gemeend daaruit tot de meerdere of mindere hoeveelheid waters te kunnen besluiten, waarmede de melk is vermengd geworden. Hoe schrander dit werktuig intussehen moge zijn uitge dacht, en hoe juist dit bij jenever, brandewijn en andere vloeistoffen moge werken, bij de melk is het onvoldoende, om hare ware gehalte, en dus ook hare juiste waarde aan te toonen. Het moge nuttig zijn, dat de aandacht op het be drog gevestigd worde, aan de waarheid zijn wij verschuldigd het onvolkomene van den melkweger te bewijzen. De melkweger moge ons de meerdere of mindere zwaarte der vloeistof te kennen geven, zij geeft ons echter de hoe veelheid der daarin opgeloste en drijvende stoffen niet aan, hetwelk toch noodig zou zijn om tot een juist oordeel te ge raken. Immers de specifieke zwaarte der melk stijgt niet door de hoeveelheid der zich daarin bevindende voedingstoffen, of door hare innerlijke waarde. De melk is een mengsel van in water opgeloste kaasdeelenmelksuiker(waaraan zij ha ren zoeten smaak heeft te danken)albumineverscheidene zouten en talrijke kleine drijvende vetdeeltjeswaardoor de melk ondoorschijnend en wit van kleur wordt. De waarde der melk hangt dus af van de hoeveelheid der opgeloste zelfstandigheden en vooral de kaasdeelen, maar te vens van de daarin drijvende vetdeelen. Terwijl echter de kaasstof en de overige opgeloste zelfstandigheden de specifie ke zwaarte der melk vermeerderen, wordt deze door de ge halte van het vet, dat ligter is dan water, verminderd. Bij de proefneming met den melkweger kan dus de melk rijk aan kaasdeelen schijnen, terwijl zij toch in de daad arm aan boter is. De volgende scheikundige ontbinding van twee melksoor- ten A en B kan dit bewijzen. Elk op 100 deelen stellende was de verhouding aldus deelen. A B Water 89.97 86.60 Vet 2.17 5.42 Kaasstof 2.24 2.70 Melksuiker 4.30 4.19 Albumine 0.49 0.31 Zouten 0.83 0.78 100.00 100.00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1