ALGEMEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, N°. 11. A<y.lS57. IjFtP - i VOOR HET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. iitnajaiaaïsi'atias rem DMÏ maanirjnï Voor Schagenf 1.00. franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iedereu Donderdagmorgen. I)onderdag 10 December. UITGEVER P. J. G. DIDERICfl. Drieren franco. siijj3 maa ABTxaviimiat Van een tol vijf regels behalve de 35 cents rcgelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Uroote Letters naar de ruimte die zij beslaan. De Itrltscli-Oostimlisclic l'ompagnlc. liet onderstaande moge dienen, om de zoogenaamde oude dame (ohl lady waarvan wij in No. 6 gesproken hebben nader te leereu kennen. In de Leaden-Ilall-ttreet te Londen vestigt de vreemde ling met verbazing het oog op een groot en sehoon gebouw met eene galerij op zes kolommen. Het is bet India-hovse de zetel dier rijkeen magtigeOost-Indische compagnie, welke een rijk van meer dan 200 millioencn menschen beheerseht. Oorspronkelijk was deze compagnie niets dan eene handel maatschappij. llare eerste statuten dagteckenen van het jaar 1000; doch sedert dien tijd is zij herhaalde malen vernieuwd en gewijzigd. Hare tegenwoordige inrigting is van 1851zij bezit wel de oude voorregtenmaar met eenige beperking het parlement kan den vorm dier inrigting veranderen ja zelfs de compaguie des verkiezende ontbinden. Tegen het einde der achttiende eeuw gevoelde het engelsehe bewind de noodzakelijkheid zich met de zaken der compagnie te be- moeijen er werd een bureau t an controle gevormd en een ge heim comitéwelke met het hof der deelhebbers en dat der directeuren te zamen het bewind der compagnie uitmaken die in Londen haren zetel heeft. Van het bewind, dat in Jn- dië gevestigd is, zullen wij thans niet spreken. Het hof der deelhebbers bevat alle houders van actiën, ten getale van 8000 een aandeel van 500 pd. st. geeft het regt, om het woord te voeren, maar niet om te stemmeneen van 1000 pd. st. geeft eene stem, 3000 pd. st. 2 stemmen, 5000 pd. st. 3 stemmen en 10,000 pd. st. of meer, 1 stemmen. Zoowel mannen als vrouwen, vreemdelingen en Engelschen allen mogen het woord voeren en stemmen. Bij de vergade ring van 1852 waren 2583 deelhebbers tegenwoordig, waar onder 372 vrouwen, 20 pairs, 10 parlementsleden, 86 gees telijken, 19 geneesheeren, enz. Deleden verkiezen de direc teuren, stellen de statuten vast, geven hunne goedkeuring aan pensioenen boven de 200 pd. st., of aan gratificatiën van meer dan 600 pd. st.welke door de directeuren worden voorgedragen. Zij hebben het regt inzage te vorderen van alle olficiëele stukken der directeuren, maar niet vau het ge heime comitéook kunnen zij zich niet verzetten tegen een besluitdat door het bureau van controle is goedgekeurd. De voorzitter vau het hof der directeuren leidt de driemaan- delijksclte vergaderingen en geene voorstellen worden aan genomen, zoodra de directeuren deze niet ondersteunen. Het hof der directeuren bestaat uit 18 leden, waarvan 12 worden gekozen door de deelhebbers en 6 door de kroon. De voorzitter en vice-voorzitter, welke bij meerderheid van stem men worden gekozeD hebbeu elk een jaarlijkseh inkomen van 1000 pd. st. de directeuren elk 500 pd.st. Om verkies baar te zijn moet men voor minstens 2000 pd. st. aandeel hebben en te Londen woonachtig zijn. l)e militaire zaken worden vrij spoedig afgehandeld, zoo dra eene dépêche uit Indië is aangekomen; doorgaans wordt het antwoord met de derde of vierde mail verzonden. Staat kundige zaken vorderen een langduriger onderzoek van 4 of 6 weken, hetwelk ons niet verwondert, wanneer wij weten, dat de Indische depêches door rapporten, bijlagen, enz. zeer uit gebreid zijn. Men heeft er ontvangen van dertien tot zestien duizend bladzijden in 1845 ontving men er zelfs eene van 46000 bladzijden. Het getal ambtenaren is naar evenredigheid. In 1857 telde men er 526 welke te zamen een salaris ontvingen van 128.731 pd. st. Vroeger was de betrekking der directeuren zeer g&ocht dewijl deze eenen grooten invloed bezaten doordien de be noemingen tot de winstgevende ambten in Indië aan hen opgedragen waren. Dit voorregt is in 1854 vervallen, dewijl voor alle ambten in Indië examens moeten worden afgelegd. De gouverneur-generaal te Calcutta heeft een jaargeld van 25.000 pd. st., behalve de buitengewone onkosten, die soms wel 500.000 gulden bedragen. Ilij wordt bijgestaan door eenen raad, waarvan elk lid 9.G00 pd. st. 'sjaars geniet. De gouverneurs vau Bombaij en Madrasontvangen elk 150.000 gulden 's jaars. Burgerlijke ambtenaren genieten een salaris van 6000 tot 120.000 gulden. De geestelijkheid is evenzeer ruim bezol digd. De bisschop van Calcutta heeft 60.000 gulden 'sjaars, behalve reis- en verblijfkosten en een pensioen van 15.000 gulden wanneer hij zijne bediening een zeker getal jaren heeft waargenomen. Ook de geneesheeren hebben een ruim inkomen, en na vijf-en-dertig jaren dienst een pensioen van 3 a 4 duizend gulden. Het bureau van controle staat door het geheim comité met het hof der directeuren in gemeenschap. Het bestaat uit een' voorzitter, een'vice-voorzitter en het oudste lid der directeu ren. Zij leggen den eed van geheimhouding af en leggen alle zaken voor aan het bureau van controlewelks bevelen zij uitvoeren. Later w orden de stukkeu aan de directeuren voor gelegd, doch aan de deelhebbers nimmer. Het blijkt dus, dat het bureau van controle eigenlijk de Indische zaken bestuurten dewijl dit bureau (dat in 1784 werd ingesteld) uit zes leden bestaat, waarvan ten minste 2 of 3 secretarissen van staat zijnterwijl de anderen tot den geheimen raad behoorenzoo heeft eigenlijk het parlement liet bewind van Indië in handen. De voorzitter heeft eene bezoldiging van 3,500 pd. st. en de twee secretarissen elk 1,500 pd. Het bureau is verdeeld in zes departementen, wel ke elk een twintigtal ambtenaren bezig houden, waarvan de voornaamste 1200 pd. st. geniet. Ziedaar de inrigting der compagnie, wier werkzaamheden wij niet breeder zullen omschrijven, dewijl de ruimte van dit weekblad het verbiedt. Doch het gezegde is voldoende om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1