ALGEMEEN ADVERTENTIE-EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, A». 1857. VOOll HET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. N". 12. II UITEN LA KJ). ENGELAND. Londen, 7 Dec. Volgens berigt uit Southampton, is SCHAKERCOURANT. ja T&DIR vun uiüüïwatt: Voor Schadenf 1.00- Franco per post door het gekeele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Donderdag 17 December. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. Brieven l'rnnco. s01132 Dan aDTan'uatfiiB i Van een tol vijf regel» behalve de 35 cents regel regtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Croote Letters naar de ruimte die aij beslaan. De Kelk. III. hoe DIKWIJLS MOET EENE KOE DAAGS WORDEN GEMOLKEN. Het denkbeeld schijnt algemeen te zijn, en ook door de landlieden gedeeld te worden, dat het meermalen melken der koeijen wel eene grootere hoeveelheid melk oplevertmaar dat deze van geringere kwaliteit is en men meent betere melk te verkrijgen, wanneer men de koeijen tweemalen per dag melkt, dan dat dit driemalen geschiedt. Een naauwkeu- rig onderzoek met dezelfde dieren heeft echter tot het resul taat geleiddat men door driemalen te melken nagenoeg gedeelte meer melk bekomtdan wanneer men bet slechts tweemalen doeten een naauwkeurig scheikundig onderzoek had tot slotsom, dat juist de eerstgenoemde soort van melk tevens de grootste hoeveelheid der voornaamste bestanddee- len bezitnamelijk 0,6 pCt. meer boter en 0,1 pCt. meer kaasdeelen terwijl de laatste soort 0,3 pCt. meer water en 0,A pCt. meer suikerdeelen bevat. Hoe gering dit voordeel oppervlakkig schijnt te zijn is het toch der aandacht wel waardig, want voegt men bierbij, dat de hoeveelheid melk, door driemalen te melkentevens grooter is, zoo als boven is aangegeven, dan zal men bijna op -J gedeelte meer boter kunnen rekenen. Wanneer men dat voordeel in het oog houdt, dan moet men zich verwonderen, dat nog niet op alle boerenwoningen de koeijen driemalen daags gemolken worden. De oorzaak van dit verschijnsel bij de koeijen is niet ver re te zoeken. Doordien de melk langer in het dierlijk orga nisme blijft, wordt een gedeelte van hare vetachtige bestand- deelen door afscheiding met het dierlijk organisme vereenigd. Yan daar dat men melkgevende koeijen, welke men wil vetmesten, minder dikwijls melkt, en ze eindelijk, zoo mo gelijk geheel droog maaktom de vetafscheiding in het organisme te bespoedigen. Hiermede staat de daadzaak in verhanddat hij die dier soorten, welke denmcesten aanleg hebben tot vetafscheiding, de melk de minste boterdeelen bezit. Zoo is door scheikun dige proefnemingen gebleken, dat de geitenmelk en schapen melk meer vetdeelen bezitten dan de koemelken dat deze op hare beurt de varkensmelk in boterdeelen verre overtreft. Be Redactie twijfelt niet aan de waarheid van hetgeen hierboven beweerd wordtmaar de gedaehte is bij haar op gekomen sof het driemaal daags melken der koe ook eenen nadeefigen invloed op hel dier zelf zon kunnen uitoefenen Aangenaam zou het haar zijn, daaromtrent hel gevoelen van deskundigen te vernemen want ofschoon zij de grootste be langstelling koestert voor alles wat op den landbouw betrekking heeftzal haar Weekblad voor deze landstreek eerst dan waarlijk nuttig worden, wanneer de waarnemingen der land bouwers zeiven, die natuurlijk van zoovele plaatselijke om standigheden afhankelijk zijn daarin konden opgenomen wor den, hetwelk natuurlijk niet te verwachten is, wanneer zij haar niet worden toegezonden. De Redactie. zondag aldaar aangekomen het stoomschip Ripon. Ónder de passagiers, welke dat schip aan boord had, bevond zich eene dameMoir genaamd, weduwe van een' militairen arts, be nevens hare twee kinderen. Haar echtgenoot werd door de opstandelingen, 600 mijlen landwaarts in, doodgeschoten, en stierf in hare armen. Daarna ontvlugtte zij met hare beide kinderenen bij het zwerven door een boschwaar zij veel ellende doorstondverloor zij een harer kinderen dat haar echter bij hare aankomst te Calcutta, tot hare groote vreug de terug werd gegeven door een' heer, die het op den weg gevonden en medegenomen had. Te Windsborne in Dorsetshire heeft de volgende zonder linge en verschrikkelijke gebeurtenis plaats gehad. Een be diende belast met de voeding van een koppel honden toebehoorende aan een' heer aldaar, die een liefhebber van de vossenjagt was hoorde de honden des nachts vechten waarop hij dadelijk opstond en ongekleed naar beneden ging om hen te scheiden. Zij vielen echter op hem aan, verscheur den en verslonden hem. De opzigter kon zich den volgenden dag niet begrijpen, wat er van den knaap geworden was, tot hij naar de plaats ging, waar de honden bewaard werden en daar het hoofd en een der armen vond, terwijl al het overige verslonden was. Een ingenieur Charles Boydbespreekt in een opstel aan de Times zijn reeds voor langen tijd aan den keizer der Eranschen aangeboden plan, om Frankrijk en Engeland, in plaats van door een tunnel, door middel eener kokerbrug te verbinden. De eindpunten dezer spoorwegbrug zouden de hoogten van Dover en van kaap Grinez bij Calais zijn, op dat de grootste schepen er onder door kunnen varen. De brug zou gesteund worden door pilaren van 500 vt. hoogte, die van uit den bodem der zee zouden worden opgetrokken. De spits van elke dezer pilaren dient tevens als licht— of vuurtorenen bevatbehalve het verlichtingstoesteleen werktuig voor alarm-signalen, ten einde de schepen, bij ne velachtig wederte doen afhouden. De brug zou omstreeks 20 mijlen lang zijn, en met een sneltrein in 20 minuten wor den afgereden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1