ALGEMEEN ADVERTENTIE-EN NIEUW S-, LANDBOUWBLAD, N°. 14. A°. 1857, VOOR HET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. Donderdag 31 December. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. De Uitgever verzoekt allen, welke nog niet geabonneert zijnen dit met primo Januarij wenschen te doen; zich daartoe ten spoedigste aan te melden, daar bij latere opga ven, nij soms niet in staat mogt zijn, de eerste Hommers te kunnen leveren. sui \i. i;ii courant. nacnnmjaiïsiauas ma aa'ia uuuananj Voor Scha jenf 1.00. Franco per post door het jehecle Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdajmorjen. Brieven Franco. aam: maa aa «aïaaana Van een tot vijf rejels behalve de 35 cents zejelrejtf 0.75. Iedere rejel meerder0.15. Crootc Letters naar de ruimte die zy beslaan. Aan de Lezers. Het is een oud en eerwaardig gebruik dat men bij den aanvang eens jaars elkander gelukwensclit. De kinderen na deren hunne ouders met hunne zcgenwenschen die zij hun met den glans van het genoegen op het gelaat overreiken de vriend geeft den vriend een' dubbel hartelijken handdruk de minnaar spoedt zich naar zijne geliefde, om haar op nieuw de opregtheid zijner gevoelens te betuigen,; de godsdienst leeraars laten de gelegenheid niet ongebruikt, om hunne ge meente op nieuw op te wekken tot dankbaarheid aan den Allerhoogste; kortom, niemand, tenzij lijpeen men- schenliater zij, blijft op dien dag geheel ongevoelig, en al is het dan ook bij sommigen slechts welstaanshalve, men kan toch niet nalaten, zijnen broeder #Geluk en Zegen I" toe te roepen. Of die wenschen allen van den echten stempel zijn of er soms wel veel bij gedacht wordt wie zal het ons zeggen? Maar verliest dan de deugd hare waarde, omdat sommigen haar als een masker gebruiken, om hunne gebreken te.ver bergen? Zeker niet; en.-evenmin kunnen onverschilligen of egoïsten het eerwaardig g^cuik van het onderling geluk wen schen bij bijzond.gïg.g^h'gyiheden berispelijk maken. De redactie zal dan ook deze gelegenheid niet ongebruikt laten om een woord tót de lezers der Scliager Courant te spreken. ~*rr Het is niet enkel dwfclébfdheid, die haar dringt, om hun de beste wenschen toe te voegen een hooger beginsel noopt haar daartoe. De lezers toch hebben haar gedurende 3 maanden met de meeste welwillendheid in hare beschouwin gen op verschillend gebied vergezeld. Zij acht zich daardoor vereerd en het is haar eene behoeftehun daan oor bij het einde van dit tijdperk den liartelijksten dank toe te brengen. De belangstelling, die zij aanvankelijk zoo ruimschoots mogt ondervindengeeft haar den moed, op den ingeslagen weg voort te streven en zich daartoe bij voortduring bij alle weidenkenden dringend aan te bevelen. Wel valt het niet te ontkennen, dat de belangstelling nog niet zóó algemeen is als men in het belang der zaak zou wenschenen dit is vooral het geval in de omliggende ge meenten. De redactie had zich wel niet voorgesteld aan ieders verwachting te zullen kunnen beantwoordenzij beschouwt bet als eene onmogelijkheid aUen te voldoen, en hijdie zich dat ten doel zou stellen, zou eindelijk zeker niemand meer bevallen. Maar toch bevreemdt het haar, dat zij van som migen eene soort van tegenwerking ondervindtdie minder schijnt voort te vloeijeu uit ontevredenheid met den geest en de strekking van het weekblad, dan welomdat men de openbaarheid niet wenscht. Zulke gevoelens had zij niet ver wacht in onze eeuw van verlichting en vooruitgang te hooren verkondigen immers zij belmoren eigenlijk in de middel eeuwen te. huis, tenzij men reden hebbe om de openbaarheid te vreezen. Hoe dit dan ook zijn moge, de redactie acht zich in gemoede verpligt den dusdeukenden het lezen der Sclia ger Courant te ontraden want zij erkent openlijk, dat zij er geheel anders over oordeelt. Zij zalwaar het nuttig kan zijnonbeschroomd den sluijer opligten want zij meent juist daardoor haar doel//Pracfisch nut," het best te kun nen bereiken. Een en ander moge' nu hebben verhinderd, dat de Schager Courant tot heden een kantons-blad is gewordenzoo als men zich had voorgesteld het zal de redactie niet weerhou den vol moed hare taak voort te zetten naar den geest van het programma, waarmede zij haar eerste Nummer heeft doen verschijnen. Zij zal niets onbeproefd laten, om haar blad zoo volledig mogelijk te maken, waartoe zij door meerdere bron nen zich hoe langer hoe beter in staat gevoelt. Met vrijmoe digheid en onpartijdigheid zal zij voortgaan zaken voor te stellen of te behandelen, zonder te vervallen in hetgeen men personaliteit noemt. Kortom, zij hoopt alles te doen, wat mo gelijk is, om zich de belangstelling waardig te maken, welke zij reeds (zelfs in andere gewesten) mogt ondervindenen verder hoopt te ondervinden. Alle begin is moeijelijk. Ook de redactie heeft dit bij deze ouderneming ondervondenmaar des te meer acht zij zich dan ook verpligt hare hulde toe te brengen aan hendie haar zoo bereidwillig hebben ondersteund. Maar toch kan zij niet nalaten hare verwondering te betuigen dat zoowelen werkeloos bleven, waarvan zij dit het minste had verwacht. Was dat onverschilligheid Dat mag zij niet veronderstel len want waaT Keft eene openbare onderneming geldtdie niet alleen op het stoffelijke maar ook op het zedelijke haren invloed kan uitoefenen, mag niemand onverschillig zijn. En daarbij kan zulk eene onverschilligheid veel nadeel stichten. Ten bewijze willen wij slechts eene zaak aanhalen wier be lang de redactie zeer ter harte gaatden landbouw. Het schijnt toch, dat sommige landbouwers zich niet in alle op- zigten hebben kunnen vereenigen met hetgeen in de ver schillende nummers met betrekking tot den landbouw is opgenomen; maar waarom hunne aanmerkingen niet aan de redactie medegedeeld Deze is niet verwaand genoeg zich te verbeelden niet te kunnen dwalen en door wrijving van denkbeelden komt men tot de waarheid, terwijl in dergelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1857 | | pagina 1