ALGEMEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, SC 11 AG EN DONDERDAG 21 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING. WAARSCHUWING. AFKONDIGING. ENGELAND. Londen, 12 Jan. De Engelsche bladen geven hunne ernstigevrees te kennen, dat deopstand in het middengedeelte van Indië zeer sterk moet zijn toegenomen, wanneer de post verbinding tusscheu Calcutta en Bombay afgesneden is. 1, I n«Ap K/tonnn n «.Wo. 1 denil raadslid en wethouderen als zoodanitr. zoowel in alle No. 17. (Tweede Jaargang.) A2. 1855 SCHAKERCOURANT VOOR HET KANTON EN OMSTREKEN. AïinnauramMïaua vnii mnnnnaa: Voor Schageuf 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Terachijnt iederen Donderdagmorgen. Drieren Franco. ÏÏÏ2JS 1311 nOlTiOlliaïOlB i Van een tot vijf regels behalTe de 35 cents zegelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Croote Letters naar de ruimte die zij beslaan. De Burgemeester van Schagen Gelet op de 2 alinea art. 7 der wet van den 4 Julij' 1850, Staatsblad Ai> 37, tot regeling van het kiesregtter benoe ming van Afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, noodigt de ingezetenen dezer Gemeente uit om, zoo zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan voor den 15 Febr. eerstkomende ter plaatselijke secretarie op de bij die wet bepaalde wijze te doen blijken. Schagen den 12 Januarij 1858. De Burgemeester voornoemd H. R. DE MEÊR. De Burgemeester van Sehagen Herinnert bij deze een iegelijk aan de bepaling van art. 148 van het policie-reglement dezer gemeenteluidende w De schoorsteenen, voor zooverre die des zomers gestookt worden znllen ten minste tweemaal 's jaarsin Maart en December moeten worden geveegd en schoon gemaakt, op de straffen bij art. 471 J)y. 1, van het wetboek van strafregt be dreigd." /rSmeden bakkers en anderen wier beroep een aanhou dend stoken vordertzijn verpligt hunne schoorsteenen en stookplaatsen om de veertien dagen behoorlijk te vegen en schoon te maken, ter beoordeeling van den keurder, op de straffen van voormeld art. 471, 1 bedreigd." Maakt hiermede al verder bekend, dat de schouw over de schoorsteenen en stookplaatsen weldra zal plaats hebben. Schagen den 18 Jan. 1858. De Burgemeester voornoemd, H. R. DE MEÊR. De Burgemeester van Schagen Brengt bij deze ter keunisse van de ingezetenen dat het Kohier van de Grondbelasting op den 12 Jan. 1858 door den Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, is executoir verklaard En herinnert alzoo een iegelijk, dat geene reclamatiën te gen den aanslag, ingevolge de wet, zullen worden aangeno men, dan die binnen drie maandenna de bekendmaking van het executoir verklaren der Kohieren, en dus vóór of op den 18 April aanst. zullen zijn ingeleverdwordende mits dien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne schade, binnen den gemelden tijd zijne t«>i»J" t den controleur der divisie, met overlegging van ecne dupli caat-kwitantie, wegens de voldoening van hetgeen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetendheid voor wende is deze afgekondigd en aangeplaktwaar zulks be hoort. Gedaan te Schagen den 18 Jan. 1858. De Burgemeester voornoemd, H. R. DE MEÊR. 1IU1TENLA N I). Volgens berigten van 14 Nov. was de bekende reizigster Ida Pfeiffer van hare ziekte hersteld en zoude zij binnen kort naar Australië vertrekken. Te Offerton, nabij Stockport, leeft thans eene vrouw, die gedurende 29 jaren van haar huwelijk, haren man 22kinde ren heeft geschonken, waarbij geene tweelingen, en welke in leven zijn. UitNew-York wordt van 29 December berigt, dat Wal ker, na zich van het fort Castillo en vier stoombooten te heb ben meester gemaakt, op bevel van den Ameri k aanschen com modore gearresteerd en naarNew-York gevoerd was. Dadelijk daarna had men hem losgelaten. Eenigen tijd geleden heeft de Fransche ingenieur, Thomè de Gamond, een plan publiek gemaakt tot het verbinden van 1 rankrijk en Engeland door een onderzeeschen tunnel. Naar men thans verneemt, moet de keizer der Franschen zulk een tunnel wenschqlijk en uitvoerbaar achten. Op zijn bevel zou nu bet genoemde Plan aan eene commissie van uitstekende civiele ingenieurs onderworpen zijn. Na onderzoek heeft die commissie verklaard, dat zij het plan uitvoerbaar achtte en dat het verdiende in ernstige overweging te worden geno men. Zij heeft derhalve aangeraden 20,000 pd. st. te besteden aan het doen van nieuwe nasporingen, en het Engelsche gou vernement te vragen, of bet gezind was eenig deel in die na sporingen te nemen. Dezen ochtend te 9 ure zijn de werkzaamheden aan den Leviathan hervat; op het middaguur was het schip 8 voet 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1