ALGEHEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, N«. 21. (T w c c <1 c J a a r g a 11 g.) A°_. 1858. VOOR HET SC HAGEN KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 18 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. Het Liberalisme. SCIIAtiER COURANT. aii/iiii3ai3iaï3ïMJ5 ii ui wi laaarmn; Voor Schagenf 1.00. Franco per post door hot geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Drieven Franco. 9B933 OjXÜ ü3>Taaï3»J310 5 Vaneen tot vijf regels behalve de 35 cents regelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. Waarde Vriend! Gij wenschtet u een regt denkbeeld te makenwat dan tocli eigenlijk door dat woord verstaan moet worden? Dat verwondert mij volstrekt niet, maar dat gij van mij verwacht, dat ik u daartoe op den weg zal brengen, moge vereerend voor mij zijn, moeijelijk is het zeker niet minder; zelfs twij fel ik, of het mij mogelijk zal zijn, aan uw verlangen te voldoen. Wel wil ik u mijne gedachten mededeelenmaar of die alge meen voor waarheid zullen doorgaan, ziedaar eeue andere vraag. Het woord liberalisme (afkomstig van liberlas, liberté, vrijheid) is moeijelijk te vertalenwij zullen het dus voor eerst maar blijven gebruiken, als of het in onze taal het geboorteregt verkregen hadde. Wat nu de beteekenis betreft, deze zou men bijna afhan kelijk kunnen noemen van den persoon, die het woord gebruikt. Velen houden het voor eene overdrevene zucht naar nieuwigheden, die alles, wat oud is, verwerpt, zonder te bedenken of er ook iets goeds in isen of zij wel in staat zijn het door iets beters te vervangen. Anderen beschouwen den liberalist als iemand, die uit wispelturigheid telkens wat anders wil, en met het bestaande nimmer te vreden is. In de godsdienst wordt hij niet zelden gehouden voor een' twij felaar, een' vrijgeest, een' ongodist en wat niet al meer. In de staat kunde voor een' onberedeneerd plannenmaker; voor iemand, die kasteden in de lucht bouwt en die het belang des volks gereedelijk zou opofferen, als hij maar iets nieuws kan daarstellen. Kortom, als men de vijanden van het libe ralisme hoort sprekendan is het eene pest in de godsdienst, een kanker in de maatschappijdie hare levenssappen doet opdroogen hare krachten ondermijnt en haar einddijk doet in duigen vallen. En wie zijn die vijanden? Men moge hen orthodoxe of conservatief noemen, hetgeen voor ons weinig te beteekenen heeft, wanneer men hen door de liberalen hoort beschrijven, dan komen de woorden domper, dweeper, enz. niet zelden terstond voor den dag. Volgens dezen gaan zij niet met hun nen tijd mede; zij loopen den kreeftengang; zij verwaarlozen het goede door eene dwaze gehechtheid aan het oude; kortom, ook zij zijn eene pest voor de godsdienst, een kanker der maatschappij. Zonderlingwie heeft dan toch gelijk vraagt gijzij kun nen toch niet beiden in hun regt zijn. Of zou het ook hier het geval zijnzoo als bij zoo menig geschil plaats heeft, dat de waarheid in het midden ligt De schilderingen, die wij hier boven gaven, mogen op «//ra-liberalen eu op ultra-ortho doxen of conservativen toegepast kunnen wordenzoo dra men die ultra's laat varenzal het verschil oneindig minder worden. Het komt er maar op aan eene juiste bepaling te geven van het echte liberalisme, dan zal veel, ja bijna alles wat daar op wordt aangemerkt komen te vervallen. Ik wil het beproeven en laat het aan ieder in zijne keuze, zich daar mede te vereenigenof die te verwerpen. Ik wenschte het woord liberalisme over te zetten door vrijheidszucht, of anders gezegd eene zucht naar ware vrijheid. Terstond moet ik u verwittigen, dat ik niet bedoel die vrij heid, die zich grondvest op den ondergang van alles wat haar in den weg staat; die troonen doet vallenen zelfs den ko ningsmoord wettigt. Ik heb gezegd ware vrijheid en versta daardoor eene vrijheiddie voor allen verkrijgbaar is en die dus niet de slavernij tot voetstuk heeft; eene vrijheid, die allen gewetensdwang buitensluit en die anderen niet berooft van hetgeen zij zelve wenscht te bezittenin één woord eene vrijheid, die de regtcn van den mensch eerbiedigt, en niet vergeet, dat zij onmogelijk met willekeur kan gepaard gaan. Ziedaar de vrijheid, welke het liberalisme, zoo lang het niet ontaard isin zijn vaandel voert. En wie zal die leuze onedel of berispelijk noemen «Maar," zegt men welligt, *waar is dat liberalisme te vinden? Dat zou men ook wel met den lantaarn van Dioge- nes moeten gaan zoeken Ja, als alle liberalen naar zulk eene vrijheid streefdendan zouden zij niet zoo vele tegen standers hebbenen ieder zou zich welligt schamen niet-libe- raal genoemd te moeten worden, klaar dat weten wij beter." Wij zullen niet ontkennendat het liberalisme wel eens, en misschien zeer dikwijls, geheel iets anders is, maar is het de schuld van het christendon!dat er zoovele slechte chris tenen zijn? en moet men dan het liberalisme verfoeijen, om dat er zoovele liberalen zijn, die onverdiend dien naam voe ren Immers niet. Er zijn twee klippen, waarop het ware liberalisme door gaans schipbreuk lijdteigenbaat en vooroordeel. Ik noem ze te zamen, omdat zij bijna altijd gepaard gaan. Zoodra de liberaal vergeet, dat alle menschen dezelfde regten hebben, als hij, dan vervalt hij tot eigenbaat, en dan is liet bijna on mogelijk het vooroordeel geheel te overwinnen; ziedaar reeds een liberalisme, dat zijne edelste eigenschappen mist; want immers het kan zich niet meer gelijk blijven, zoo als ons verder zal blijken. Het liberalisme is vooruitgang, en als zoodanig verdient het alle hulde. Of is vooruitgang niet wenschelijk? Wanneer wij het menschdom in zijne trapsgewijze ontwikkeling be schouwen dan wordt het ons duidelijkniet alleendat het vooruitgegaan is, maar tevens, dat het bestemd is nog steeds voorwaarts te streven. Mogt iemand dat loochenen, dan wijzen wij hem op de geschiedenis. Mogt men het nut en de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1