ALGEMEEN ADVERTENTIE- EN NIEUWS-, LANDBOUWBLAD, (T w c c cl c J a a r g a n g.) A«. 1858. VOOR HET SCHAGEN KANTON EN OMSTREKEN. DONDERDAG 25 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING- KENNISGEVING- 15 UIT E N L A A I>. ENGELAND. LondenIS Febr. Een der vreemdsoortigste overgeble ven gebruiken des ouden tijds voor den vastenavond kon men jl. maandag te Westminster aanschouwen. Eenige minu ten voor elf uur des morgenstoen de scholieren nog allen op school bezig waren met het lezen van Homerus of ïhucv- dides leidde de pedel niet den deken in zijne feestelijke kleeding binnen, maar den kok met zijn wit voorschoot en zij ne stereotype witte slaapmuts. Deze persoon hield op zijne vork, even als eene trophee, een pannekoek in de hoogte en wierp deze met zekere deftigheid onder de jongens die nu allen zich op den grond wierpennaar de lekkernij grabbel den en met elkander wedijverden om dien magtig te worden. Dit is een oud gebruik, dat ieder jaar voorvalt. Hij, die den pannekoek meester wordtkrijgt 1 pd. st. 1 shilling hij welke dien bemagtigtvoor deze op den grond valt, krijgt 2 pond 2 shilling van de curatoren. FRANKRIJK. Parijs, 12 Febr. De politie heeft eene ■gif'chrjjy ing van alle in Frankrijk wonende vreemdelingen bevoieti?Te Parijs is men daarmede reeds begonnen. No. 22. SCUAGER COURANT. Jhla1.H33 iiaanï'iB: Voor Sehagenf 1.00. Franco per post door het gebeele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iedcren Donderdagmorgen. Brieven Franco. MH32 3)321 fil)T2ÏÏÏ3BÏÏIÏÏ Vaneen tol vijf regels behalve de 35 cents segelregtf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Groote Letters naar de ruimte die sij beslaan. De Burgemeester van Sehagen Maakt hiermede aan de belanghebbenden bekend: Dat te beginnen met den 15 Februarij 1858 wederom tot nadere aankondiging, premiën zullen worden toegekend voor gedoode irezels. Sehagen, den 18 Februarij 1858. Be Burgemeester voornoemd H. R. DE MEÈR. De Burgemeester der gemeente Sehagen Gelet hebbende op art. 41 der wet van den 29sten Junij 1851 (staatsblad No. 85) regelende de zamenstelling in- rigting en bevoegdheid der Gemeentebesturenbrengt ter openbare kennisdat de vergadering van den raad dezer ge meente is belegd tegen vrijdag, den 26 Februarij aanstaande des voormiddags ten elf ure. Sehagen, den 24 Februarij 1858. Be Burgemeester II. R. DE MEER. Nabij Stirling is het volgende geval gebeurd. Een gesle pen strooper kwam op het denkbeeld, op de gronden van een afwezigen grondbezitter te jagen. Hij kleedde zich met veel zorg en uiterst sierlijk. Na de rijke wildbaan gedurende eenigen tijd in alle rust en met veel vrucht bejaagd te heb ben, had hij een groot aantal hazen en ander wild verzameld. Juist op het oogenblik, dat hij zich gereed maakte om naar huis te keeren kwam de boschwachter en jagtopziener op die plaats aan. De jager was echter volstrekt niet verlegen maar ging dadelijk op den beambte toeen zeide hemdat hij verheugd was hem te vindenwant dat hij al geruimen tijd naar hem uitgezien had, naardien hij verdwaald was, en hij hem zeer verpligt zou wezen, indien de beambte hem te- regt wilde wijzenen dat hij dan diens heer, welken hij bij name noemdespoedig van de betoonde vriendelijkheid des beambten zou keunis geven. De boschwachter meende nu dat de jager een heer was, welke tot de vrienden zijns mees ters behoorde. Hij bood zich derhalve dadelijk aan, niet al leen om hem den weg te wijzenmaar ook om zijne zwaar beladen weitasch te dragen, welke hijna eenig tegenstrib belen, den jager van den schouder nam. Beiden wandelden gezamenlijk opde strooper vooruit en de beladen bosch wachter achterna. Op den grooten weg aangekomen, zeide de strooper, dat hijtot zijne spijt, geen geld in den zak had maar dat hij hem spoedig eene goede fooi zou zenden. Met veel beleefdheids-betuigingen antwoordde de koddebeijer, dat die zaak wel te regt zou komen. Men oordeele over het ge voel van den boschwachter, toen hij vernamvoor wien hij- de gevulde weitasch vijf Engelsche mijlen ver had gedragen. Volgens de berigten uit Indië was sir Hugh Rose te Se- hore en werd 28 Jan. te Saugar verwacht; hij zal daarna naar Jhausi oprukken op 13 Jan. had hij het contingent van Bhoura doen ontwapenen en 149 muiters vonnissen en ter dood brengen. De spoorweg-maatschappijen hebben aangekondigd dat zij Zaturdag 11. van Manchester en Liverpool pleiziertreinen zouden doen vertrekkenom het publiek in de gelegenheid te stellen den leviatlan te kunnen bezigtigen, en na een ver blijf van vier dagen naar Londen terug te keeren. De uit slag daarvan wasdat van Liverpool een monstertrein ver trok van 2000 tot 3000 passagiersgetrokken door drie locomotieven, terwijl nog een trein 260 reizigers overbragt; van Manchester vertrokken 500 passagiers, en nog een an dere zwaar beladen trein, welke op meer dan 500 personen begroot wordt. Den 25sten zal de behandeling van het proces, in zake van den moordaanslag tegen het leven van den keizer en de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1858 | | pagina 1